Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 43

2007.gada 12.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu
redakcijas departamenta vadītāja


-


D.Vaivare

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu
lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.05

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas projekts
2008.-2015.gadam

VSS-1089
TA-2740 ____________________________________

(R.Bebris, I.Godmanis, R.Vējonis, E.Zalāns, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt programmas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēt programmas projekta 4.pielikuma 2.tabulā par uzdevumu atbildīgo ministriju, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izteikto iebildumu;
2.3. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Programmas projekts par stacionāro aizsardzības būvju celtniecību
bīstamo vielu ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.gadam

VSS-1272
TA-2823 ____________________________________

(R.Bebris, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.novembra sēdē.
 
3.§
Koncepcijas projekts par lauksaimniecības risku vadības politiku Latvijā

VSS-1119
TA-3005 ____________________________________

(M.Roze, A.Slakteris, J.Šints, A.Kalvītis)

Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija piedāvā atbalstīt koncepcijas projekta 2.risinājuma variantu, savukārt Finanšu ministrija - 1.risinājuma variantu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 13.novembra sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 
4.§
Koncepcijas projekts par kompetento iestāžu rīcību pēc personas nāves konstatēšanas

VSS-1576
TA-1012 ____________________________________

(I.Gorbačova, I.Gailīte, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

5.§

Konvencijas projekts par personu ar invaliditāti tiesībām

VSS-1122
TA-2733 ____________________________________

(S.Baltiņa, M.Riekstiņš, A.Slakteris, O.Spurdziņš, B.Rivža, I.Nikuļceva, I.Godmanis, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz Labklājības ministrija sagatavo aprēķinus par konvencijas īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(165.saraksts)"

VSS-810
TA-2972 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Dzintara ielā 63, un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084)".
3. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.novembra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(175.saraksts)"

VSS-1086
TA-2980 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 8.punktu un papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, kas paredz, ka jautājums par valsts īpašuma objektu privatizācijā gūto līdzekļu izlietojumu izskatāms katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.novembra sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-1402
TA-3029 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.novembra sēdē.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1158
TA-2454 ____________________________________

(S.Mertena, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, ņemot vērā Ārlietu ministrijas š.g. 30.oktobra vēstules Nr.41/1215-9725 1.punktā minēto un 3.punktā attiecībā uz sankciju minēto;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-176
TA-2147 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu amatpersonu
dienesta apliecības paraugu un dienesta apliecības izsniegšanas un nodošanas kārtību"

VSS-798
TA-2875 ____________________________________

(J.Reiniks, I.Gailīte, I.Nikuļceva, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā Tieslietu ministrijas izteiktos priekšlikumus, un atkārtoti saskaņot tos ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

12.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos
Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības
"Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""

VSS-1011
TA-2156 ____________________________________

(J.Maršāns, A.Šlesers, O.Spurdziņš, M.Riekstiņš, G.Bērziņš, N.Broks, N.Kalns, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 1.punktā ietvertā 6.1 2.punkta redakciju, ņemot vērā ārlietu ministra priekšlikumu;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:45

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību