Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 44

2007.gada 26.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(170.saraksts)"

VSS-1085
TA-3041 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.novembra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (153.saraksts)"
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Liepājā, Roņu ielā 9"

VSS-1429
TA-3108 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Ektermane, K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Liepājā, Roņu ielā 9, un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Liepājā, Roņu ielā 9".
3. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.novembra sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""

VSS-1167
TA-2832 ____________________________________

(E.Valantis, N.Broks, E.Zalāns, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un Latvijas Pašvaldību savienības 2.novembra vēstules Nr.1120007023/A017 2.punktā minēto;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka gadījumā, ja Uzraudzības komiteja šajos noteikumos ietvertos Eiropas Reģionālā fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus apstiprina citā redakcijā, tad Ekonomikas ministrijai steidzami izstrādājami attiecīgi grozījumi normatīvajā aktā un iesniedzami Ministru kabinetā;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Civilās aizsardzības aizsargbūvju izveidošanas,
izmantošanas, uzturēšanas, finansēšanas, uzskaites un klasifikācijas kārtība"

VSS-590
TA-1673 ____________________________________

(M.Ludbāržs, E.Ektermane, I.Godmanis, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projektu ar kārtību, kādā izveidojamas objektu aizsargbūves;
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot saskaņotu likumprojektu par grozījumiem Civilās aizsardzības likumā, kurā skaidri un precīzi tiek definēta civilās aizsardzības aizsargbūve;
2.2. kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai precizētu aizsargbūvju būvniecības kārtību, vai izstrādāt jaunu normatīvā akta projektu civilās aizsardzības būvnormatīvu noteikšanai un, ja nepieciešams, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu attiecīgā normatīvā akta projekta izstrādei;
2.3. precizēto noteikumu projektu, izstrādāto likumprojektu un, ja nepieciešams, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos
Nr.967 "Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību""

VSS-1359
TA-2903 ____________________________________

(K.Druvaskalns, I.Godmanis, A.Šlesers, A.Slakteris, J.Eiduks, A.Strakšas, A.Kalvītis)

1. Konceptuāli atbalstīt noteikumu projektā minēto dzelzceļa infrastruktūras objektu fiziskās aizsardzības nepieciešamību.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju, Aizsardzības ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju vienoties jautājumā par apsargājamo dzelzceļa infrastruktūras objektu apsardzes finansēšanu. Pēc minētā jautājuma saskaņošanas iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumos
Nr.365 "Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu
ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās""

VSS-799
TA-2427 ____________________________________

(V.Elksnis, A.Dobrājs, E.Zalāns, I.Godmanis, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka bez atlīdzības lietošanā telpas var nodot tikai tai valsts kapitālsabiedrībai, kas sniedz pakalpojumu konkrētai ministrijai vai valsts institūcijai, kura ir šīs valsts kapitālsabiedrības 100 % kapitāla daļu turētāja;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo
vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"

VSS-631
TA-2023 ____________________________________

(A.Dementjevs, E.Ektermane, V.Veldre, E.Zivtiņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
16.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""

VSS-1063
TA-2991 ____________________________________

(M.Čentoricka, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.novembra sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

9.§

Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkursa nolikums"

VSS-1275
TA-3045 ____________________________________

(U.Lielpēters, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:50

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību