Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 45

2007.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Grafa

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10:30

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Koncepcijas projekts par elektronisko vēlēšanu sistēmas izveidi

VSS-1356
TA-3129 ____________________________________

(B.Rivža, I.Leišavnieks, I.Gailīte, O.Spurdziņš, H.Demakova, M.Riekstiņš, V.Veldre, U.Bisenieks, V.Krievāns, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:
2.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.decembra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-1401
TA-3201 ____________________________________

(K.Lore, B.Rivža, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.decembra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.50840080159)
Gulbenes rajonā, Rankas pagastā, "Rankas arodvidusskola", sastāvā ietilpstošas neapbūvētas
zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 50840080163) daļas 3,05 ha platībā
nodošanu privatizācijai"

VSS-1403
TA-3218 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 1.punkta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā izteikto priekšlikumu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka minētais nekustamais īpašums privatizācijai nododams pēc konkrētas zemes vienības platības uzmērīšanas dabā;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos
Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

VSS-749
TA-2761 ____________________________________

(J.Dambis, M.Demakova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas
un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtība"

VSS-972
TA-2858 ____________________________________

(M.Gorodcovs, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība"

VSS-828
TA-2860 ____________________________________

(M.Gorodcovs, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1524
TA-3245 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu tā saskaņošanai ar Finanšu ministriju.
 
8.§
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

VSS-679
TA-2372 ____________________________________

(O.Geitus-Eitvina, J.Piešiņš, I.Gailīte, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
Cēsu rajona Taurenes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1425
TA-3138 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos
Nr.980 "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām""

VSS-982
TA-3171 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plāna projekts 2007.-2009.gadam

VSS-617
TA-3060 ____________________________________

(B.Rivža, I.Šrādere, V.Krievāns, H.Demakova, S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:
2.1. apvienot plāna projekta 4.tabulas 4.3. un 4.5.apakšpunktu un minēto tabulu saskaņot ar Kultūras ministriju;
2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.decembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka jautājums Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.812 "Par programmu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007. -2013.gadam"" (TA-3033).
 

Sēdi slēdz plkst. 11:00

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību