Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2008.gada 8.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Ģenerālprokuratūras prokurors

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrejeva

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

E.Kresse

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās
vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§
Koncepcijas projekts "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā"

TA-2439 ____________________________________

(V.Rūsiņa, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Onkoloģisko slimību kontroles programmas projekts 2009.–2015.gadam

TA-3533 ____________________________________

(R.Joksts, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Koncepcijas projekts "Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide
Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs"

TA-3251 ____________________________________

(P.Lībietis, S.Vīgante, M.Roze, A.Matīss, M.Lazdovskis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projekta 9.sadaļu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Tiesību aktu projekti

4.§
Noteikumu projekts "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība"

TA-3418 ____________________________________

(A.Grafs, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 4.punkta redakciju atbilstoši Izglītības likuma 46.panta piektajā daļā noteiktajam. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.decembra sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts,
lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni"

TA-3535 ____________________________________

(A.Grafs, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.decembra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu "Ceplīši" Aglonas pagastā, Preiļu rajonā"

TA-3414 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par neapbūvēta zemesgabala "Ceplīši" Aglonas pagasts, Preiļu rajons, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Ceplīši" Aglonas pagastā, Preiļu rajonā, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemes vienību "Ceplīši" Aglonas pagastā, Preiļu rajonā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.decembra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums",
Smiltenes pagasts, Valkas rajons; Launkalnes pagasts, Valkas rajons, nodošanu privatizācijai"

TA-3478 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteikto iebildumu:
1.1. izteikt rīkojuma projekta 1.punktu šādā redakcijā:
"1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta pirmo un trešo daļu, 6.panta otro un trešo daļu un 12.panta pirmo daļu, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 59.panta ceturto daļu un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 19.panta pirmās daļas 6.punktu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) 83,9 ha platībā, izņemot augļu dārza zemi 3,8 ha platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9480 006 0035), Smiltenes pagasts, Valkas rajons; Launkalnes pagasts, Valkas rajons sastāvā.";
1.2. izteikt rīkojuma projekta 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums", Smiltenes pagasts, Valkas rajons, 84,2 ha platībā atdalītu valsts meža zemi 0,3 ha platībā un augļu dārza zemi 3,8 ha platībā;".
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums", Smiltenes pagasts, Valkas rajons, daļu 3,8 ha platībā un iesniegt tiesību akta projektu starpinstitūciju darba grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu").
3. Ekonomikas ministrijai starpinstitūciju darba grupā (izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu") saskaņoto un atbalstīto Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums", Smiltenes pagasts, Valkas rajons, daļu 3,8 ha platībā iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai šī protokollēmuma 1. un 3.punktā minētos Ministru kabineta rīkojuma projektus sagatavot vienlaikus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

TA-3641 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.decembra sēdē.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu
Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"

TA-1653 ____________________________________

(U.Sarma, S.Skulte, K.Gerhards, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu"

TA-3714 ____________________________________

(I.Godmanis)

1. Iesniegto noteikumu projektu izskatīt koalīcijas padomes sēdē.
2. Ekonomikas ministram pēc jautājuma izskatīšanas koalīcijas padomes sēdē iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par tā turpmāko virzību.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

TA-2101 ____________________________________

(A.Briņķe, L.Straujuma, I.Godmanis)

Iesniegto likumprojektu izskatīt Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā –
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību