Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.2

2009.gada 12.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Būvniecības nozares attīstības pamatnostādņu projekts 2009. – 2013.gadam

TA-4045 ____________________________________

(A.Matīss, B.Otersons, E.Zalāns, I.Pilmanis, G.Bērziņš, S.Šķiltere, V.Veldre, K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto;
2.2. papildināt pamatnostādņu projektu ar konkrētu mehānismu, kas, atsakoties no būves inventarizācijas lietas, nodrošinās būvju kadastrālās uzmērīšanas veikšanu precīzai nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai;
2.3. papildināt pamatnostādņu projektu ar Valsts būvinspekcijas un pašvaldību būvvalžu savstarpējo sadarbības modeli, lai novērstu funkciju dublēšanos;
2.4. pievienot rīkojuma projektam un pamatnostādņu projektam nevalstisko organizāciju būvniecības jomā viedokli;
2.5. saskaņoto un precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta priekšlikumu par atteikšanos no tehniskajiem noteikumiem un neatbalsta priekšlikumu par atteikšanos no būves inventarizācijas lietas, ja netiek piedāvāts konkrēts mehānisms būvju kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, kas kalpo precīzai nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai.
 
2.§
Pasākumu plāna projekts administratīvo procedūru vienkāršošanai pakalpojumu sniegšanas jomā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ieviešanu

TA-2 ____________________________________

(I.Apsīte, M.Roze, G.Puķītis, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Par nekustamo īpašumu Parādes ielā 38, Rīgā

TA-3925 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Parādes ielā 38, Rīgā, un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Parādes ielā 38, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.janvāra sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-4068 ____________________________________

(I.Apsīte, K.Gerhards, P.Barons, V.Andrējeva, E.Zalāns, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju likumprojekta pārejas noteikumos paredzēt, ka daļa cilvēkresursu, kas nepieciešama funkciju izpildes nodrošināšanai, tiek pārņemta no pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi""

TA-3272 ____________________________________

(V.Koķis, E.Dreimane, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un saskaņot to ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Informatīvais ziņojums par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām procesa efektivizēšanu

TA-3502 ____________________________________

(A.Židkovs, G.Bērziņš, A.Ploriņš, M.Lazdovskis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā darba grupas izveidošanas datumu, kā arī paredzēt, ka darba grupas sastāvā iekļaujami Veselības ministrijas pārstāvji;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka līdz 2009.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniedzami attiecīgie normatīvo aktu projekti, kuros noteikts normatīvais regulējums attiecībā uz brīvprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu, un līdz 2009.gada 30.decembrim normatīvo aktu projekti, kuros noteikts normatīvais regulējums attiecībā uz piespiedu nekustamā īpašuma atsavināšanu;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-2385 ____________________________________

(M.Bērziņa, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši likumprojektā ietvertajam regulējumam un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību