Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2009.gada 24.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Latvijas Bankas padomes locekle

-

V.Zeile

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.12.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§
Koncepcijas projekts "Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un prasībām šo telpu iekārtošanai"

TA-3659 ____________________________________

(J.Bekmanis, R.Bluķis, M.Segliņš, E.Zalāns, I.Eglītis, A.Pīlēģis, B.Bāne, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Veselības ministriju izstrādāt jaunu alternatīvu variantu, kurā paredzēt, ka jaunu atskurbšanas telpu būvniecību netiek veikta; ka Valsts policija atskurbšanas pasākumus personām veic kā maksas pakalpojumu pašvaldībai, tai skaitā paredzot iespēju, ka pašvaldība par maksas pakalpojumu sniegtos izdevumus piedzen no personas, kurai sniegts atskurbšanas pakalpojums; ka atskurbšanas personas intoksikācijas gadījumā detoksikācija veicama neatliekamās medicīniskās palīdzības ietvaros, kā arī paredzēt konkrētus kritērijus, kādos gadījumos atskurbšanas pakalpojuma ietvaros ir nepieciešams sniegt medicīnisku palīdzību;
2.2. precizēto un saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Informatīvais ziņojums "Par Rojas ostas attīstības perspektīvām un plānu to īstenošanai"

TA-3571 ____________________________________

(A.Maldups, J.Megnis, K.Lore, G.Bērziņš, A.Šlesers, E.Dreimane, A.Tapiņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un Rojas ostas pārvaldnieka sniegto informāciju.
2. Ekonomikas ministrijai atkārtoti sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu ar precīziem aprēķiniem par iespējamo naudas līdzekļu apmēru, kas būtu iegūstams, nododot privatizācijai daļu (1703 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā, daļu (30300 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā, un daļu (13100 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu par tiesvedību starp Rojas ostu un uzņēmēju grupu - SIA "Odense"/ "Rhode Nielsen" A/S.
4. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Rojas ostas pārvaldi atkārtoti izvērtēt Rojas ostas attīstības perspektīvas un iespējamos risinājuma variantus finanšu avotam valsts galvotā aizdevuma Rojas ostas atmaksai, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu ar konkrētiem priekšlikumiem valdības rīcībai un iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minētos informatīvos ziņojumus un šī protokola 4., 5. un 6.paragrāfā minētos jautājumus sagatavot atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts galvotā aizdevuma Rojas ostas pārvaldei atmaksu"

TA-3802 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā šī protokola 2.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
4.§
Par daļu (1703 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā

TA-3802 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā šī protokola 2.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
5.§
Par daļu (30300 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā

TA-3802 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā šī protokola 2.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
6.§
Par daļu (13100 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā

TA-1363 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā šī protokola 2.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-270 ____________________________________

(L.Medina, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai tehniski precizēt anotācijas III sadaļu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

TA-56 ____________________________________

(A.Briņķe, E.Dreimane, V.Veldre, S.Sproģe, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13:00


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību