Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 5.februārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 9.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1346
TA-149 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1179
TA-4633 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1178
TA-4619 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.377 "Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1176
TA-7 
Noteikumu projekts "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1222
TA-10 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure I.Začeste  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-4026  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1729
TA-97 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2010.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1796
TA-248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Ķirsons A.Cīrule E.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1797
TA-95 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  K.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1541
TA-4659 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-262  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Andreičika E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-178  Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Pēkalis J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-242  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1918
TA-502 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (2009.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1793
TA-32 
Likumprojekts "Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1462
TA-4858 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Briģe Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1464
TA-4859 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Briģe Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1461
TA-4875 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Briģe Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1460
TA-4884 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Briģe Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1463
TA-4885 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Briģe Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1459
TA-4888 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Briģe Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1342
TA-4528 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Dementjevs   Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-124  Par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 26.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā Nr.958 "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju""" izpildi  Vides ministrija  M.Segliņš  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1602
TA-126 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""   Vides ministrija  M.Segliņš  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-663
TA-4666 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā savāc un apsaimnieko dzērienu primāro iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu un kuru pieņem tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā dzērienu iepakojuma pieņemšanas punktā, un par prasībām komersantiem, kuri pieņem šādu iepakojumu"   Vides ministrija  M.Segliņš  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1588
TA-29 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""  Vides ministrija  M.Segliņš  A.Plāte  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1451
TA-4325 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1393
TA-4 
Noteikumu projekts "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"   Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1611
TA-4751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1396
TA-4808 
Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1104
TA-56 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1614
TA-4845 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1212
TA-4725 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta
2.1.  TA-285  Rīkojuma projekts "Par prognozēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kompensāciju pašvaldībām"   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-309  Informācija par paveikto un plānoto Eiropas Savienības fondu administrēšanā optimizēšanu un par 2009.gada veikto Eiropas Savienības fondu līdzekļu pārstrukturēšanu un aktivitāšu pārskatīšanu   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis A.Antonovs A.Aivare D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-305  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumos Nr.1666 "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Birums N.Vilnītis A.Vilks A.Strīķeris D.Kurpniece I.Jurča  Izskatīts MK sēdē 
2.4.    Jautājums svītrots         
2.5.  TA-154  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par pieteikuma papildinājumiem Administratīvajai rajona tiesai  Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  A.Kampars  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-182  Rīkojuma projekts "Par N.Pēterkopa atbrīvošanu no Konkurences padomes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa N.Pēterkops  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-181  Rīkojuma projekts "Par R.Jonīša atbrīvošanu no Konkurences padomes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa R.Jonītis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-240  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada tautas skaitīšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure M.Behmane  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-260  Informatīvais ziņojums "Par nozaru politiku virzību Zviedrijas prezidentūrā un plānoto attīstību Spānijas prezidentūrā"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-4509  Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā administratīvo procedūru vienkāršošanai pakalpojumu sniegšanas jomā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ieviešanu noteikto uzdevumu izpildes gaitu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3572  Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas lietderību"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore A.Židkovs A.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-254  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gadā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-292  Rīkojuma projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011. un 2012.gadā un par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne J.Plūme Z.Adijāne   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-223  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.732 "Par rīcības komiteju Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku organizēšanai""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-230  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece I.Kārkliņa M.Groduma  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-286  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2010.gada 12.februārī"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-279  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par grozījumu 2008. gada 15. oktobra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republiku un biedrību "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  E.Ābele J.Birzulis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-290  Priekšlikumi likumprojekta "Maksātnespējas likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Medina H.Jauja A.Gorenko  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-2047
TA-2150 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu novads"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  VSS-1910
TA-1839 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-252  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-280  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-281  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-170  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-317  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters R.Haradžijans  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-322  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"   Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-319  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs un valsts drošības iestādēs"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Pētersone R.Kviesītis D.Ceplis  Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-323  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs L.Barbara  Izskatīts MK sēdē 
V. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
5.1.  TA-313  Latvijas nacionālā pozīcija "ES 2020 stratēģija"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs Č.Gržibovskis R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-316  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 11.februāra neformālo Eiropadomes sanāksmi"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-320  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2010.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-231  Informatīvais ziņojums "Par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstības īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  K.Peters T.Nāburgs I.Zalāne A.Muižnieks B.Fliks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3615  Jautājums svītrots  Aizsardzības ministrija       
6.3.  TA-112  Rīkojuma projekts "Par informatīvajā ziņojumā "Par Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra rīkojuma Nr. 521 "Par darba grupas izveidi" izpildi" noteikto pasākumu īstenošanu"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons V.Būcēns  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-298  (jautājums tiks skatīts sēdes beigās) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" sindicēto kredītu devēju aizdevuma atmaksu"  Finanšu ministrija  E.Repše  K.Āboliņš   
6.5.  TA-304  Informatīvais ziņojums "Par dokumentiem, kas tiek virzīti uz Pasaules Bankas izpilddirektoru valdes sēdi saistībā ar aizdevumu sociālā sektora reformas veikšanai"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Vasaraudze  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  2010-40-s,  Rīkojuma projekts "Par valsts apdraudējuma analīzes nacionālās drošības koncepcijas un nacionālās drošības plāna izstrādi"    L.Mūrniece     
6.7.  2010-46-k,  Protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.11 24.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Miroļubovs un citi pret Latviju"""    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.8.  2010-47-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Petriks pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.9.  2010-48-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Mitkus pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.10.  2010-49-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Karņejevs pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
6.11.  2010-50-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Maksimovs pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine