Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Rīgā 2011.gada 21.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 25.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1486
TA-42 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1333
TA-27 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-3438  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.marta rīkojumā Nr.161 "Par koncepciju par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem valsts aizsardzības vadības jomā ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  K.Galkins  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1166
TA-3548 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Saliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1213
TA-57 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  A.Vilks  V.Vaškevičs T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1076
TA-3451 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1184
TA-3453 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1275
TA-3561 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1252
TA-3256 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1323
TA-8 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Vienības gatvē bez numura, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1137
TA-3601 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  I.Tomsone  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1138
TA-3593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  I.Tomsone  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3524  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1401
TA-3569 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Satiksmes ministrija  R.Broks  M.Andžāns  Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  VSS-1402
TA-3633 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra instrukcijas Nr.20 "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Satiksmes ministrija  R.Broks  M.Andžāns  Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  VSS-1209
TA-3631 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Broks  M.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1202
TA-3615 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  S.Sausiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1151
TA-3336 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1152
TA-3337 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-422
TA-2869 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1178
TA-3421 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1326
TA-50 
Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-122  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-15  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Radzevičam savienot amatus"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-56  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu G.Marķitānam"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  G.Marķitāns  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-153  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-148  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-116  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-157  Rīkojuma projekts "Par L.Ribicki"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Melnis L.Ribickis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1331
TA-3608 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna projekts 2011.–2013.gadam   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-121  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1069
TA-3134 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zemes vienības Beberbeķu ielā, Rīgā, sadali un turpmāko rīcību saistībā ar nekustamā īpašuma sadales projektiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1347
TA-3645 
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 56.pasākuma izpildi"   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka A.Rektiņš N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-107  Rīkojuma projekts "Par funkciju auditu plānu 2011.gadam"   Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2784  Jautājums svītrots   Finanšu ministrija       
6.3.  TA-2773  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
6.4.  TA-2772  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
6.5.  TA-191  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I pusgada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 5.punkta izpildi (Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes plāna pasākumu izpildi 2010.gadā)  Ekonomikas ministrija  A.Kampars R.Broks J.Bārzdiņš  I.Beināre A.Krūze A.Ozols A.Jaunzeme G.Rēvalde B.Ramiņa    
6.6.  TA-218  Protokollēmuma projekts "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu Rāznas ezera apsaimniekošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Stašāne  Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-183  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par 2011.gada tautas skaitīšanas programmu""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure M.Behmane   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-184  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2382  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokola Nr.15 23.§ "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība""" 2. punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-934
TA-158 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-54  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  R.Broks  J.Teteris J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-178  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-186  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu 2010.gadā un kārtējā pārskata periodā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-185  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013. gadam"   Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre E.Januškeviča  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-200  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  VSS-1380
TA-192 
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  VSS-1377
TA-193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  VSS-1369
TA-194 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
7.13.  VSS-1370
TA-196 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
7.14.  VSS-1381
TA-199 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.510 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
7.15.  VSS-1379
TA-201 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste L.Grīvane S.Lukašins  Izskatīts MK sēdē 
7.16.  VSS-1378
TA-202 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
7.17.  TA-207  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-221  Rīkojuma projekts "Par izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands Ā.Žīgurs A.Pinkulis  Izskatīts MK sēdē 
7.19.  VSS-1109
TA-108 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-203  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-219  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 31.janvāra sanāksmei   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-223  Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam: prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  U.Vanaga R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-3622  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Angere  Izskatīts MK sēdē