Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā, 2011.gada 28.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 1.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1514
TA-216 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumu Nr.137 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1451
TA-172 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1310
TA-151 
Likumprojekts "Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1192
TA-3602 
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1424
TA-3617 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1425
TA-3616 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-181  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-864
TA-3635 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1010
TA-3404 
Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1253
TA-3547 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1322
TA-30 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1071
TA-40 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  L.Pavļuta A.Zubača D.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1136
TA-3361 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-220  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-418
TA-51 
Likumprojekts "Par 2006.gada 23.februāra Konvenciju par darbu jūrniecībā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Rituma J.Jankoviča  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1997
TA-3295 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis I.Pelše M.Aleksandrovs  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-182
TA-3566 
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par sadarbspējīgas transportlīdzeklī iebūvētas eCall sistēmas izveidošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1436
TA-188 
Noteikumu projekts "Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1400
TA-89 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1149
TA-3555 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1311
TA-3466 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas pilsētas domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" kapitāla daļu pārņemšanu valsts īpašumā"   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Joksts  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1232
TA-3642 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.617 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-566
TA-81 
Noteikumu projekts "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem un saliktiem piena produktiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-122  Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1401
TA-3569 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1402
TA-3633 
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra instrukcijas Nr.20 "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3440  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
4.2.  TA-267  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 6.punkta izpildi (par efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšanu)  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands K.Stepanovs B.Neimane I.Niedrīte   
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-250  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-251  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-252  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-239  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-232  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Grūberte I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-248  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.539 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-244  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-247  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-253  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele D.Merirands K.Stepanovs O.Karčevskis U.Sakne G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-246  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.106 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele D.Merirands K.Stepanovs O.Karčevskis U.Sakne G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1426
TA-204 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-260  Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 7.-8.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-255  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2011 gada 4.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  I.Juhansone K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  SAN-3526
 
Dienesta vajadzībām  Drošības policija  V.Dombrovskis  I.Mēkons K.Lore J.Reiniks   
8.2.  TA-3560  Rīkojuma projekts "Par munīcijas nodošanu bez atlīdzības Zviedrijas Karalistes bruņotajiem spēkiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Angere