Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā, 2011.gada 4.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 8.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  VSS-418
TA-51 
Par Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 15.§) "Likumprojekts "Par 2006.gada konvenciju par darbu jūrniecībā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Jankoviča L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-992
TA-2959 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  V.Būcēns  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1185
TA-29 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.214 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša R.Špade  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1399
TA-167 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure R.Skakunova  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1446
TA-119 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1299
TA-3660 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"   Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa K.Voiniča  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1429
TA-146 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Liepu ielā 3, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1430
TA-142 
Rīkojuma projekts "Par būves Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-86  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojuma Nr.881 "Par darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1350
TA-217 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 139, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-237  Rīkojuma projekts "Par J.Rimšānu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde J.Rimšāns  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1315
TA-155 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-143  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-233  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-236  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1363
TA-106 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1469
TA-87 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""  Zemkopības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-238  Par Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 71.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"" 3. un 4.punktā doto uzdevumu izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Straujuma A.Kužnieks R.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  VSS-842
TA-103 
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam izpildi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  S.Ciganska  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-336  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 7.punkta izpildi (par uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošanas pasākumiem)  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre A.Krūze I.Lore   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3440  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders T.Tverijons P.Barons A.Akermanis I.Oša I.Simanoviča Ģ.Beikmanis A.Salmiņš   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-154  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"" (Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai)   Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  A.Štokenbergs  L.Berga  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-1146
TA-25 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
4.2.  TA-293  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-294  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-300  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-275  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2012.gadam" un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.-2014.gadam sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-65  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Baklāne-Ansberga G.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-67  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Baklāne-Ansberga G.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-309  Latvijas nacionālā pozīcija "Ikgadējais izaugsmes ziņojums: turpinot visaptverošu Eiropas Savienības reakciju uz krīzi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-311  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas Zaļo grāmatu par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-334  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 14.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  D.Kuļšs A.Vahere-Abražune   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-337  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu par ciešākas sadarbības mehānisma izveidošanu ar mērķi izveidot vienotu Eiropas Savienības patenta sistēmu"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3049  Par Ministru kabineta pārstāvja pilnvarošanu Satversmes tiesā lietā Nr.2010-60-01  Satversmes tiesa  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-305  Informatīvais ziņojums "Par Krievijas Federācijas iestāšanās procesu Pasaules Tirdzniecības organizācijā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa I.Kaše