Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2012.gada 20.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 24.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-614
TA-1520 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-542
TA-1371 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-290
TA-1872 
(atbalstīts MKK) (2011.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta pētījumus"  Ministru prezidents  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  2012-TA-824, MK noteikumu projekts  (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
2.3.  TA-1455  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-523
TA-1453 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai "Latvijas Modernās pieccīņas federācija""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-499
TA-1423 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežmaliņas" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-531
TA-1489 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1152
TA-840 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-444
TA-1342 
Noteikumu projekts "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-443
TA-1339 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.480 "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-325
TA-1306 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-326
TA-1308 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-357
TA-1311 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-562
TA-1591 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" izšķirošās ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Starptautiskā šķīrējtiesa""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-379
TA-1504 
Likumprojekts "Iekšējā audita likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-150
TA-920 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-436
TA-1303 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-275
TA-1313 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadībā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  2012-TA-1623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.19.  TA-1603  Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1515  Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-380
TA-1354 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedz sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus"  Iekšlietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-547
TA-1495 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas iemaksai Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) budžetā"  Iekšlietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1472  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1271  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojumā Nr.205 "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-348
TA-1215 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Celmiņa A.Zīverts  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-374
TA-1541 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-1546  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-1558  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-1631  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-1632  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-1645  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1376
TA-939 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1400
TA-1255 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas sagatavo civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus"  Satiksmes ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-200
TA-1421 
Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-516
TA-1512 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"" kapitāla daļu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-472
TA-1432 
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijai"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-450
TA-1334 
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1340
TA-1324 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  TA-1407  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-583
TA-1601 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.289 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  TA-1583  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-431
TA-1468 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-432
TA-1469 
Noteikumu projekts "Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-456
TA-1322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-266
TA-1309 
Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-565
TA-1594 
Noteikumu projekts "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-568
TA-1596 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-458
TA-1258 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Valsts augļkopības institūta īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1536  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas otrais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1607  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2013.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-449
TA-1588 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-841
TA-781 
(atbalstīts MKK) (2011.) Koncepcijas par augstākās izglītības institūcijām piemēroto tiešo nodokļu tiesisko regulējumu projekts  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  2012-TA-1401, Ā-1275-jur, D-1303-jur, Vēstule  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā (Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe, Gaujas-Daugavas kanāls un dabas liegums "Daugava pie Kaibalas")"    A.Vilks  M.Brencis J.Tiļčuks E.Kāpostiņš G.Lukstiņa D.Medniece D.Jurēvica R.Graudiņš I.Raugze M.Gorškova  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  2012-TA-1730, C-1337-jur, Vēstule  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Priekšlikumi par atbildīgās institūcijas noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatēšanā un uzturēšanā valstij piederošai zemei    E.Sprūdžs  G.Lukstiņa D.Medniece D.Jurēvica I.Mendziņa   
5.3.  TA-1368  Atbildes projekts Tiesībsargam (par tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar invaliditāti)  Tiesībsargs  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1281
TA-1320 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1321  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1282
TA-641 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1693  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1387
TA-1369 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-504
TA-1627 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1714  Informatīvais ziņojums par 2012.gada 19.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatītajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1716  Informatīvais ziņojums par 2012.gada 20.jūlija Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru padomē izskatītajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  D.Kuļšs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1704  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 31.maija papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/4394" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  K.Gerhards S.Vingre G.Gailis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1705  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 24.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0240" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Jirgensone A.Plāte  Izskatīts MK sēdē