Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdes darba kārtības

print Drukāt

Informējam, ka Ministru kabineta  kārtējā š.g. 15.septembra sēde notiks plkst. 11.00. pirms Valsts prezidenta sasauktās Ministru kabineta ārkārtas sēdes. Ministru kabineta kārtējās sēdes darba kārtības materiāli ir pieejami Ministru kabineta ”Mājas lapā” sadaļā ”Tiesību aktu projekti”.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDES
D A R B A  K Ā R T Ī B A  PROTOKOLS

 

APSTIPRINU
Valsts prezidents
V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 4.septembrī 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A  K Ā R T Ī B A 
2009.gada 15.septembrī
plkst. 14.30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-3240  Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  Ģ.Blumers   
1.2.  TA-3157  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.225 "Dzīvojamo māju privatizācijas ierosinājumu reģistrācijas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
1.3.  VSS-832
TA-2857 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands   
1.4.  VSS-220
TA-1666 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
1.5.  TA-3222  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   
1.6.  VSS-1072
TA-3175 
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Jansons   
1.7.  VSS-864
TA-2624 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā licencēta sabiedrība, kas nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, vai šādu sabiedrību veidota apvienība elektroniski sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne   
1.8.  TA-2974  Par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.89 11.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Mackeviča   
1.9.  TA-2559  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     
1.10.  TA-3244  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa   
1.11.  VSS-718
TA-3075 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2009.gadā""   Labklājības ministrija  U.Augulis     
1.12.  VSS-810
TA-2693 
Noteikumu projekts "Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards     
1.13.  VSS-745
TA-2646 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Krastiņš J.Spridzāns   
1.14.  VSS-911
TA-2843 
Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Arnītis   
1.15.  TA-3207  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""   Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Kveska O.Geitus-Eitvina   
1.16.  VSS-2078
TA-2153 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Kveska O.Geitus-Eitvina   
1.17.  VSS-837
TA-3048 
Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība"   Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  E.Ābele   
1.18.  TA-3149  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""   Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Zikmane   
1.19.  TA-3258  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""   Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Zikmane   
1.20.  VSS-900
TA-2822 
Noteikumu projekts "Noteikumi par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste   
1.21.  TA-2982  Par Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai""" 2.punkta izpildi  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
1.22.  VSS-552
TA-2606 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Par 1986.gada 18.marta Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un 1998.gada 22.jūnija grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
1.23.  VSS-852
TA-2475 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības, kā arī kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
1.24.  TA-3250  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
1.25.  VSS-813
TA-2757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  A.Ozols   
1.26.  TA-3274  Protokollēmuma projekts "Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  A.Stucka K.Jaunzeme   
1.27.  TA-3123  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  A.Stucka K.Jaunzeme   
1.28.  TA-3298  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"   Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne   
1.29.  TA-3297  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
1.30.  TA-3301  (Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis   
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-812
TA-2796 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  N.Taurītis E.Andersons   
2.2.  TA-3166  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Zikmane   
2.3.  VSS-774
TA-2766 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece     
2.4.  TA-3128  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās""  Vides ministrija  R.Vējonis  J.Spiridonovs   
2.5.  TA-3091  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.377 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  A.Andreičika   
III. Informācija
3.1.  TA-3236  Informatīvais ziņojums par nodokļu politikas pārskatīšanu ekonomikas stimulēšanai   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis A.Liepiņš   
3.2.  TA-3097  Informatīvais ziņojums par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu finanšu un fizisko ieviešanas progresu, īstenojamo aktivitāšu pamatotību un to ieviešanas nepieciešamību krīzes apstākļos, kā arī iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm, īpaši tām, kurās finansējuma saņēmēji ir pašvaldības  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis   
3.3.  TA-3031  Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu finanšu un fizisko ieviešanas progresu   Vides ministrija  R.Vējonis  V.Gēme J.Spiridonovs   
3.4.  TA-2935  Informatīvais ziņojums par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pārvaldes pakalpojumu pieejamībā   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  A.Stucka J.Jansons U.Bisenieks A.Draudiņš   
3.5.  VSS-1165
TA-3268 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Līguma par Eiropas Savienību 34.panta 2.punkta "b" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi"   Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  I.Bergmane   
3.6.  VSS-680
TA-2601 
Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā   Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-521
TA-1847 
(atbalstīts MKK) Valsts civilās aizsardzības plāna projekts   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     
4.2.  VSS-1748
TA-1276 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals   
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3251  Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs plānotajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm 2009.gadā un Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.50 73.§ "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"" izpildi  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis D.Rancāne   
5.2.  TA-3246  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne   
5.3.  TA-3218  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  I.Koteļņikova   
5.4.  TA-3219  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  I.Koteļņikova   
5.5.  TA-3220  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  I.Koteļņikova   
5.6.  TA-3229  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Dālderis  A.Draudiņš   
5.7.  TA-3267  Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas kompetencē esošo likumu grozījumu nepieciešamību saistībā ar Privātās un publikās partnerības likuma spēkā stāšanos" un likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  A.Zikmane   
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3312  Informatīvais ziņojums par iespējām atcelt pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem lietošanu  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Bahanovska   
6.2.  TA-3326  Informatīvais ziņojums par 2009.gada 17.septembra neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  I.V.Lieģis  G.Japiņa   
6.3.  TA-3309  Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Kopienu Revīzijas palātas locekļa amatu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Vasaraudze I.Sudare D.Cakule   
6.4.  VSS-1215
TA-3270 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Sudare G.Romeiko J.Zaličenko   
6.5.  TA-3287  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem mikro, mazo un vidējo komersantu un atbilstīgu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis R.Paņko J.Cebulis   
6.6.  TA-3296  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
6.7.  TA-3334  Koncepcijas projekts par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  J.Endziņš R.Tereško D.Muceniece A.Vīksna Z.Elksniņa – Zaščirinska    
6.8.  TA-3336  Rīkojuma projekts "Funkciju auditu plāns līdz 2009.gada 31.decembrim"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis     
6.9.  TA-3337  Rīkojuma projekts "Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku"   Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne J.Plūme Z.Adijāne   
6.10.  TA-3338  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Bite   
6.11.  TA-3339  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Bite   
VII. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3293  Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Ietvarlēmumam par kriminālprocesa nodošanu  Tieslietu ministrija  L.Mūrniece  I.Melnace S.Laganovskis   
7.2.  TA-3320  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 21.septembra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     
Skatīt protokolu