Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 20.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 16.aprīlī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 20.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-961  Rīkojuma projekts "Par darba grupu kārtējā nacionālā ziņojuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada 10.decembra Konvencijas par spīdzināšanas un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā sagatavošanai"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-264
TA-889 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1632
TA-504 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-24
TA-613 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-34
TA-615 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-224
TA-913 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.752 "Noteikumi par valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-771  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  D.Robežniece A.Kaļāne G.Šarfa  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-936  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  J.Stinka D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-824  Par Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 34.§) "Par Grāmatvedības padomes izdotajos Latvijas grāmatvedības standartos iekļautā regulējuma iekļaušanu Ministru kabineta noteikumos" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  J.Stinka D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-240
TA-795 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  D.Robežniece I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-348
TA-958 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-892  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Zagrebā 2010.gada 14. un 15.maijā"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-185
TA-610 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.377 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-186
TA-609 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Lielā Dārza ielā 69, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-977
TA-499 
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-166
TA-650 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1444
TA-723 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ugunsdzēsēji" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1706
TA-215 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Padomes Lēmumā 2008/615/TI (2008.gada 23.jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, paredzēto kontaktpunktu noteikšanu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1011  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-165
TA-720 
Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 4.punktā doto uzdevumu izpildi  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-229
TA-625 
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-997  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.3. apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-5
TA-574 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-172
TA-787 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.524 "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-310
TA-815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumos Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1387
TA-883 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi""   Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-141
TA-606 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-248
TA-710 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-227
TA-774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-306
TA-806 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumā Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-946  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Ekonomikas ministrija       
2.2.  VSS-1733
TA-441 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  I.Preimate D.Matulis U.Sakne P.Druķis S.Semjonovs  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-233
TA-984 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)  J.Bundulis R.Joksts  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-964  Pasākumu plāna projekts ēnu ekonomikas apkarošanai   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  J.Stinka M.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-505  (atbalstīts MKK) Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plāna projekts 2010.–2011.gadam   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1488
TA-708 
Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāna projekts 2010.-2012.gadam   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis (RAPLM)  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-949  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"   Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  O.Barānovs J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-1158
 
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai   Saeimas Pieprasījumu komisija  J.Dūklavs  L.Šulca J.Komisars  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-1013  Jautājuma izskatīšana atlikta  Ekonomikas ministrija       
5.3.  TA-1001  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis Ā.Kleckins D.Buceniece   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-823  Par tiesisko regulējumu, kas saistīts ar valsts īpašumā esošiem publiskajiem ūdeņiem  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  SAN-1381
 
Par administratīvi teritoriālo reformu un par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  R.Vējonis (RAPLM) J.Dūklavs R.Vējonis  A.Stucka A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1023  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas konsultatīvajā grupā Kosovā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  V.Rakstiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1038  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"""  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1040  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1041  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumos Nr.1332 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-234
TA-1025 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  A.Antonovs D.Rancāne G.Auders   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-986  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10a, Valmierā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1019  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-290
TA-1033 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1021  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1017  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-196
TA-1046 
Likumprojekts "Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-993  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1047  Rīkojuma projekts "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma "Darba praktizēšana ar stipendiju īstenošana" finansēšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1031  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvju izvirzīšanu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai"   Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1049  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Veselības ministru 2010.gada 22.–23.aprīlī neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)  J.Bundulis   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1075  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sporta ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 20.–21.aprīlī Madridē, Spānijā, izskatāmajiem jautājumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1057  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1072  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 26.novembra sanāksmē izskatāmo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1073  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22. - 23.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1074  Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmei   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1078  Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Klimkāne K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1079  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmei "Par Kirgizstānas Republiku"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone   Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-1083  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 19.aprīļa ārkārtas Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Muižnieks M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-1084  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22.-23.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-911  Informatīvais ziņojums "Par apzīmējuma "šampanietis" lietošanu Latvijā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
10.1.  TA-814  Noteikumu projekts "Par Albānijas Republikas Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu dalībai Saprašanās memorandā starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štābu Eiropā (SHAPE) par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Grūbe   
10.2.  SAN-3315
 
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas un SIA "Lursoft" noslēgtā līguma atbilstību tiesību aktiem un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu"  Valsts kanceleja  I.V.Lieģis (TM)  R.Balodis   
10.3.  TA-1062  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Aire R.Ušackis   
Skatīt protokolu