Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.20

2010.gada 20.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu kārtējā nacionālā ziņojuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada 10.decembra Konvencijas par spīdzināšanas un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā sagatavošanai"

TA-961 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas izskaušanas komitejas piedāvāto izvēles procedūru kārtējā nacionālā ziņojuma sagatavošanai par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada 10.decembra Konvencijas par spīdzināšanas un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""

TA-889 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi"

TA-613 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi"

TA-615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.752 "Noteikumi par valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-913 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-771 ____________________________________

(D.Robežniece, R.Vējonis, S.Šķiltere, L.Jansone, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot likumprojekta 1.pantu; papildināt likumprojektu ar grozījumu likuma 3.panta septītajā daļā attiecībā uz deleģējumu Ministru kabinetam, papildinot to ar uzdevumu noteikt pazīmes tam, ka zemes gabals nav uzturēts labā lauksaimniecības un vides stāvoklī; precizēt likumprojekta 2.pantu, saskaņojot tā redakciju ar Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību; precizēt likumprojekta 3.pantu, nosakot, ka nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15.februāris; attiecīgi precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Pieņemt zināšanai, ka no likumprojekta svītrotajā 1.pantā iekļauto normu finanšu ministrs iesniegs Saeimā kā priekšlikumu likumprojekta 2.lasījumam.

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

TA-936 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 34.§) "Par Grāmatvedības padomes izdotajos Latvijas grāmatvedības standartos iekļautā regulējuma iekļaušanu Ministru kabineta noteikumos" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 34.§) „Par Grāmatvedības padomes izdotajos Latvijas grāmatvedības standartos iekļautā regulējuma iekļaušanu Ministru kabineta noteikumos” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt, ka Finanšu ministrijai 2.punktā dotā uzdevuma vietā nepieciešams sagatavot un līdz 2010.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus šādos likumos:
1. likumā „Par grāmatvedību”, lai svītrotu likumā doto uzdevumu Ministru kabinetam noteikt obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartus un attiecīgi precizētu Grāmatvedības padomei likumā paredzētās tiesības;
2. Gada pārskatu likumā, lai iekļautu likumā uzdevumu Ministru kabinetam izdot konkrētus šā likuma piemērošanai nepieciešamos noteikumus un skaidrojumus, ņemot vērā pašlaik obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartos iekļauto finanšu pārskata sagatavošanai nepieciešamo regulējumu;
3. Konsolidēto gada pārskatu likumā, lai iekļautu likumā uzdevumu Ministru kabinetam noteikt konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""

TA-795 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību"

TA-958 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Zagrebā 2010.gada 14. un 15.maijā"

TA-892 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.377 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""

TA-610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Lielā Dārza ielā 69, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-609 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"

TA-499 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""

TA-650 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ugunsdzēsēji" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-723 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Padomes Lēmumā 2008/615/TI (2008.gada 23.jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, paredzēto kontaktpunktu noteikšanu"

TA-215 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1011 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 4.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-720 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 4.punktā doto uzdevumu izpildi, noteikt, ka tie ir zaudējuši aktualitāti.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.3. apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""

TA-997 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu"

TA-574 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.524 "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi""

TA-787 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumos Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

TA-815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi""

TA-883 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"

TA-606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

TA-710 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam""

TA-774 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumā Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju""

TA-806 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-441 ____________________________________

(D.Matulis, U.Sakne, S.Semjonovs, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 1.5.apakšpunktā ietverto 9.1. un 9.2.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas priekšlikumu, precizēt anotāciju un līdz 2010.gada 26.aprīlim iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-984 ____________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu projekta īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
33.§
Pasākumu plāna projekts ēnu ekonomikas apkarošanai

TA-964, SAN-1376 ____________________________________

(J.Stinka, M.Bičevskis, E.Kušners, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīcības plāna pasākumu 1.punktu attiecībā uz normatīvajiem aktiem, kuros veicami grozījumi, kā arī jautājumā par starpresoru vienošanos, paredzēt, ka ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku sagatavo priekšlikumus pasākuma praktiskai īstenošanai, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu izstrādes gaitu.
5. Finanšu ministrijai nosūtīt informāciju par nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnēm visiem ministriem.
6. Jautājumu par nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnēm pirms izskatīšanas Ministru kabinetā izskatīt Reformu vadības grupā.
 
34.§
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plāna projekts 2010.–2011.gadam

TA-505 ____________________________________

(I.Arhipova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt plāna projektu un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāna projekts 2010.-2012.gadam

TA-708 ____________________________________

(I.Leišavnieks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-949 ____________________________________

(O.Barānovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai

TA-1039, SAN-1158____________________________________

(L.Šulca, M.Bičevskis, I.Dālderis, R.Vējonis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdē.
2. Finanšu ministrijai papildināt atbildes projektu ar informāciju par Turaidas muzejrezervāta finanšu situāciju laikposmā pirms 2008.gada, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Kultūras ministrijai uzaicināt piedalīties jautājuma izskatīšanā Ministru kabineta sēdē Turaidas muzejrezervāta pārstāvjus.
4. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Pieprasījumu komisijai ar informāciju par jautājuma izskatīšanas gaitu.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1001 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Šulca, D.Buceniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Nacionālo radio un televīzijas padomi precizēt rīkojuma projektā minēto finansējumu, samazinot kapitālajiem izdevumiem paredzēto summu, un Satiksmes ministrijai iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Par tiesisko regulējumu, kas saistīts ar valsts īpašumā esošiem publiskajiem ūdeņiem

TA-823 ____________________________________

(L.Medina, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot Rīgas Brīvostas pārvaldes pilnvarošanu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimai.
 
40.§
Par administratīvi teritoriālo reformu un par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

TA-1045, SAN-1381 ____________________________________

(A.Draudiņš, I.Gailīte, A.Upena, K.Gerhards, E.Beļskis, V.Andrējeva, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par informatīvo ziņojumu par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanā" un Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana".
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai steidzami papildināt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot turpmāk veicamo uzdevumu 2.punktu, un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai nosūtīt precizētos informatīvos ziņojumus Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas konsultatīvajā grupā Kosovā"

TA-1023 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"""

TA-1038 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-1040 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumos Nr.1332 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-1041 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""

TA-1025 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10a, Valmierā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-986 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-1019 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-1033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""

TA-1021 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1017 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Likumprojekts "Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu"

TA-1046 ____________________________________

(A.Muižnieks, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskās konvencijas par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā (turpmāk – Konvencija), Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskās konvencijas par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā 1970.gada 6.jūlija Papildprotokola (turpmāk – Papildprotokols), Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskās konvencijas par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokola (turpmāk –Papildprotokola Grozījumu protokols), Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskās konvencijas par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokola (turpmāk – Konvencijas Grozījumu protokols), 1981.gada 12.februāra Daudzpusējā nolīguma par aeronavigācijas pakalpojumu maksām (turpmāk – Nolīgums), 1997.gada 27.jūnija Protokola, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā (turpmāk - 1997.gada 27.jūnija Protokols), un 2002.gada 8.oktobra Protokola par Eiropas Kopienas pievienošanos Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskajai konvencijai par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu (turpmāk - 2002.gada 8.oktobra Protokola), parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Konvenciju, Papildprotokolu, Papildprotokola Grozījumu protokolu, Konvencijas Grozījumu protokolu, Nolīgumu, 1997.gada 27.jūnija Protokolu un 2002.gada 8.oktobra Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai iesniegt parakstītās Konvencijas, Papildprotokola, Papildprotokola Grozījumu protokola, Konvencijas Grozījumu protokola, Nolīguma, 1997.gada 27.jūnija Protokola un 2002.gada 8.oktobra Protokola kopijas, kā arī minēto dokumentu tekstus franču valodā un to tulkojumus latviešu valodā, likumprojektu un tā anotāciju Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, Papildprotokolu, Papildprotokola Grozījumu protokolu, Konvencijas Grozījumu protokolu, Nolīgumu, 1997.gada 27.jūnija Protokolu un 2002.gada 8.oktobra Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
52.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

TA-993 ____________________________________

(J.Šnore, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 29.§) 4.punktā noteikto.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma "Darba praktizēšana ar stipendiju īstenošana" finansēšanu"

TA-1047 ____________________________________

(U.Augulis, M.Bičevskis, I.Kārkliņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvju izvirzīšanu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai"

TA-1031 ____________________________________

(J.Pūce, D.Pavļuts, R.Pīpiķe, K.Gerhards, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Ekonomikas ministram izveidot un vadīt Vērtēšanas komisiju nākamā pilnvaru termiņa no 2010. līdz 2015.gadam kandidātu izvērtēšanai Latvijas pārstāvju izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Vērtēšanas komisijā neiekļaut Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus, ņemot vērā, ka šo organizāciju pārstāvjiem netiek nodrošinātas garantētas vietas grupu sastāvā, jo ir arī jāpiedalās konkursā, kā arī papildināt komisijas sastāvu ar Satiksmes ministrijas pārstāvi.
2. Ekonomikas ministrijai, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, izvirzīt septiņus Latvijas pārstāvju Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas kandidātus (turpmāk tekstā – kandidātus) šādā grupu sastāvā:
2.1. darba devēju pārstāvju kandidāti;
2.2. darbinieku pārstāvju kandidāti;
2.3. citu ekonomisko un sociālo interešu kategoriju pārstāvju kandidāti.
3. Kandidātu izvirzīšanā ņemt vērā, ka darba devēju pārstāvju kandidātu un darbinieku pārstāvju kandidātu skaita ziņā jāievēro paritātes princips.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 18.maijam iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Latvijas kandidātiem dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kas izvēlēti, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Veselības ministru 2010.gada 22.–23.aprīlī neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1049 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministra pienākumu izpildītājas iekšlietu ministres L.Mūrnieces padomniekam R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Veselības ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 22. - 23.aprīlī.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sporta ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 20.–21.aprīlī Madridē, Spānijā, izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1075 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Spānijas Karalistē R.Lappuķem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Sporta ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 20. – 21.aprīlī.
 
57.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-1057 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas 2010.gada 26.aprīļa Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Institucionālie aspekti (pozīcija Nr.1);
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr.16);
2.3. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (pozīcija Nr.19).
3. Aizsardzības ministram I.V.Lieģim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē izskatāmo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

TA-1072 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē izskatāmo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu.
3. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Vispārējo lietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu.
 
59.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22. - 23.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1073 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22. – 23.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par Eiropas aizsardzības rīkojumu;
2.2. Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes secinājumiem par ekonomikas krīzes novēršanu un ekonomiskās aktivitātes atbalstīšanu;
2.3. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par Padomes lēmuma projektu, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai nodrošinātu finanšu informācijas ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu („SWIFT” Nolīgums);
2.4. Latvijas nacionālā pozīcija par pievienošanās Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22. – 23.aprīļa sanāksmē.
 
60.§
Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmei

TA-1074 ____________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.3 „Eiropas Ārējās darbības dienests”;
2.2. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 „Sudāna”;
2.3. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.11 „Birma/Mjanma”.
2.4. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Padomes secinājumi par Kopējo drošības un aizsardzības politiku ”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē.
 
61.§
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

TA-1078 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 par priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas.
 
62.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmei "Par Kirgizstānas Republiku"

TA-1079 ____________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 26.aprīļa sanāksmē izskatāmajā jautājumā „Kirgizstānas Republika”.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 19.aprīļa ārkārtas Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi"

TA-1083 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Gorodcovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma priekšpēdējo rindkopu, paredzot, ka iespēja izskatāma Eiropas Komisijas kopējās nostājas ietvaros, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
 
64.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22.-23.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1084 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Padomes secinājumu projektu par SIS II.
3. Latvijas Republikas pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā, ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2010.gada 22.-23.aprīļa sanāksmē Luksemburgā.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par apzīmējuma "šampanietis" lietošanu Latvijā"

TA-911-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Noteikumu projekts "Par Albānijas Republikas Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu dalībai Saprašanās memorandā starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štābu Eiropā (SHAPE) par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"

TA-814-DV____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot pulkvedi A.Ozoliņu, Nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štābā Eiropā, parakstīt Pievienošanās protokolu.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas un SIA "Lursoft" noslēgtā līguma atbilstību tiesību aktiem un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu"

TA-643-DV, SAN-3315-DV ____________________________________

(M.Lazdovskis, R.Balodis, K.Drēviņa, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdē.
2. Tieslietu ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā izteiktos viedokļus, un līdz 2010.gada 26.aprīlim iesniegt Valsts kancelejā.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1062-DV ____________________________________

(L.Mūrniece, R.Vējonis, J.Sārts, K.Gerhards, R.Rugēvica, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās
B.Pētersone