Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2011.gada 1.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumu Nr.137 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-216 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses"

TA-151 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-3602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-3617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""

TA-3616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-3635 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.198 „Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam” 9.6.apakšpunktam Finanšu ministrijai 2012.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus, paredzot papildu finansējumu 2012.gadā 61 095 latu apmērā (kārtējie izdevumi – 55 995 lati, tajā skaitā atlīdzība – 15 995 lati, no tā atalgojums – 12 890 lati, kapitālie izdevumi – 5 100 lati), 2013.gadā un turpmākajos gados (ik gadu) – 55 995 latu apmērā (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atlīdzība – 15 995 lati, no tā atalgojums – 12 890 lati), lai nodrošinātu Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projekta „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide” ietvaros izveidotās Nepilngadīgo personu atbalsta sistēmas darbību un uzturēšanu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"

TA-3404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

TA-3547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""

TA-30 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos"

TA-40 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""

TA-3361 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""

TA-220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par 2006.gada 23.februāra Konvenciju par darbu jūrniecībā"

TA-51 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2011.gada 31.decembrim izvērtēt tiesiskā regulējuma pietiekamību Konvencijas normu izpildes nodrošināšanai un, ja nepieciešams, attiecīgus tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"

TA-3295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par sadarbspējīgas transportlīdzeklī iebūvētas eCall sistēmas izveidošanu"

TA-3566 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt saprašanās memorandu.
3. Iesaistītās valsts institūcijas Saprašanās memorandā norādīto saistību izpildi īsteno tām piešķirtā valsts budžeta ietvaros.
 
18.§
Noteikumu projekts "Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"

TA-188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības""

TA-89 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"

TA-3555 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas pilsētas domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" kapitāla daļu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3466 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.617 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""

TA-3642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem un saliktiem piena produktiem"

TA-81 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemi"

TA-122 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3569 ____________________________________

(M.Andžāns, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra instrukcijas Nr.20 "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3633, TA-259 ____________________________________

(M.Andžāns, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3440 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 6.punkta izpildi (par efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšanu)

TA-267, SAN-89 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram norīkot amatpersonas dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšanu izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"""

TA-250 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"""

TA-251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"""

TA-252 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-239 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu un šo fondu ieviešanu""

TA-232 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai un Valsts kancelejai nodrošināt grozījumu sagatavošanu to pārziņā esošo Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ieviešanas kārtībā atbilstoši noteikumu projektā paredzētajam un līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniegt attiecīgus tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.539 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai""

TA-248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

TA-244 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"

TA-247 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumu""

TA-253 ____________________________________

(K.Stepanovs, O.Karčevskis, G.Pužule, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai aizstāt noteikumu projekta tekstā minēto viena mēneša termiņu ar divu mēnešu termiņu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.106 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""

TA-246 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

TA-204 ____________________________________

(K.Cirsis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” līdz 2011.gada 1.jūlijam izstrādāt un ieviest attiecīgu programmnodrošinājumu, lai ministrija, tās padotībā esoša iestāde vai kapitālsabiedrība varētu publicēt informāciju par tās valdījumā vai turējumā esošo nevajadzīgo valsts kustamo mantu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā internetā.
3. Finanšu ministrijai, izstrādājot tiesību aktu projektus saistībā ar 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanu, izvērtēt arī jautājumu par izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas saistīts ar valsts mantas atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 7.-8.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-260 ____________________________________

(A.Maldups, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 7.- 8.februāra sanāksmē.
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2011 gada 4.februāra sanāksmei

TA-255 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 „Par 2011.gada 4.februāra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”.
 
42.§
Dienesta vajadzībām

SAN-3526-DV____________________________________

()

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par munīcijas nodošanu bez atlīdzības Zviedrijas Karalistes bruņotajiem spēkiem"

TA-3560-DV ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kampars, A.Vilks, I.Angere, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte