Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2011.gada 25.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

TA-42 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""

TA-27 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.marta rīkojumā Nr.161 "Par koncepciju par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem valsts aizsardzības vadības jomā ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā""

TA-3438 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-3548 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-57 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-3451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā"

TA-3453 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-3561 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3256 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Vienības gatvē bez numura, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-8 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""

TA-3601 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

TA-3593 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""

TA-3524 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3569 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
15.§
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra instrukcijas Nr.20 "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3633 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai saistībā ar sagatavotajiem tiesību aktu projektiem (TA-3569 un TA-3633) sagatavot un līdz 2011.gada 31.janvārim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 1.februāra sēdē informatīvo ziņojumu par Informācijas tehnoloģiju drošības likuma izpildes nodrošināšanu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3631 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Zeltiņi - A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7480 004 1038) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1038) 0,3240 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1039) 0,5600 ha platībā – 0,8840 ha kopplatībā Ogresgala pagastā, Ogres novadā, par kopējo summu 7500,00 latu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

TA-3615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""

TA-3336 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu""

TA-3337 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2869 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu"

TA-3421 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""

TA-50 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemi"

TA-122 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Radzevičam savienot amatus"

TA-15 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu G.Marķitānam"

TA-56 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-153 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-148 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par L.Ribicki"

TA-157 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna projekts 2011.–2013.gadam

TA-3608 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-121 ____________________________________

(O.Barānovs, I.Jurševska, A.Kampars, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes vienības Beberbeķu ielā, Rīgā, sadali un turpmāko rīcību saistībā ar nekustamā īpašuma sadales projektiem"

TA-3134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt zemesgabala Beberbeķu ielā, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 2503), sadali.
3. Noteikt, ka valsts nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja vai tā pilnvarotās personas kompetencē ir:
3.1. pieņemt lēmumus valsts nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, izņemot lēmumus par valsts īpašuma tiesību iegūšanu un lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Ministru kabinets;
3.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumus par valsts nekustamo īpašumu pārvaldību, ja valsts nekustamais īpašums var tikt apgrūtināts ar valsts interesēm nelabvēlīgām tiesiskām attiecībām.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 56.pasākuma izpildi"

TA-3645 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, lai nodrošinātu, ka zvejniecības uzņēmumiem attiecībā uz svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm būtu piemērojama minētā likuma 13.4 pantā noteiktā īpašā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība.
3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un zivsaimniecības nevalstiskajām organizācijām līdz 2011.gada 25.februārim organizēt apspriedi par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz nozvejoto zivju izkraušanu nakts laikā Latvijas ostās.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par funkciju auditu plānu 2011.gadam"

TA-107 ____________________________________

(V.Stūris, R.Vējonis, R.Beinarovičs, M.Bičevskis, I.Jurševska, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktu, saskaņot 1.4. un 1.5. apakšpunkta redakciju ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par veiktajām strukturālajām reformām sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā, ietverot arī informāciju par paveikto administratīvo šķēršļu samazināšanā un to nevalstisko organizāciju viedokli par administratīvo šķēršļu samazināšanu, kuru dalībnieki ir attiecīgo sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēji.
3. Valsts kancelejai sagatavot izskatīšanai Funkciju audita komisijas sēdē jautājumu par iespējām auditēt zemes pārvaldības jomu un pārskatīt Ministru kabinetā iesniedzamo tiesību aktu apriti.
 
35.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I pusgada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 5.punkta izpildi (Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plānu)

TA-191, SAN-89 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt ekonomikas ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
36.§
Protokollēmuma projekts "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu Rāznas ezera apsaimniekošanā"

TA-218 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs, J.Dūklavs, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Rāznas ezera apsaimniekošanas jautājumu risināšanā noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt sadarbību ar citām iesaistītajām ministrijām to kompetencē esošajos jautājumos.
2. Ar Rāznas ezera apsaimniekošanu saistīto jautājumu risināšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par 2011.gada tautas skaitīšanas programmu""

TA-183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokola Nr.15 23.§ "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība""" 2. punktā doto uzdevumu

TA-2382 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokola Nr.15 23.§ „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.361 „Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība””” 2. punktu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū"

TA-158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-54 ____________________________________

(J.Golubevs, A.Štokenbergs, A.Pabriks, J.Teteris, J.Dūklavs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izvērtēt normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz veselības pārbaužu veikšanu transportlīdzekļu vadītājiem un praksē konstatētajām problēmām un nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.
5. Satiksmes ministrijai, ja tiks iniciēti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra direktīvā 2006/126/EK par vadītāju apliecībām, sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām gatavot Latvijas pozīciju, kurā atbalstīt elastīgāku pieeju atsevišķu kategoriju ceļu satiksmes dalībnieku vecuma ierobežojumu noteikšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-178 ____________________________________

(I.Lipskis, R.Broks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju izteikt noteikumu projektu jaunā redakcijā un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu 2010.gadā un kārtējā pārskata periodā"

TA-186 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013. gadam"

TA-185 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās"

TA-200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-192 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc likuma "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"" spēkā stāšanās.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""

TA-193 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-194 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-196 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", paredzot, ka liegumā ir atļautas darbības, kuras ir vienīgais risinājums un nepieciešamas sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai, pēc paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējuma veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un ietekmes uz vidi novērtējumu.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.510 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-199 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

TA-201 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 30.decembrim sagatavot dabas lieguma „Cenas tīrelis” individuālo aizsardzības un izmantošanas projektu, paredzot, ka liegumā ir atļautas darbības, kuras ir vienīgais risinājums un nepieciešamas sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai, pēc paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējuma veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un ietekmes uz vidi novērtējumu.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""

TA-202 ____________________________________

(D.Vilkaste, S.Mertena, R.Vējonis, G.Lukstiņa, J.Dūklavs, G.Ābele, A.Štokenbergs, L.Grīvane, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu"

TA-207 ____________________________________

(I.Stepanova, R.Vējonis, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai informēt Saeimu par pieņemto rīkojumu.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanu"

TA-221 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi"

TA-108 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros"

TA-203 ____________________________________

(A.Antonovs, S.Ēlerte, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas pozīciju Nr.2 „Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros”.
2. Kultūras ministrijai steidzami iesniegt Finanšu ministrijā precīzu pozīcijā papildus iekļaujamā projekta nosaukumu un finanšu aprēķinus.
3. Finanšu ministrijai precizēt pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktorei D.Grūbertei un Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktora vietniecei I.Liepai 2011.gada 2.februārī pārstāvēt Latvijas Republiku oficiālajās sarunās ar donorvalstu (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) pārstāvjiem.
 
57.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 31.janvāra sanāksmei

TA-219 ____________________________________

(I.Juhansone, A.Pabriks, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011. gada 31.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.1 „Par 2011.gada 4.februāra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem diskusijai 2011.gada 31.janvāra Vispārējo lietu padomē”;
2.2. pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.1 „Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam”;
2.3. pozīcija Ārlietu padomei Nr.4 „Libāna”;
2.4. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Kotdivuāra”;
2.5. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Reliģijas un ticības brīvība”;
2.6. pozīcija Ārlietu padomei Nr.10 „Baltkrievija”;
2.7. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Tunisija”.
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011. gada 31.janvāra sanāksmē.
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam: prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai"

TA-223 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam: prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai”.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"

TA-3622-DV ____________________________________

(I.Angere, A.Štokenbergs, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību