Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.8

2011.gada 8.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs

 -

 A.Štokenbergs

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 15.§) "Likumprojekts "Par 2006.gada konvenciju par darbu jūrniecībā""

TA-51 ____________________________________

(L.Rituma, A.Štokenbergs)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.7 15.§) "Likumprojekts "Par 2006.gada konvenciju par darbu jūrniecībā"" un izteikt tā 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt tiesiskā regulējuma pietiekamību Konvencijas normu izpildes nodrošināšanai un, ja nepieciešams, attiecīgus tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.”.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""

TA-2959 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.214 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"""

TA-29 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

TA-167 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

TA-119 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"

TA-3660 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Liepu ielā 3, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, pārdošanu"

TA-146 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par būves Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-142 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojuma Nr.881 "Par darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-86 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram reizi ceturksnī iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par atalgojuma izmaiņām sabiedriskajā un privātajā sektorā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 139, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-217 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par J.Rimšānu"

TA-237 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-155 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-143 ____________________________________

(R.Vējonis, S.Ēlerte, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-233 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""

TA-236 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-106 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas zemes vienības Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kas atdalītas no nekustamā īpašuma „Gerasimi” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6896 002 0022) sastāvā esošajām zemes vienībām par kopējo summu 14 097 lati:
2.1. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0022 atdalīto zemes vienību „Gerasimi 4” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 002 0280) 0,8958 ha platībā un zemes vienību „Gerasimi 5” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 002 0281) 0,1021 ha platībā;
2.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0003 atdalīto zemes vienību „Gerasimi 6” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 004 0018) 0,0167 ha platībā un zemes vienību „Gerasimi 8” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 004 0062) 0,1120 ha platībā;
2.3. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0004 atdalīto zemes vienību „Gerasimi 7” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 004 0075) 0,0113 ha platībā un zemes vienību „Gerasimi 9” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 004 0076) 0,0716 ha platībā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""

TA-87 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 71.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"" 3. un 4.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-238 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 71.§) „Noteikumu projekts „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”” 3.un 4.punktā doto uzdevumu izpildi, pagarināt to izpildes termiņu līdz 2011.gada 15.martam.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.–2010.gadam izpildi"

TA-103 ____________________________________

(S.Ciganska, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2011.gada 1.aprīlim izstrādāt ieteikumus pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.
 
20.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 7.punkta izpildi (par uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošanas pasākumiem)

TA-336 ____________________________________

(I.Beināre, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildi un informāciju par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un atbalsta pasākumiem.
3. Ekonomikas ministram norīkot amatpersonas dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošanas pasākumiem izskatīšanā.
4. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu, informatīvo ziņojumu, informāciju un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3440 ____________________________________

(I.Oša, D.Palčevska, Ģ.Beikmanis, I.Simanoviča, A.Akermanis, T.Tverijons, I.Zariņš, A.Salmiņš, A.Kampars, J.Pūce, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegtajā likumprojektā ietvertās normas.
2. Ekonomikas ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā un ekonomikas ministram iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.
3. Parādu piedziņas kompleksa un efektīva regulējuma izstrādei par dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniegtajiem pārvaldīšanas pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu:
3.1. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 15.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, paredzot norēķinu kārtību par pārvaldīšanas pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas izsolē;
3.2. Tieslietu ministrijai līdz 2011.gada 1.maijam sagatavot informāciju par piedziņu uz kustamo mantu, un, ja nepieciešams, priekšlikumus attiecīgā piedziņas procesa pilnveidošanai;
3.3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt parādnieku reģistra izveides iespējas, to skaitā, ņemot vērā arī personu datu aizsardzības un datu publiskas ticamības aspektus;
3.4. Ekonomikas ministrijai, konsultējoties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, līdz 2011.gada 15.aprīlim izvērtēt iespējas grozīt normatīvos aktus, lai risinātu jautājumu par neatgūstamo parādu kompensēšanu.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"" (Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai)

TA-154 ____________________________________

(L.Berga, I.Pētersone, I.Stepanova, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegtajā likumprojektā ietvertās normas.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojektu ar deleģējumu Ministru kabinetam atbilstoši Iekšlietu ministrijas atzinumā minētajam, precizēt anotācijā, ka budžeta līdzekļi likuma īstenošanai 2011.gadā nebūs nepieciešami, noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā un tieslietu ministram līdz 2011.gada 15.februārim priekšlikumus kopā ar anotāciju iesniegt Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.
3. Jautājumu par likuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu 16999 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"

TA-25 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā"

TA-293 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-294 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-295 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-300 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2012.gadam" un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.-2014.gadam sagatavošanas grafiku"

TA-275 ____________________________________

(I.Stepanova, A.Pabriks, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projekta pielikumu un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-65 ____________________________________

(E.Baklāne-Ansberga, A.Jaunsleinis, R.Vējonis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par nepieciešamo finansējumu saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa programmatūras prognozes sagatavošanas modulī veicamajām izmaiņām un nekustamā īpašuma nodokļa programmatūrā kopumā veicamajām izmaiņām izskatīt Ministru kabinetā valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2011.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi”, paredzot izmaiņas prognozes aprēķinā par speciālajām ekonomiskajām zonām, kā arī precizējot datu un prognozes iesniegšanas datumus.
4. Pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja Saeima pieņem lēmumu nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemērot arī 2012.gadā, lai realizētu izmaiņas nodokļa aprēķināšanas programmatūrā kopumā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai izskatīt iespējas piešķirt finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ietvaros.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""

TA-67 ____________________________________

(E.Baklāne-Ansberga, J.Pūce, A.Jaunsleinis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un sešu mēneša laikā pēc Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktās teritorijas izmantošanas klasifikācijas apstiprināšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, ar kuru paredzēts aizstāt Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un noteikt Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktās teritorijas izmantošanas klasifikācijas piemērošanas kārtību kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
3. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2011.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, kuros paredzēts papildināt būvju klasifikāciju un būvju klasifikācijas skaidrojošās piezīmes.

 
31.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Ikgadējais izaugsmes ziņojums: turpinot visaptverošu Eiropas Savienības reakciju uz krīzi"

TA-309 ____________________________________

(O.Barānovs, A.Štokenbergs)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Ikgadējais izaugsmes ziņojums: turpinot visaptverošu Eiropas Savienības reakciju uz krīzi”.
 
32.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas Zaļo grāmatu par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem"

TA-311 ____________________________________

(D.Palčevska, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par Komisijas Zaļo grāmatu par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem.
 
33.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 14.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-334 ____________________________________

(D.Kuļšs, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 14.februāra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.1 par ieguldījumu Eiropas semestrī, Ikgadējais izaugsmes ziņojums;
2.2. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par izglītības un apmācības lomu „ES 2020” stratēģijas īstenošanā.
3. Izglītības un zinātnes ministram R.Brokam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 14.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
34.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu par ciešākas sadarbības mehānisma izveidošanu ar mērķi izveidot vienotu Eiropas Savienības patenta sistēmu"

TA-337 ____________________________________

(K.Pommere, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Padomes lēmumu par ciešākas sadarbības mehānisma izveidošanu ar mērķi izveidot vienotu Eiropas Savienības patenta sistēmu.
 
35.§
Par Ministru kabineta pārstāvja pilnvarošanu Satversmes tiesā lietā Nr.2010-60-01

TA-3049 ____________________________________

(G.Kauliņš, M.Bičevskis, S.Ēlerte, A.Štokenbergs)

1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.73 38.§ 1.punkts), kā arī Satversmes tiesas 2011.gada 25.janvāra sēdes lēmumu lietā Nr.2010-60-01, Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību minētajā lietā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdē rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Ministru kabineta pārstāvības nodrošināšanai Satversmes tiesā lietā Nr.2010-60-01.
3. Atļaut Finanšu ministrijai nekavējoties veikt iepirkumu un slēgt līgumu par Ministru kabineta pārstāvības nodrošināšanu Satversmes tiesā lietā Nr.2010-60-01.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Krievijas Federācijas iestāšanās procesu Pasaules Tirdzniecības organizācijā"

TA-305-DV____________________________________

(Z.Liepiņa, A.Teikmanis, A.Kampars, A.Vilks, R.Vējonis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un Eiropas Savienības Kopējās tirdzniecības politikas lēmuma pieņemšanas procesa ietvaros ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nacionālo pozīciju gala lēmuma pieņemšanai par Krievijas Federācijas uzņemšanu Pasaules Tirdzniecības organizācijā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs A.Štokenbergs

 

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece I.Gailīte

Skatīt darba kārtību