Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 71

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.71

2011.gada 5.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.40

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Vecuma pensiju minimālie apmēri"

TA-3030 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu

TA-2994 ____________________________________

(J.Plūme, V.Dombrovskis)

Atbalstīt sagatavoto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu.
 
3.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2012.gadam" un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2012.–2014.gadam

TA-3075, TA-3069 ____________________________________

(S.Bajāre, B.Bāne, D.Jakaite, I.Stepanova, M.Gruškevics, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, tā paskaidrojumus un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2012.–2014.gadam.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satversmes tiesa ar 2011.gada 23.novembra vēstuli Nr.3-01/278 „Par valsts budžeta pieprasījumu 2012.–2014.gadam” iesniedza valsts budžeta pieprasījumu, ievērojot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2012.–2014.gadam (apstiprināts Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdē, protokols Nr.67 56.§), vienlaikus norādot, ka Satversmes tiesa nepiekrīt Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdē apstiprinātajam Satversmes tiesas maksimāli pieļaujamajam valsts budžeta izdevumu apjomam. Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdē, uzklausot Satversmes tiesas viedokli par Satversmes tiesas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2012.–2014.gadam un papildu finansējuma pieprasījumu 2012.gadam 42 800 latu apmērā, tai skaitā 12 800 latu apmērā mēbeļu, datortehnikas iegādes un kosmētiskā remonta izdevumiem publisko tiesas sēžu nodrošināšanai un 30 000 latu apmērā ēkas, kurā atrodas Satversmes tiesa, remontdarbu veikšanai, kā arī 2013.gadam 8 000 latu apmērā un 2014.gadam 40 000 latu apmērā ēkas remontdarbu turpināšanai, kā arī ņemot vērā 2012.gadā veicamo valsts budžeta fiskālo konsolidāciju, nepieciešamību nodrošināt fiskālo disciplīnu, tika nolemts neatbalstīt Satversmes tiesas papildu finansējuma pieprasījumu, līdz ar to Satversmes tiesa vēstulē norāda, ka papildu pieprasītais finansējuma apjoms nepieciešams Satversmes tiesas likumā paredzēto funkciju izpildei un tiesas darbības nodrošināšanai.
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, Valsts kancelejai pievienot tam Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra, 4.novembra un 15.novembra sēžu protokollēmumus (protokols Nr.62 57.§; protokols Nr.63 4.§; protokols Nr.67 56.§ ), un šo Ministru kabineta sēdes protokollēmumu.
4. Finanšu ministrijai likumprojektu „Par valsts budžetu 2012.gadam” (budžeta likumu projektu paketi), paskaidrojumus un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2012.–2014.gadam iesniegt Saeimai 2011.gada 6.decembrī.
5. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam”, tā paskaidrojumu un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.–2014.gadam iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Ekonomikas ministrijai, izpildot Papildu saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku 15.a) punktā iekļauto Latvijas apņemšanos, sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu palielināt izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” 100 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Konkurences padomi ar augsta līmeņa profesionāliem darbiniekiem tirgus uzraudzību veikšanai, lai veicinātu konkurenci un vērstos pret negodīgu konkurenci un aizliegtām vienošanām.
8. Satiksmes ministrijai, izpildot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokola 1.2.punktā „Mērķdotācijas no valsts budžeta” noteikto, sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu palielināt izdevumus ministrijas budžeta apakšprogrammā 23.04.00 „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” 704 480 latu apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus apakšprogrammā 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana”.
9. Labklājības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu par finanšu avotu 52 000 latu un īstenošanas mehānismu, lai ar 2012./2013.mācību gadu nodrošinātu bērniem ar īpašām vajadzībām asistenta pakalpojumus skolās.
10. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu likumprojekta 52.panta precizēšanai, nosakot valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu kopējo summu ne vairāk kā 51,6 milj. latu.
11. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
11.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2011.gada 9.decembra plkst.10.00;
11.2. priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētā finansējuma iesniegt tikai tad, ja līdzekļi projektu īstenošanai nepieciešami 2012.gada pirmajā ceturksnī;
11.3. priekšlikumos valsts pamatfunkciju īstenošanai paredzētā finansējuma ietvaros nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
11.4. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci;
11.5. neiesniegt priekšlikumus, ja pārdales nav nepieciešamas tūlītējai budžeta izpildei un tās var veikt budžeta izpildes gaitā Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra rīkojumu.
 
4.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes un 8.Kosmosa padomes 2011.gada 5.-6.decembra sanāksmei

TA-3074 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes un 8.Kosmosa padomes 2011.gada 5.-6.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.70 90.§) "Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 5.–6.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"

TA-3017 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 90.§) "Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 5.–6.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos" 3.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
"3. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 5.-6.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.".
 

Sēdi slēdz plkst. 11.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību