Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

2. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-231
 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, SAM, SPRK, TM, VARAM   
2.  VSS-232
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
3.  VSS-233
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.697 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-234
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
5.  VSS-235
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, PKC, TM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-224
 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, KM, LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-225
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
8.  VSS-226
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
9.  VSS-227
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zaļās Zemes ielā 12, Skrīveros, Skrīveru novadā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
10.  VSS-228
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
11.  VSS-229
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, LDDK, MK, TM, VARAM (09.03.2017)   
12.  VSS-230
 
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija instrukcijas Nr.5 "Kārtība, kādā Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  MK instrukcijas projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, ZM (09.03.2017)   
Iekšlietu ministrija
13.  VSS-245
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, GP, KNAB, TM   
14.  VSS-246
 
Noteikumu projekts "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, EM, FM, LPS, SAM, TM, VARAM   
15.  VSS-247
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, EM, FM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
16.  VSS-248
 
Noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, EM, FM, IZM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM   
17.  VSS-249
 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām–Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, TM   
Kultūras ministrija
18.  VSS-236
 
Informatīvais ziņojums "Par sistemātisku ilgtermiņa risinājumu īpaši atzīmējamo svētku un atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēšanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, FM, IEM, IZM, LPS, MK, TM   
Tieslietu ministrija
19.  VSS-242
 
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, LPS, VARAM   
20.  VSS-243
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, LBAS, LPS, VARAM   
21.  VSS-244
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts himnu""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, LPS   
Valsts kanceleja
22.  VSS-241
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-250
 
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, TM, VM, ZM   
24.  VSS-251
 
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, IZM, LDDK, LPS, SAM, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Zemkopības ministrija
25.  VSS-237
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
26.  VSS-238
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, LPS, TM, VARAM   
27.  VSS-240
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
AIM, EM, FM, KNAB, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments