Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

9. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-268
TA-615 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, LM, TM (20.03.2017)   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-269
TA-1184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome; biedrība "Zemnieku Saeima"; Latvijas Tirgotāju asociācija; Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija; Latvijas Tirgu savienība   
3.  VSS-270
TA-705 
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, TM   
Finanšu ministrija
4.  VSS-252
TA-1014 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LPS, SAM, TM   
Iekšlietu ministrija
5.  VSS-272
TA-772 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, MK, SAM, TM   
6.  VSS-273
TA-1027 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, MK, SAM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
7.  VSS-261
TA-623 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, FM, TM, VARAM (16.03.2017)   
8.  VSS-262
TA-1002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-263
TA-767 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
Kultūras ministrija
10.  VSS-253
TA-826 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola""  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, IZM, LBAS, LPS, TM, VARAM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
Labklājības ministrija
11.  VSS-257
TA-686 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 106.sesijā Ženēvā"  MK rīkojuma projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, LBAS, LDDK, TM   
12.  VSS-258
TA-1091 
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM   
13.  VSS-259
 
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020.gadam"  Plāna projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija (16.03.2017)   
14.  VSS-260
TA-928 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Pilsoniskā alianse   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-274
TA-1423 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, LDDK, TM, ZM   
Tieslietu ministrija
16.  VSS-271
TA-808 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, GP, IEM, KNAB   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.  VSS-254
TA-986 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
EM, FM, LDDK, LPS, PKC, TM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
18.  VSS-255
TA-985 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
EM, FM, LPS, PKC, TM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
19.  VSS-256
TA-263 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rešņi", Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
20.  VSS-264
TA-681 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
21.  VSS-265
TA-1050 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, MK, TM, VARAM   
22.  VSS-266
TA-788 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
23.  VSS-267
TA-672 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments