Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

31. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-911
TA-539 
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Šautuve" Preiļu pagastā, Preiļu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un zemes vienības "Badelkas Mežs" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-916
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.22 Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
3.  VSS-917
TA-2101 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VM   
4.  VSS-922
TA-615 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""   MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts Reģionālās attīstības aģentūra, Valsts Ieņēmumu dienests, Konkurences padome; Latvijas Būvuzņēmēju partnerība; Latvijas Celtnieku arodbiedrība   
Finanšu ministrija
5.  VSS-904
TA-2417 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, VM   
6.  VSS-905
TA-2193 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 56, Rēzeknē, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
7.  VSS-906
TA-2328 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-907
TA-378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, IZM, LBAS, LM, LPS, MK, TM, VARAM, VM   
9.  VSS-908
TA-2516 
Noteikumu projekts "Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, TM   
Satiksmes ministrija
10.  VSS-912
TA-2103 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
11.  VSS-913
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu iesniegumu saskaņošana, finansēšanas līguma un tā grozījumu saskaņošana, un projektu īstenošanas uzraudzība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, KNAB, LBAS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
12.  VSS-921
TA-2113 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baltinavas novada lauku apvidū"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LPS, VARAM   
Veselības ministrija
13.  VSS-909
TA-2238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, TM   
14.  VSS-910
TA-2032 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.  VSS-914
TA-2735 
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Apšuciems" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9050 008 0357, Engures pagastā, Engures novadā"  MK rīkojuma projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM   
16.  VSS-915
TA-184 
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
17.  VSS-918
TA-2401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-919
TA-2532 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
19.  VSS-920
TA-2763 
Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments