Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

9. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1180
 
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" LatPos nepieciešamo finansējumu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, MK, SAM, TM, VARAM   
2.  VSS-1181
TA-40 
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā" un informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmai "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" (LatPos) nepieciešamo finansējumu"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM   
3.  VSS-1182
TA-21 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ārlietu ministrija
4.  VSS-1189
TA-2663 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, TM (21.11.2017)   
5.  VSS-1190
TA-2662 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, TM (21.11.2017)   
Ekonomikas ministrija
6.  VSS-1185
TA-2905 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM   
7.  VSS-1186
TA-2904 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.223 "Eksporta veicināšanas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AM, FM, IZM, LDDK, SAM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-1187
TA-84 
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2016.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, PKC, SAM, SPRK, TM   
Finanšu ministrija
9.  VSS-1172
TA-74 
Noteikumu projekts "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LM, LPS, LRVK, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Iekšlietu ministrija
10.  VSS-1175
TA-79 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-1176
TA-650 
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-1178
TA-219 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, TM, VM, ZM, Rektoru padome, Latvijas Koledžu asociācija   
13.  VSS-1179
TA-2695 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, TM   
Kultūras ministrija
14.  VSS-1173
TA-2785 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.532 "Muzeju akreditācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
15.  VSS-1177
TA-2896 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM   
Tieslietu ministrija
16.  VSS-1188
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.751 "Maksātnespējas administrācijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LDDK, MK   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.  VSS-1174
TA-2716 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.54 "Kārtība, kādā izmanto 2017.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VM   
Zemkopības ministrija
18.  VSS-1183
TA-2722 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
19.  VSS-1184
TA-114 
Noteikumu projekts "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments