Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

4. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-8
TA-249 
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, FM, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-6
TA-822 
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, LPS, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
3.  VSS-1
TA-447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, EM, IEM, LM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-2
TA-1182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, LDDK, TM, ZM   
5.  VSS-3
TA-1184 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-4
TA-1185 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM   
7.  VSS-5
TA-1072 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, LDDK, SAM, TM, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Interneta asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-7
TA-431 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LM, MK, SAM, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Labklājības ministrija
9.  VSS-9
TA-621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM   
Satiksmes ministrija
10.  VSS-13
 
Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (50.panta a) punkts)"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, TM   
11.  VSS-14
 
Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (56.pants)"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, TM   
Valsts kanceleja
12.  VSS-12
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.  VSS-10
TA-807 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.18 Kalna ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
14.  VSS-11
TA-784 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Salapi" Skrīveru novadā nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments