Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

31. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-85
TA-380 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, ZM   
2.  VSS-86
 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Iecavas novadā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM   
Ārlietu ministrija
3.  VSS-89
TA-732 
Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
4.  VSS-76
TA-568 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
IEM, TM   
5.  VSS-77
TA-538 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LPS, TM   
Iekšlietu ministrija
6.  VSS-84
TA-935 
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0. versija)"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
7.  VSS-80
 
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-81
TA-629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, SAM, TM   
Labklājības ministrija
9.  VSS-90
TA-452 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, TM   
Satiksmes ministrija
10.  VSS-78
TA-379 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V576 pievedceļš Sakstagala stacijai" Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-79
TA-378 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
12.  VSS-82
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un lidaparātu lidojumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, ZM, Latvijas Banka, Latvijas Apdrošinātāju asociācija    
13.  VSS-83
TA-437 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
14.  VSS-91
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Datu valsts inspekcijas direktora amatu"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, MK, SAB   
Veselības ministrija
15.  VSS-87
TA-766 
Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, LBAS, LM, TM   
16.  VSS-88
 
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Likumprojekts

Veselības politika 
FM, LBAS, LM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
17.  VSS-92
TA-549 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
18.  VSS-93
TA-643 
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments