Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

27. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-603
 
Likumprojekts "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, IZM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-614
 
Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, LM, TM, VARAM, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija;Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls; Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija   
Finanšu ministrija
3.  VSS-601
 
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, LDDK, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Apdrošinātāju asociācija    
4.  VSS-602
TA-1405 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
5.  VSS-604
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, VM   
Satiksmes ministrija
6.  VSS-605
 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm"  MK instrukcijas projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, TM   
7.  VSS-606
 
Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, KM, LDDK, TM, VARAM, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-607
TA-1520 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
9.  VSS-608
TA-1487 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-609
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020.gadam"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM   
11.  VSS-610
 
Informatīvais ziņojums "Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējums"  Ziņojums zināšanai

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM   
Veselības ministrija
12.  VSS-612
TA-1706 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.  VSS-611
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas novada un Līvānu novada pašvaldībās"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, LM, LPS, TM, ZM, Reģionālo attīstības centru apvienība, Ludzas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība   
Zemkopības ministrija
14.  VSS-615
 
Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, LM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
15.  VSS-616
TA-1887 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
16.  VSS-617
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM, VARAM, VM   
17.  VSS-618
TA-1642 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā""  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments