Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

5. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Finanšu ministrija
1.  VSS-186
TA-530 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
2.  VSS-187
TA-498 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM   
Iekšlietu ministrija
3.  VSS-197
TA-707 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Plesņevu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-198
TA-614 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 41, Liepājā pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
5.  VSS-199
TA-612 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
6.  VSS-189
TA-788 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-190
TA-787 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, LPS, MK, TM, VM   
8.  VSS-191
 
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-204
 
Informatīvais ziņojums "Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi"   Ziņojums zināšanai

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Kultūras ministrija
10.  VSS-188
 
Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
AM, EM, FM, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
11.  VSS-192
TA-574 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birutas A", Babītes pagastā, Babītes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
12.  VSS-193
TA-764 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
13.  VSS-194
TA-698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LM, LPS, PKC, TM   
14.  VSS-203
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
15.  VSS-200
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK   
16.  VSS-201
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, VARAM, ZM   
17.  VSS-202
 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"   Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LDDK, LM, LPS, SAM, VARAM, ZM   
Veselības ministrija
18.  VSS-195
TA-763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, LDDK, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.  VSS-196
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, EM, FM, LPS, SAM, TM, VM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments