Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

10. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-753
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-766
 
Noteikumu projekts "Konsulārā reģistra noteikumi"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, LM, TM, VARAM, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-762
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, TM   
4.  VSS-763
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu "Kaktiņi", Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM, ZM   
5.  VSS-764
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-752
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Papardes", Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
7.  VSS-754
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
8.  VSS-758
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vālodzes", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Satiksmes ministrija
9.  VSS-765
 
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, SPRK, TM, VARAM, VM, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Valsts kanceleja
10.  VSS-751
 
Informatīvais ziņojums "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldes iestādēs"   Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Pilsoniskā alianse   
Veselības ministrija
11.  VSS-756
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, GP, IEM, LDDK, TM, ZM, Latvijas Organiskās sintēzes institūts   
12.  VSS-757
 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.  VSS-755
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, EM, FM, IEM, LDDK, MK, SAM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
14.  VSS-759
 
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zeltiņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
15.  VSS-760
 
Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lapaiņu ceļš–Munduru ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
16.  VSS-761
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM, VM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments