Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

4. marta Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-171
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.706 "Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-169
 
Noteikumu projekts "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (10.03.2021)   
Finanšu ministrija
3.  VSS-153
 
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, MK, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Konkurences padome   
4.  VSS-154
 
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka   
5.  VSS-155
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, MK, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka   
6.  VSS-156
 
Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka   
7.  VSS-157
 
Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka   
8.  VSS-158
 
Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka   
9.  VSS-159
 
Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka   
10.  VSS-160
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
MK, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Konkurences padome   
11.  VSS-161
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde", Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
KM, LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-162
 
Par valsts nekustamā īpašuma “A/S "Latvijas Gāze" filiāles "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" zemes gabals Nr. 11”, Sējas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM, VARAM   
13.  VSS-163
 
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
14.  VSS-164
 
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
15.  VSS-170
 
Noteikumu projekts "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Rektoru padome   
Kultūras ministrija
16.  VSS-172
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Kultūras politika 
FM, LBAS, TM   
Labklājības ministrija
17.  VSS-165
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-166
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Satiksmes ministrija
19.  VSS-186
 
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Pamatnostādņu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Nodibinājums "Pasaules dabas fonds", biedrība "Zaļā brīvība", biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija", biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
20.  VSS-187
 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" vispārējo stratēģisko mērķi"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, PKC, TM   
21.  VSS-188
 
Konceptuāls ziņojums "Par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā"  Konceptuāls ziņojums

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
22.  VSS-167
 
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LPS, SAM, VARAM, ZM, Latvijas Mērnieku biedrība, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija   
23.  VSS-168
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, MK, VARAM, ZM   
Veselības ministrija
24.  VSS-173
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
25.  VSS-174
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.  VSS-175
 
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Vides politika 
   
27.  VSS-176
 
Par dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmas klimata jomā un Eiropas Plastmasas pakta ietvaros  Ziņojums turpmākai rīcībai

Vides politika 
AM, EM, FM, SAM, TM, ZM   
28.  VSS-177
 
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8-14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
29.  VSS-178
 
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6-12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
30.  VSS-179
 
Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skrīveru jaunais ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
31.  VSS-180
 
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
32.  VSS-181
 
Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizkraukles stacijas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
33.  VSS-182
 
Par Salas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzelzceliņš" pārņemšanu valsts īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
34.  VSS-183
 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršana kārtība mazajiem lauksaimniekiem"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
35.  VSS-184
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, MK, TM, VARAM, VM   
36.  VSS-185
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par to zaudējumu kompensāciju, kuri radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, MK, TM (10.03.2021)