Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

20. septembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-961
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas, Alūksnē, pārbūves 1.kārtai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM   
2.  VSS-962
 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta""  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, LPS, SAM, TM   
3.  VSS-963
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj vai atsaka Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, MK, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-976
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, MK, PKC, TM, ZM, Finanšu pakalpojumu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
5.  VSS-953
 
Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IZM, KM, LDDK, LM, MK, SAM, TM, VARAM, ZM   
6.  VSS-954
 
Likumprojekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IZM, KM, LDDK, LM, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Sabiedrības integrācijas fonds   
Iekšlietu ministrija
7.  VSS-964
 
Noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, TM   
8.  VSS-965
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM   
9.  VSS-966
 
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
10.  VSS-955
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, LDDK, LPS, TM, VARAM, VM   
11.  VSS-956
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM   
12.  VSS-957
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM   
13.  VSS-958
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, LDDK, LPS, PKC, TM, VM   
14.  VSS-959
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, LDDK, LPS, PKC, TM, VM   
15.  VSS-960
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2018.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-970
 
Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “A9”, “P116” un “P117 Skrunda-Aizpute” Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
17.  VSS-971
 
Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
18.  VSS-972
 
Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, TM, VARAM   
19.  VSS-973
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
20.  VSS-974
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-977
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2019.gadā"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LDDK, LM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
22.  VSS-978
 
Noteikumu projekts "Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu publiskās pieejamības noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, FM, GP, IEM, IZM, KM, MK, SAB, VARAM, Datu valsts inspekcija   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-967
 
Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
AIM, EM, FM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, ZM, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
24.  VSS-968
 
Noteikumu projekts "Zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, ZM   
25.  VSS-969
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
26.  VSS-975
 
Noteikumu projekts "Meliorācijas kadastra noteikumi"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM, Latvijas Meža īpašnieku biedrība