Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

2. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-280
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Amatas novada domei autoceļa "Puškina krustojums–Celmiņi" posma seguma atjaunošanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-288
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LM, LPS, MK, TM, VARAM, VM   
Finanšu ministrija
3.  VSS-282
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
SAM, TM   
4.  VSS-283
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
5.  VSS-284
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
6.  VSS-285
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
7.  VSS-302
 
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pierobeža-2", Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-303
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-304
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.719 "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, SAM, TM, VM   
Izglītības un zinātnes ministrija
10.  VSS-281
 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
11.  VSS-286
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LPS, PKC, TM, VARAM, Biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija"   
Satiksmes ministrija
12.  VSS-298
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
13.  VSS-299
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi-1C2", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
14.  VSS-300
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
15.  VSS-301
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 18.septembra rīkojumā Nr.440 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Veselības ministrija
16.  VSS-289
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par savstarpēju palīdzību un sadarbību katastrofu novēršanā, gatavībā un reaģēšanā veselības jomā"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AM, FM, IEM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.  VSS-287
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
Zemkopības ministrija
18.  VSS-290
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
19.  VSS-291
 
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Lejaskrogs–Caunes" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
20.  VSS-292
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
21.  VSS-293
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
22.  VSS-294
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
23.  VSS-295
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
24.  VSS-296
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
25.  VSS-297
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM