Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

14. novembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-1134
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Valsts nekustamie īpašumi (22.11.2019)   
2.  VSS-1135
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Rucavas pagastā, Rucavas novadā privatizāciju"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM, ZM   
3.  VSS-1136
 
Plāna projekts "Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam"  Plāna projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AM, FM, IZM, LBAS, LPS, MK, PKC, SAM, SPRK, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
4.  VSS-1120
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, LPS, MK, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Iekšlietu ministrija
5.  VSS-1132
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM, VARAM   
6.  VSS-1133
 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""  MK instrukcijas projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, LBAS, SPRK, TM   
7.  VSS-1137
 
Plāna projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"  Plāna projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Satiksmes ministrija
8.  VSS-1123
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-1124
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, TM, VARAM   
10.  VSS-1125
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, LBAS, TM, VARAM   
Veselības ministrija
11.  VSS-1129
 
Konceptuāls ziņojums "Par risinājumu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam"  Konceptuāls ziņojums

Veselības politika 
FM, IEM, LM, LPS, PKC, TM   
12.  VSS-1130
 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, EM, FM, IEM, LPS, MK, TM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
13.  VSS-1131
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.  VSS-1121
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai' īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
   
15.  VSS-1122
 
Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, IEM, LPS, LRVK, MK, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Konkurences padome   
Zemkopības ministrija
16.  VSS-1126
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
AM, FM, LPS, TM   
17.  VSS-1127
 
Noteikumu projekts "Prasības no trešajām valstīm ievedamai pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, kā arī materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un to robežkontroles kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, SAM, TM   
18.  VSS-1128
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina maksu un maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM (22.11.2019)