Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

27. februāra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-185
 
Likumprojekts "Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, MK, TM   
Kultūras ministrija
2.  VSS-161
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM   
3.  VSS-162
 
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam"  Plāna projekts

Kultūras politika 
FM, IZM, TM   
Satiksmes ministrija
4.  VSS-163
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
5.  VSS-164
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"   MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
6.  VSS-165
 
Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciems – Ulbroka krustojuma pārbūves projekta īstenošanai  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
7.  VSS-166
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
8.  VSS-167
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"   MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
9.  VSS-184
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumos Nr.723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.  VSS-175
 
Noteikumu projekts "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, ZM   
11.  VSS-176
 
Noteikumu projekts "Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, ZM   
12.  VSS-177
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, SPRK, TM   
13.  VSS-178
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
AM, EM, FM, IEM, LM, TM, ZM   
14.  VSS-179
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM   
15.  VSS-180
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, TM   
16.  VSS-181
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""   MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, TM   
17.  VSS-182
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, TM   
18.  VSS-183
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, TM   
Zemkopības ministrija
19.  VSS-168
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
20.  VSS-169
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
21.  VSS-170
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
22.  VSS-171
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
23.  VSS-172
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1035 "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM, VARAM   
24.  VSS-173
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
25.  VSS-174
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM