Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2009.gada 6.augusta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 31.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 6.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1180, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2009-VSS-1181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2009-VSS-1182, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-1166
 
Likumprojekts "Būvniecības likums"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1167, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valstij piederošu īpašumu privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2009-VSS-1175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-1176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2009-VSS-1177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2009-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.377 "Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2009-VSS-1179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2009-VSS-1183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2009-VSS-1151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Tīsmēri" Dobeles novada Auru pagastā pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.15.  2009-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām"  Finanšu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.514 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.17.  2009-VSS-1157, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1158, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2009-VSS-1160, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2009-VSS-1161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.386 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  VSS-1140
 
Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļnas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" nekustamās mantas pārdošana"  Kultūras ministrija       
1.23.  2009-VSS-1168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.24.  2009-VSS-1154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.326 "Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.25.  2009-VSS-1145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2009-VSS-1162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2009-VSS-1163, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2009-VSS-1164, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-1165, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Līguma par Eiropas Savienību 34.panta 2.punkta "b" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi  Tieslietu ministrija       
1.31.  2009-VSS-1169, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  Tieslietu ministrija       
1.32.  2009-VSS-1170, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2009-VSS-1171, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2009-VSS-1172, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2009-VSS-1141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Divgades sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju 2010/2011"  Veselības ministrija       
1.36.  2009-VSS-1155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.544 "Radiācijas drošības padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.37.  2009-VSS-1156, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Radiācijas drošības padomi"  Vides ministrija       
1.38.  2009-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2009-VSS-1144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.821 "Izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un pārvietošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-1147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.42.  2009-VSS-1148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.43.  2009-VSS-1149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.44.  2009-VSS-1150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-101
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-262
 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-263
 
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-116
 
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgā A kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  VSS-90
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 21, Ilūkstē, Daugavpils rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.6.  VSS-112
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.7.  VSS-81
 
Informatīvais ziņojums par kadastrālās vērtēšanas attīstības modeļiem un to pilnveidošanas iespējām   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  VSS-248
 
Noteikumu projekts "Par līgumu par Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-418
TA-2325 
Noteikumu projekts "Personas, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis, īpašuma nodošanas un aizsardzības kārtība"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)  I.Ezerkalne   
3.2.  VSS-158
TA-2510 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Vilks (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)  D.Kurpniece A.Strīķeris   
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2758  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.2.  TA-2770  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija