Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 20.augusta darba kārtība

print Drukāt

2009.gada 14.augustā apstiprināta

precizēta 2009.gada 19.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 20.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1233, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1220, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.352 "Par Valsts būvinspekcijas reorganizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1221, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem""  Finanšu ministrija       
1.7.  2009-VSS-1238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1239, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2009-VSS-1240, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Labklājības ministrija       
1.12.  2009-VSS-1241, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2009-VSS-1242, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju- diskriminācijas aizlieguma likumā"  Labklājības ministrija       
1.14.  2009-VSS-1237, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Instrukcija valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.15.  2009-VSS-1224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumos Nr.405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""  Tieslietu ministrija       
1.17.  VSS-1226
 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.6 "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un kļūdu labošanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.septembra noteikumos Nr.507 "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā""  Vides ministrija       
1.19.  2009-VSS-1235, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""  Vides ministrija       
1.20.  2009-VSS-1227, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām""  Zemkopības ministrija       
1.21.  VSS-1228
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1229, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2009-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2009-VSS-1231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2009-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Budišķi-1", Tabores pagastā, Daugavpils rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.2.  2009-VSS-8, SAN-2513/17394, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.3.  VSS-575
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.696 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-876
TA-2675 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atšķirīgas attieksmes izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā"  Finanšu ministrija  I.Sudare (Finanšu ministrija)  L.Kristapsone J.Dumpis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-778
TA-2867 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Tieslietu ministrija  I.Bergmane (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-158
TA-2510 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Vilks (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)  D.Kurpniece A.Strīķeris  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2814  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Informācija par maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanas gaitu iekasējot valsts budžeta maksājumus un maksu par valsts budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu