Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 29.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 23.aprīlī

precizēta 2010.gada 28.aprīlī plkst.11:00
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 29.aprīlī
plkst.9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-499, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklējami un uzskaitāmi nelaimes gadījumi, kuros cietuši karavīri dienesta laikā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītas personas maksimālais atlīdzības, dienas naudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmērs"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-493
 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pilnvarošanu apzināt īpašuma objektu, par kuru ir saņemts privatizācijas ierosinājums"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-495, MK sēdes protokollēmuma projekts  Informatīvais ziņojums par robežkontroles punkta "Grebņeva"modernizācijas pabeigšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu 2011.gadā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-496, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-497, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kremācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2010-VSS-516, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2010-VSS-517, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-518, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2010-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Līgumu starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Zinātņu akadēmiju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-505
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.–2015.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-506
 
Informatīvais ziņojums par profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2010-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""  Labklājības ministrija       
1.16.  2010-VSS-501, Plāna projekts  Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2010.–2013.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-502, Pamatnostādņu projekts  Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.661 "Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģu daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)""   Satiksmes ministrija       
1.19.  2010-VSS-513, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2010-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2010-VSS-503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2010-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.23.  2010-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""  Vides ministrija       
1.24.  2010-VSS-521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides ministrija       
1.25.  2010-VSS-507, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2010-VSS-508, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādāšanai izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2010-VSS-509, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-510, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2010-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1624
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1607
 
Rīkojuma projekts "Par savstarpējās atbilstības prasību neizpildes rezultātā radušos maksājumu samazinājuma summas 25 procentu paturēšanu valsts budžetā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-470
 
Koncepcijas projekts par valsts mantas atsavināšanas funkcijas nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-250
TA-899 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  B.Graustiņa (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-262
TA-1082 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"  Labklājības ministrija  I.Lipskis (Labklājības ministrija)  A.Kromāne  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-106
TA-1152 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūciju darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Valsts kanceleja  Z.Ozola (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1098  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  2010-SAN-1442, VSS-282, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Kvalitātes un klasifikācijas prasības kvasam un kvasa (iesala) dzērienam"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
Skatīt protokolu