Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2010.gada 30.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 27.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 30.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-1164, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2010-VSS-1166, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2010-VSS-1140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Priedkalne", Garkalnes pagastā, Garkalnes novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-1141, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts zemesgabalu "Priedkalne", Garkalnes pagastā, Garkalnes novadā"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-1142, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Patērētāju strīdu risināšanas un sūdzību izskatīšanas kārtības uzlabošanas koncepcija"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1143
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2010-VSS-1144, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""   Ekonomikas ministrija       
1.9.  2010-VSS-1145, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.10.  2010-VSS-1146, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.11.  2010-VSS-1147, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2010-VSS-1165, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2010-VSS-1139, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumā lietā Nr.2008-47-01 norādītā tiesiskā risinājuma trūkumu attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu izstrādei"  Finanšu ministrija       
1.14.  2010-VSS-1131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-1132
 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-1133
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2010-VSS-1134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2010-VSS-1137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""  Kultūras ministrija       
1.19.  2010-VSS-1138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.setembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija       
1.20.  2010-VSS-1135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Labklājības ministrija       
1.21.  2010-VSS-1136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietā""  Labklājības ministrija       
1.22.  2010-VSS-1148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2010-VSS-1149, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-1150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija       
1.25.  2010-VSS-1151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""   Veselības ministrija       
1.26.  2010-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu""  Veselības ministrija       
1.27.  2010-VSS-1153, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums""  Veselības ministrija       
1.28.  2010-VSS-1154, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Veselības ministrija       
1.29.  2010-VSS-1155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""  Veselības ministrija       
1.30.  2010-VSS-1156, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.966 "Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu""  Veselības ministrija       
1.31.  VSS-1158
 
Rīkojuma projekts "Par dzelzs un mangāna konkrēciju izpētes un ieguves licences laukumiem Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"   Vides ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2010-VSS-1159, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija       
1.33.  2010-VSS-1160, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""   Zemkopības ministrija       
1.34.  2010-VSS-1161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2010-VSS-1162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2010-VSS-1163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-336
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.283 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2010-VSS-398, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.3.  2010-VSS-400, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.4.  VSS-350
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Skolas ielā 44, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2010-VSS-340, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.7.  2010-VSS-418, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2006.gada konvenciju par darbu jūrniecībā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.8.  VSS-1325
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Voleru ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-847
TA-2511 
Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"  Finanšu ministrija  N.Lasmane (Finanšu ministrija)  V.Gurkovska  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-1712  Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-631
TA-2599 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"  Valsts kanceleja  O.Garkājs (Valsts kanceleja)  V.Kisļicka  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2010-VSS-566, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktiem un piena produktu izstrādājumiem"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.  TA-2505  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.  SAN-2993
 
Par maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanas gaitu ministrijas padotības iestādēs  Ekonomikas ministrija  Visas ministrijas    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu