Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 16.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 10.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 16.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1479, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem jauktajā komisijā"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-1477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2010-VSS-1478, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lejas ielā 13, Rīgā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1461
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2010-VSS-1460, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2010-VSS-1462, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2011./2012.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2010-VSS-1463, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2010-VSS-1464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2010-VSS-1481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2010-VSS-1457, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Kultūras ministrija       
1.11.  2010-VSS-1458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.798 "Noteikumi par informācijas apmaiņas kārtību, sniegšanas nosacījumiem un prasībām Valsts darba inspekcijas integrētajai sistēmai""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-1459
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2010-VSS-1466, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-1465, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu"  Vides ministrija       
1.15.  2010-VSS-1467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2010-VSS-1468, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2010-VSS-1469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2010-VSS-1470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2010-VSS-1471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2010-VSS-1472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2010-VSS-1473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2010-VSS-1474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2010-VSS-1475, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""   Zemkopības ministrija       
1.24.  2010-VSS-1476, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""   Zemkopības ministrija       
1.25.  2010-VSS-1480, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārtikas nozares koordinējošo funkciju deleģēšanu Zemkopības ministrijai"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1113
 
Noteikumu projekts "Energoapgādes komersantu objektu tehniskās ekspluatācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-530
 
Noteikumu projekts "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-283
TA-3021 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 7.novembra rīkojuma Nr.714 "Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Leišavnieks (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  S.Novika  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-588
TA-3017 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)  S.Riekstiņa  Izskatīts VSS 
3.3.  TA-3456  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.1 punkta piemērošanas praksi"   Valsts kanceleja  S.Līce (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3364  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2010.gada 30.novembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu