Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 10.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 4.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 10.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas poduktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-233, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts", likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti" un likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2011-VSS-234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpuma ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-235, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par plānotajiem organizatoriskajiem un tiesiskajiem pasākumiem, kas tiks veikti, lai nodrošinātu automātisko ātruma mērierīču efektīvu darbību, kā arī paredzamo ceļu satiksmes uzraudzības jomā iesaistīto personālresursu atslogošanu automātisko ātruma mērierīču darbības rezultātā   Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-230, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.8.  2011-VSS-245, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2011-VSS-246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aviosabiedrība "Liepāja"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2011-VSS-247, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2011-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīcības plānā elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ietveramā informācija, šā plāna izpildes kontroles kārtība un kārtība, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2011-VSS-249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2011-VSS-250, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.647 "Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemi""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-251, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Tieslietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-253, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-254, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-255, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""   Tieslietu ministrija       
1.19.  VSS-231
 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-232
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2011-VSS-236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz un anulē atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2011-VSS-241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.245 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2011-VSS-242, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2011-VSS-243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29. septembra noteikumos Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2011-VSS-244, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2011-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  2011-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.3.  VSS-279
 
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-280
 
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1418
TA-358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-515  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-600  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
4.3.    Par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu    Finanšu ministrija     
4.4.    Par 2011.gada 24.-25.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu