Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Reformu vadības grupa

Reformu vadības grupas sēdē nolemj turpināt meklēt labāko risinājumu darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai (RVG 2013.gada 12.jūlija sēde)

2013.gada 12.jūlija Reformu vadības grupas sēdē tika skatīti darbaspēka nodokļu mazināšanas alternatīvie scenāriji un to ietekmes novērtējums.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra tālākas diskusijas par darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu nepieciešamību un uzdeva izveidot darba grupu darbaspēka nodokļu sloga mazināšanas alternatīvu scenāriju izskatīšanai finanšu ministra vadībā, piesaistot valdības un sociālos sadarbības partnerus, kā arī Finanšu, Labklājības un Ekonomikas ministriju.

Valdis Dombrovskis: „Darbaspēka nodokļu mazināšanas scenāriji jāskata kontekstā ar nākamā gada budžetu, meklējot visefektīvāko risinājumu, kā panākt vispozitīvāko efektu tautsaimniecībā, ienākumu nevienlīdzības un nabadzības mazināšanā, kā arī nodarbinātības uzlabošanā. Tādēļ nepieciešams detalizēti vērtēt, kādu ietekmi uz šo mērķu sasniegšanu var sniegt neapliekamā minimuma palielināšana, atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšana, IIN likmes samazināšana un citi instrumenti, lai nodokļu sloga samazināšanu pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa izjustu kā pozitīvas izmaiņas."

Lai gan pretrunas darbaspēka nodokļu sloga mazināšanas jautājumā ir gan sociālo un sadarbības partneru, gan valdības pārstāvju starpā, tomēr Reformu vadības grupas sēdes dalībnieki vienojās, ka ir jāturpina meklēt efektīvākie risinājumi darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai. Līdz ar to par šo jautājumu ekspertu līmenī notiks diskusijas, kuru rezultāti tiks vērtēti 2014.gada valsts budžeta veidošanas procesā.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Protokols (.pdf)
FM prezentācija „Darbaspēka nodokļu sloga mazināšanas iespējamie risinājumi” (.pdf)
PKC prezentācija „Darbaspēka nodokļu sloga samazināšana valsts stratēģisko mērķu griezumā” (.pdf)
LDDK prezentācija „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (.pdf)


Reformu vadības grupas sēdē konceptuāli atbalstīts ziņojums par valsts kapitālsabiedrību izvērtējumu (RVG 2013.gada 10.maija sēde)

2013.gada 10.maijā Reformu vadības grupas (RVG) sēdē tika konceptuāli atbalstīts ziņojums par valsts kapitālsabiedrību izvērtējumu un tā virzība izskatīšanai Ministru kabinetā (MK), paredzot uzdot ministrijām ziņojumā noteiktos termiņos sagatavot priekšlikumus par turpmāko rīcību par to turējumā esošajām kapitālsabiedrībām, balstoties uz ziņojumā ietvertajām rekomendācijām. Ziņojums pieejams PKC interneta vietnē www.nap.lv – sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība.

RVG sēdes laikā PKC pateicās visām iesaistītajām pusēm par sadarbību un atbalstu darba procesā, kas kopumā aptvēra 30 sanāksmes, vidēji katrai sanāksmei aizņemot aptuveni piecas stundas laika, un apkopojot informāciju par vairāk kā 250 kapitālsabiedrībām.

PKC vadītā darba grupa pēc informatīvā ziņojuma izskatīšanas RVG un MK turpinās nodrošināt kapitālsabiedrību pārvaldības reformas koordināciju, t.sk., sekojot līdzi un iesaistoties ar reformu saistīto likumprojektu virzībā, kā arī koordinējot darba grupas rekomendāciju turpmāku īstenošanu, lai tiktu nodrošināta attiecīgo jautājumu sagatavošana un iesniegšana izskatīšanai MK.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Protokols (.pdf)
PKC prezentācija „Valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšana” (.pdf)


Reformu vadības grupas sēdē diskutē par biodegvielas ražošanu Latvijā un koncepcijas projekta „Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” turpmāko virzību (RVG 2012.gada 12.decembra sēde)

2012.gada 12.decembrī Reformu vadības grupa konceptuāli atbalstīja jautājuma par biodegvielas ražošanu Latvijā risināšanas iespējas un izlēma jautājumu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta komitejā (MKK). Attiecībā uz biodegvielas ražošanu Latvijā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts vērsa ieinteresēto pušu uzmanību uz patēriņa atbalsta instrumentiem, nevis valsts tiešajām subsīdijām, kā risinājumu biodegvielas nozares ilgtspējas un ražošanas efektivitātes veicināšanai.

Ekonomikas ministrijas veiktā analīze rāda, ka tiešās subsīdijas no valsts budžeta līdzekļiem pirmās paaudzes biodegvielas ražotājiem nav nedz taisnīgs, nedz efektīvs ilgtermiņa risinājums nozares attīstībai Latvijā, un subsīdiju atjaunošanai patlaban nav ekonomiska pamatojuma. Ekonomikas ministrija informēja, ka no visiem sniegtā atbalsta veidiem tieši netiešā atbalsta jeb patēriņa veicināšanas instrumenti bijuši visefektīvākie un veicinājuši biodegvielu patēriņa pieaugumu Latvijā.

Savukārt, attiecībā uz VARAM prezentētā koncepcijas projekta „Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” virzību, Reformu vadības grupa aicināja VARAM turpināt izstrādātā koncepcijas projekta „Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” saskaņošanu ar ministrijām un pašvaldībām, uzklausot to viedokli par koncepcijas projektu, lai attiecīgi saskaņoto un precizēto koncepcijas projektu varētu virzīt izskatīšanai MKK sēdē. Papildus tam tika pieņemts lēmums veikt visus nepieciešamos sagatavošanas pasākumus attiecībā uz VARAM plānotā Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta īstenošanu.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Protokols (.pdf)
LBBA prezentācija „ Biodegvielas nozare Latvijā. Esošā situācija un risinājumi” (.pdf)
EM prezentācija “Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē” (.pdf)
VARAM prezentācija „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide” (.pdf)


Reformu vadības grupā diskutēs par Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu (RVG 2012.gada 18.oktobra sēde)

2012.gada 18.oktobrī Ministru kabinetā notika Reformu vadības grupas sēde, kurā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš ziņoja par Nacionālās attīstības plāna 2014-2020 izstrādes gaitu. Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš prezentēja LTRK Nacionālās attīstības plāna projekta redzējumu „NAP 3X9”.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Protokols (.pdf)
PKC prezentācija “Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 izstrādes gaita” (.pdf)
LTRK prezentācija “NAP 3X9” (.pdf)


Reformu vadības grupā apstiprina valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju (RVG 2012.gada 27.septembra sēde)

2012.gada 27.septembrī, Reformu vadības grupa pieņēma lēmumu Valsts kancelejas izstrādāto valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju virzīt starpministriju saskaņošanai un apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē. Jauna pieeja cilvēkresursu politikā valsts pārvaldē nepieciešama, lai noturētu un motivētu augsta līmeņa speciālistus un nodrošinātu valsts konkurētspēju un gatavību Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015. gadā. Vairāk informācijas šeit.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Protokols (.pdf)
Prezentācija “Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas izstrādes gaita” (.pdf)
Prezentācija “Valsts pārvaldes institūciju īstenotie pētījumi 2011. un 2012. gadā” (.pdf)
Prezentācija “Kopējā pozīcija par NAP” (Sociālo partneru, pašvaldību, zinātnieku un augstskolu diskusijas rezultāts) (.pdf)


Reformu vadības grupa atbalsta PVN pamatlikmes samazināšanu

27.aprīlī Reformu vadības grupa pēc plašām diskusijām konceptuāli atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu un vienojās par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pamatlikmes samazināšanu par 1% no 2012.gada 1.jūlija. Reformu vadības grupas locekļi arī vienojās par nepieciešamību pakāpeniski mazināt darbaspēka nodokļus, atbalstot, ka no 2013.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazināms par 1%. Tāpat, lemjot par papildu soļiem, ko varētu īstenot 2013.gadā, pēc sociālo partneru priekšlikuma Reformu vadības grupa uzdeva Finanšu ministrijai veikt salīdzinošos aprēķinus par neapliekamā minimuma palielināšanu un atvieglojumu par apgādībā esošajām personām palielināšanu. Vairāk informācijas šeit.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Protokols (.pdf)
Prezentācija „Par patēriņa nodokļu iespējamām izmaiņām 2012.gadā” (.pdf)


Centralizētajam pārvaldītājam būtu nododama vairāk nekā puse valsts kapitāla daļu uzņēmumos (RVG 2012.gada 5.aprīļa sēde)

Reformu vadības grupā tika prezentēts darba grupas priekšlikumi daļēji centralizēta valsts kapitāla daļu pārvaldes modeļa ieviešanai. Darba grupa piedāvā izveidot centralizēto pārvaldītāju Ministru kabineta pārraudzībā. Vairāk informācijas lasīt šeit.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Protokols (.pdf)
Latvijas Darba Devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības un Latvijas Pašvaldību savienības īpašais viedoklis (.pdf)
Prezentācija „Daļēji centralizēta valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa izveide” (.pdf)


Reformu vadības grupa sēdē diskutē par valsts kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldes modeli (RVG 2012.gada 16.februāra sēde)

2012.gada 16.feburārī Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika paplašinātā Reformu vadības grupas sēde, kurā piedalījās valdības pārstāvji un sociālie un sadarbības partneri. Sēdē tika izskatīti jautājumi par publiskas personas dalības kapitālsabiedrībā mērķi, nepieciešamību un statusa kritērijiem, kā arī publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldību un komercdarbību. Papildus tam darba kārtībā tika iekļauts arī jautājums par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu motivācijas sistēmu.

Pēc diskusijām Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekļi nolēma atbalstīt daļēji centralizēto valsts kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldes modeli. Tas paredz veidot centralizētu pārvaldes institūciju Ministru kabineta pārraudzībā, kā arī ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidot starpnozaru darba grupu Pārresoru koordinācijas centra vadībā. Darba grupa izstrādās priekšlikumus minēta pārvaldes modeļa ieviešanai, kā arī koordinēs tā virzību.

PAPILDU INFORMĀCIJA


(RVG 2011.gada 14.novembra sēde)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Protokols (.pdf)


(RVG 2011.gada 18.augusta sēde)

PAPILDU INFORMĀCIJA 


Valdība un sociālie partneri vienojas par reformām sociālās sistēmas ilgtspējai (RVG 2011.gada 31.maija sēde)

Otrdien, 31.maijā, Rīgā Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika Reformu vadības grupas sēde, kurā valdība, sociālie un sadarbības partneri vienojās par veicamajām reformām sociālās sistēmas un sociālā budžeta ilgtspējai.

Ministru prezidents informēja, ka Reformu vadības grupa turpina izskatīt galveno reformu virzienus un to ietvertos pasākumus, šajā sēdē diskutējot par reformām sociālā sistēmā. Nākamajā sēdē plānots skatīt strukturālās reformas valsts pārvaldē, nodrošinot pārvaldes sistēmas efektivitāti.

Labklājības ministre Ilona Jurševska informēja par plānotajām reformām labklājības nozarē, nodrošinot sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju, sociālās palīdzības sistēmas reformas, aktīvu nodarbinātības pasākumu sasaisti ar darba tirgus prasībām, kā arī institucionālās reformas. Reformu vadības grupa atbalstīja tādus plānotos pasākumus sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai kā maternitātes un paternitātes pabalsta piešķiršanu 80% apmērā no individuālās iemaksu algas arī pēc 2012.gada, izmaksu ierobežojumu noteikšanu sociālās apdrošināšanas pabalstiem līdz 2014.gadam, no 2012.gada pārtraukt piemaksu pie vecuma un invaliditātes jaunpiešķirtajām pensijām, paaugstināt pensionēšanās vecumu pakāpeniski, sākot no 2016.gada, un paaugstināt minimālo apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 15 gadiem. Labklājības ministrija papildus ierosināja arī pagarināt priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju līdz 2015.gadam un no 2016.gada paaugstināt izdienas pensiju vecumu.

Turpināt lasīt rakstu "Valdība un sociālie partneri vienojas par reformām sociālās sistēmas ilgtspējai".

PAPILDU INFORMĀCIJA


Reformu vadības grupa: Latvijas ambīcija ir sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo dzīves līmeni (RVG 2011.gada 7.aprīļa sēde)

Ceturtdien, 7.aprīlī Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika kārtējā Reformu vadības grupas sēde, turpinot ministru un valdības partneru diskusiju par strukturālo reformu virzieniem un efektīvāko reformu īstenošanas modeli.

Pamatojoties uz līdzšinējiem Reformu vadības grupas lēmumiem par strukturālo reformu procesu un kompānijas „Aldaris” pieredzi attīstības stratēģijas veidošanā, Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) ģenerāldirektore Elīna Egle prezentēja priekšlikumus par procesu vadības principu un pieejas pielietošanu strukturālo reformu vadības un uzraudzības īstenošanā. Sociālie partneri aicināja pilnveidot strukturālo reformu procesa virzību, tostarp valstiski nosakot ambīciju, kas tiktu īstenota pēc sekmīgas strukturālo reformu realizācijas. Sēdes dalībnieki atbalstīja LDDK ierosinājumu par Latvijas misiju izvirzīt Eiropas Savienības valstu vidējā dzīves līmeņa sasniegšanu. Vienlaikus Ministru prezidents V.Dombrovskis aicināja visas dalībpuses iesniegt priekšlikumus misijas definējumam.

Turpināt lasīt rakstu "Reformu vadības grupa: Latvijas ambīcija ir sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo dzīves līmeni".

PAPILDU INFORMĀCIJA


Reformu vadības grupa vienojas kopīgam darbam strukturālo reformu otrajā posmā (RVG 2011.gada 15.marta sēde)

Otrdien, 15.martā Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika otrā paplašinātā - ministru un Reformu vadības grupas (RVG) dalībnieku kopējā sēdē, uz kuru ministrijām bija jāiesniedz savi strukturālo reformu (STR) pasākumi. Sistematizējot ministriju iesniegtos reformu plānus trijos virzienos – valsts konkurētspējas veicināšana, valsts pārvaldības reformas un sociālās jomas pasākumi, šodienas sēdē tika izskatīts pirmais bloks: „Valsts konkurētspējas veicināšanas pasākumi”. Par to ziņojumus sniedza ekonomikas, izglītības un vides un reģionālās attīstības ministri.

Uzrunājot sēdes dalībniekus V.Dombrovskis uzsvēra, ka Latvijai šobrīd nepieciešamas reformas, kuras ved uz konkurētspējas un efektivitātes pieaugumu: „Reformu pirmais posms mums ļāva pārvarēt krīzi. Tas bija tikai pirmais solis ceļā uz Latvijas konkurētspēju Eiropā, jo bija nepieciešams atgūt finanšu sistēmas stabilitāti. Šobrīd atgūtā stabilitāte ir pamats, uz kura varam īstenot reformu otro posmu. Visaptverošam pārdomātam reformu plānam ir jākļūst par stūrakmeni valsts attīstības jaunas programmas izstrādei - gudrai, ilgtspējīgai, integrējošai izaugsmei Latvijā.”
 
Pēc ziņojumu noklausīšanās un diskusijām valdības sociālie un sadarbības partneri principiāli atbalstīja jauno strukturēto pieeju reformu pieteikšanai, rezultātu mērīšanai un procesa uzraudzīšanai, vienojoties turpmāk strādāt intensīvāk un padziļināti vērtējot konkrētus reformu virzienus arī RVG izveidotās darba grupās. Sēdes dalībnieki vienojās, ka reformu procesa ikdienas pārraudzība, sēžu sagatavošana un paveiktā monitorings turpmāk būs Valsts Kancelejas uzdevums, ko ar Stratēģiskās analīzes departamenta atbalstu veiks konkrēta amatpersona, kuru kopīgi izraudzīsies RVG.

Turpināt lasīt rakstu: "Reformu vadības grupa vienojas kopīgam darbam strukturālo reformu otrajā posmā".

PAPILDU INFORMĀCIJA


Premjers iestājas par tūlītējām, mērķtiecīgām un neatgriezeniskām reformām (RVG 2011.gada 15.februāra sēde)

„Būtu naivi cerēt, ka, atgriežoties izaugsmei, varēsim dzīvot kā agrāk – dzīvot pāri saviem līdzekļiem, atļaujoties budžeta deficītu pozitīvas IKP izaugsmes gados,” tā, uzsākot paplašinātās Reformu vadības grupas (RVG) sēdi un prezentējot savu uzstādījumu turpmākam strukturālo reformu kursam, uzsvēra Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Valdības vadītājs pauda viedokli, ka reformu politika ir vienīgais ceļš uz valsts efektivitāti, starptautisku konkurētspēju un ilgtspēju, uz iespēju līdzvērtīgi darboties Eiropas un pasaules valstu konkurencē.

Vienlaikus V.Dombrovskis akcentēja, ka tas ir politiskās atbildības jautājums – spēt spert tālāko strukturālo reformu soļus. Valdības atbildības jautājums ir piedāvāt redzējumu un ieskicēt nākamos reformu soļus, jo šodien valdība un ministri ir tie, kam ir iespēja un pienākums to darīt. Tā ir arī Ministru kabineta apņemšanās Valdības deklarācijā un Rīcības plānā.

Turpināt lasīt rakstu: "Premjers iestājas par tūlītējām, mērķtiecīgām un neatgriezeniskām reformām".

PAPILDU INFORMĀCIJA