Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.1

Rīgā 2007.gada 14.februārī

Sēdi vada valdības puses vadītāja vietniece  D.Staķe

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Veselības ministrs

V.Veldre

4.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

V.Smirnova

6.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Lapiņš

7.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šints

8.

Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktora p.i.

I.Viša

9.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

No darba devēju puses:

1.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

2.

LDDK padomes loceklis

R.Gulbis

3.

LDDK padomes loceklis

V.Puriņš

4.

LDDK padomes loceklis

V.Rantiņš

5.

LDDK viceprezidente

A.Vīksna

6.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

7.

LDDK padomes loceklis

I.Strautiņš

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

LBAS Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja

M.Tomsone

4.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāja vietniece

M.Druka-Jaunzeme

5.

Latvijas izglītības un zinātnes darba arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

6.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

7.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

V.Keris

8.

Latvijas industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

9.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Nepiedalās:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

Uzaicinātās personas:

1.

Iekšlietu ministrijas PMLP Migrācijas politikas nodaļas vadītāja

M.Roze

2.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

3.

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

4.

Iekšlietu ministrija, PMLP Migrācijas politikas nodaļas vadītāja

I.Briede

5.

Vides ministrija, VALTSA sekretāre

I.Trušinska

6.

Labklājības ministrija, darba departamenta direktora vietnieks

I.Lipskis

7.

Labklājības ministrija, darba departamenta darba tirgus attīstības nodaļas vadītāja

D.Freimane

8.

Izglītības un zinātnes ministrija, vecākā referente

I.Ziediņa

9.

Ārlietu ministrija, padomnieks

R.Danelsons

10.

Labklājības ministrija, ministra preses sekretāre

E.Mārtuža

11.

LEBA, izpilddirektors

J.Teivāns

12.

Valsts kanceleja, Komunikāciju departamenta vadītāja vietniece

I.Greiškalna

13.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

14.

LBAS Sabiedrisko attiecību menedžere

S.Lorence

15.

MP padomniece

I.Stobova

Protokolē

NTSP sekretāre M.Lāce
Sēdi sāk plkst.10.04
Par NTSP 14.02.2007. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2007.gada 14.februāra kārtējās sēdes darba kārtību:

1. Par Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieeju Latvijas darba tirgum

2. Par Koncepciju par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā

3. Par priekšlikumiem par NTSP sēdēs izskatāmajiem jautājumiem 2007.gadā

4. Par NTSP sēžu grafiku

5. Dažādi

1. Par Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieeju Latvijas darba tirgum.

Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks I.Lipskis

Informatīvais ziņojums „Par ierobežojumu nenoteikšanu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2007.gada 1.janvārī” un tam pievienotie materiāli apskatāmi Ministru kabineta mājas lapā (www.mk.gov.lv, 2006-TA-3490).

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

D.Staķe (LM): ņemot vērā, ka Latvija ES vidējo ienākumu līmeni sasniegs tikai nākotnē, darbaspēka migrācija uz Latviju no Bulgārijas un Rumānijas nav sagaidāma lielos apjomos, jo viens no migrācijas dzinējspēkiem ir darba samaksa. Minimālās darba algas apjoms Latvijā netiek līdz tādam līmenim kā vecajās Eiropas dalībvalstīs. Latvijas darba tirgus ir pieejams Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par ierobežojumu nenoteikšanu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2007.gada 1.janvārī” un Ministru kabinetā pieņemtos lēmumus.

2. Par Koncepciju par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā.

Ziņo: Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece M.Roze

Koncepcijas projekts par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā un tam pievienotie materiāli apskatāmi Ministru kabineta mājas lapā (www.mk.gov.lv, 2007-VSS-52).

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Strautiņš, V.Rantiņš, A.Kalvītis, D.Staķe, V.Puriņš, E.Egle, P.Krīgers, R.Gulbis, A.Muhlinkins

I.Strautiņš (LDDK): vērš uzmanību uz nepieciešamību piesaistīt trešo valstu studentus, kas var sniegt ieguldījumu tautsaimniecībā un palīdzēt mazināt nelabvēlīgās demogrāfiskās situācijas radītās sekas valstī.

V.Rantiņš (LDDK): runā par nopietnām darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma problēmām visā tautsaimniecībā; konstatē, ka ir būtisks darbaspēka trūkums.

D.Staķe (LM): salīdzina nodarbināto un bezdarbnieku skaitu Rīgā un citos reģionos. Pieļauj, ka Rīgā ir atšķirīga situācija (vakanču skaits lielāks nekā bezdarbnieku skaits: 9000 bezdarbnieku, 11000 vakances) nekā, piem., Latgalē.

V.Puriņš: ir pret citu valstu darbaspēka ieplūšanu Latvijā. Iesaka izmantot vietējos cilvēkresursus, ņemot vērā to, ka vidējā darba alga, piem., būvniecībā ir 293 lati mēnesī. Saistībā ar viesstrādniekiem izvirzīt stingras prasības: ja darba ņēmējs pārkāpj darba līguma nosacījumus, tad viņš ir izraidāms no valsts un uzturēšanās atļauja valstī ir anulējama.

E.Egle (LDDK): LDDK uzskata, ka Latvijai kā ES dalībvalstij ir jārespektē kopējās Eiropas pamatvērtības, tajā skaitā jārespektē arī brīva darbaspēka kustība ES ietvaros. Latvijas darba devēji darbaspēka piesaistē šobrīd zaudē konkurencē attiecībā pret citu valstu darba devējiem. Lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju un līdz ar to samazinātu darbaspēka izbraukšanu no valsts, ir jānodrošina daudz lielāks valsts atbalsts tautsaimniecības attīstībai, uzņēmējdarbības, pašnodarbinātības veicināšanai un dažādu administratīvo šķēršļu samazināšanai. Tāpēc LDDK uzskata, ka projektam jāparedz daudz nopietnāks izpētes darbs un pilnvarojums darbaspēka resursu izpētes ziņā pa tautsaimniecības nozarēm un sadarbība ar saistītajām nozaru ministrijām, lai varētu veikt nepieciešamos pasākumus darbaspēka piesaistes, apmācības jomā un nepieciešamības gadījumā veicināt piesaisti no trešajām valstīm.

P.Krīgers (LBAS): pateicas par darbu M.Rozei un viņas vadītajai darba grupai un konceptuāli atbalsta Iekšlietu ministrijas izstrādāto dokumentu. Uzsver, ka katras valsts bagātība ir pamatiedzīvotāji, kuriem ir jābūt pamatdarbaspēkam. Atzīst, ka uz migrantiem nevar balstīt Latvijas nākotni.

A.Kalvītis (MP) norāda, ka Latvijai izšķiroši svarīgi ir kāpināt darba ražīgumu, produktivitāti, efektivitāti un attīstīt tehnoloģijas, jo Latvijas apkārtnē tuvākajā reģionā brīva darbaspēka nav un tāpēc nav iespējams nākotnes risinājumus balstīt uz iespējamo lēta darbaspēka ievešanu kādreiz nākotnē.

R.Gulbis (LDDK): runā par trešo valstu darbaspēka piesaistīšanu, uzskata, ka darbaspēka resursu ziņā pieejamākā valsts, kuras iedzīvotāju nodarbināšana sniegtu vislielāko ekonomisko labumu Latvijai, varētu būt Turcija, un darba devēji varētu uzņemt turkus celtniecības sektorā; izsakās arī par Latvijas uzdevumiem saistībā ar ekonomikas pārorientēšanu; par augsti produktīvas un ekonomiski efektīvas ražošanas nepieciešamību.

A.Muhlinkins (LBAS): aicina Latvijas darba tirgum piesaistīt jaunatni, kā arī izsakās par izglītības politikas aspektiem.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Atbalstīt konceptuāli Iekšlietu ministrijas izstrādāto Koncepcijas projektu par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā, norādot nepieciešamību papildināt priekšlikumu sadaļu.

3. Par priekšlikumiem par NTSP sēdēs izskatāmajiem jautājumiem 2007.gadā.

LDDK izskatīšanai NTSP sēdēs 2007.gadā ierosina iekļaut šādus jautājumus:

1) par situāciju Latvijas darba tirgū kopumā, kompleksi analizējot darbaspēka izbraukšanas, ekonomiskās migrācijas un reemigrācijas jautājumus;
2) valsts attīstības un budžeta vidēja termiņa plāni;
3) par stāvokļa analīzi Latvijas augstākajā izglītībā un pasākumiem tās efektivitātes palielināšanai un konkurētspējas pasaulē nodrošināšanai;
4) minimālās darba algas un neapliekamā minimuma paaugstināšana, nodokļu sloga analīze darba devējam un darba ņēmējiem;
5) pasākumu veikšana pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī;
6) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmērā pārskatīšana atbilstoši darbinieku prasījumu garantiju fonda vajadzībām un valsts aģentūras “maksātnespējas administrācija” finansēšanas kārtības pārskatīšanu;
7) darbinieku finanšu līdzdalības plānu ieviešanas veicināšana Latvijas uzņēmumos, izstrādājot priekšlikumus par grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Atbalstīt LDDK priekšlikumus par NTSP sēdēs izskatāmajiem jautājumiem 2007.gadā.

4. Par NTSP sēžu grafiku.

Ziņo: NTSP sekretāre M.Lāce

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Apstiprināt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēžu grafiku 2007.gadam:

11.aprīlis pulksten 10.00
15.augusts pulksten 10.00
10.oktobris pulksten 10.00
12.decembris pulksten 10.00

Saskaņot ar valdības puses pārstāvjiem jūnija sēdes norises laiku un iesniegt apstiprināšanai š.g. 11.aprīļa sēdē.

5. Dažādi.

Ziņo: Labklājības ministra biroja vadītāja (NTSP sekretāre līdz 2006.gada 30.decembrim) S.Broka.

Par darba grupu par izdienas pensijām.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Satiksmes ministrijas valsts sekretāram 11.aprīļa NTSP sēdē sniegt skaidrojumu par Ministru prezidenta A.Kalvīša 2006.gada 25.aprīļa rezolūcijā Nr.111-1/75 dotā uzdevuma ilgstošu neizpildi un veiktajiem pasākumiem šajā jautājumā.

Sēdi slēdz plkst. 11:07

Sēdi vadīja D.Staķe

Protokolēja M.Lāce

Vīzas:

E.Egle
LDDK ģenerāldirektore
Darba devēju puses vadītāja vietniece
2007.gada 14.februārī

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2007.gada 14.februārī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu