Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.1
 

Rīgā 2006.gada 1.martā

Sēdi vada – Darba devēju puses vadītājs - V.Gavrilovs

Piedalās:

 No valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra padomniece

Ņ.Linde

5.

Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i.

L.Ruškule

6.

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lakševics

No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK padomes loceklis

J.Dirba

3.

LDDK Latvijas Būvnieku asociācijas izpilddirektors

M.Nikolajevs

4.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

5.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

6.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

LBAS Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja

M.Tomsone

4.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

5.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāja vietniece

M.Druka-Jaunzeme

6.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

7.

Latvijas Veselības un sociālās

aprūpes darbinieku  arodbiedrības priekšsēdētāja

R.Vīksna

8.

Latvijas industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

9.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Nepiedalās:

1.

Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts sekretāre

K.Jarinovska

2.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

3.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

4.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

5.

LDDK viceprezidents

K.Lipmans

6.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

Sēdi sāk plkst. 10.04

Uzaicinātās personas:

1.

Ministru prezidenta padomniece sociālos jautājumos

I.Stobova

2.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

3.

Izglītības un zinātnes ministrija, PINTSA sekretāre

Dz.Gorbunova

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, RATSA sekretāre

E.Engere

5.

Vides ministrija, VALTSA sekretāre

I.Trušinska

6.

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības aprūpes resursu nodaļas vadītāja vietniece

K.Kļaviņa

7.

LBAS Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodsavienības juriste

R.Podniece

8.

LBAS Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienības priekšsēdētāja

D.Brūvele

Par NTSP 01.03.2006. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2005.gada 14.aprīļa kārtējās sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP sēdēs izskatāmo jautājumu darba plānu 2006.gadam.

2. Par NTSP nolikumu un reglamentu (informatīvs ziņojums).

3. Darba grupas ziņojums par „Darba laiku regulējošo tiesību normu piemērošana veselības aprūpē”.

4. Par darba grupas “Par pasākumu plānu par pārejošas darba nespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī” (informatīvs ziņojums).

5. Par NTSP apakšpadomēm (darbību, tehnisko apkalpošanu).

6. Par NTSP sēžu grafiku 2006.gadam.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

1) Priekšlikumi par grozījumiem Nacionālās trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikumā;

2) Par Veselības ministrijas veiktajiem pasākumiem pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī;

3) Par nelegālās nodarbinātības samazināšanu – starpinstitucionālā sadarbība un nodokļu sloga izvērtējums darba devējiem un darba ņēmējiem (LM, FM);

4) Par ministriju aktivitātēm cilvēkresursu uzlabošanai 2007.-2013. finanšu plānošanas periodā (EM, IzM, LM);

5) Par priekšlikumiem par grozījumiem normatīvajos aktos sociāli atbildīgu uzņēmumu atbalstam (LDDK, LBAS);

6) Informācija par LDDK un LBAS veiktajām aktivitātēm Eiropas sociālo partneru nolīgumu ieviešanu Latvijā.

7) NAP projekta analīze un priekšlikumi.

8)  Inflācijas kompensācija iedzīvotājiem ar zemiem un fiksētiem ienākumiem.

9)  2006.gada budžeta grozījumi.

10) 2007.gada budžeta projekts un prioritātes.

11) Minimālās algas koncepcijas izpildes gaita.

12) Vienošanās par sociāli ekonomisko sadarbību izskatīšana.

13) Minimālās algas paaugstināšana.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

A.Kalvītis, V.Gavrilovs, E.Egle, O.Spurdziņš, L.Ruškule.

Šī valdība nesastāda budžetu, tikai nodefinē prioritātes, bet nepieņem lēmumus. Var diskutēt, bet valdība nesastāda partnerus šai diskusijā.

2006.gada budžeta grozījumi, labākajā gadījumā varētu būt gada beigās.

12.aprīlī runāt par to, kādas saistības valdība ir uzņēmusies pret skolotājiem, mediķiem, kultūras darbiniekiem, tiesnešiem. 12.aprīlī tikai matemātiski var skatīt, cik budžetā papildus vajadzēs naudu valdības pieņemtām programmām.

Uz 12.aprīli, lai veidotos diskusija, sociālie partneri varētu paust savu viedokli jautājumā – ko samazināt budžeta programmās, lai mazinātu inflāciju. Valdības puse labprāt dzirdētu sociālo partneru viedokli šajā jautājumā.

LDDK uzskata, ka būtu jārunā arī par makroekonomisko stabilitāti, ne tikai par inflāciju.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1) 12.aprīļa NTSP sēdē Finanšu ministrija sniedz informāciju par indikatīvā finansējuma apjomu 2007.gada normatīvajos aktos paredzētajiem pasākumiem;

2) Sociāliem partneriem līdz š.g. 5.aprīlim iesniegt NTSP sekretariātā, izskatīšanai 12.aprīļa NTSP sēdē, savus ierosinājumus par jautājumu - ko samazināt budžeta programmās, lai mazinātu inflāciju;

3) Apstiprināt NTSP sēdēs izskatāmo jautājumu darba plānu 2006.gadam, papildinot plāna 4.punktu: “piedaloties Veselības ministrijai”.

 2. Jautājums

 Ziņoja – LDDK ģenerāldirektores vietnieks – E.Korčagins

 LDDK, LBAS un NTSP sekretāre strādā pie NTSP nolikuma iespējamiem grozījumiem. Kopējā vēlme ir ne tikai NTSP statusa paaugstināšana, bet NTSP sekretāra statusa un lomas paaugstināšana, nosakot NTSP sekretāram jaunas funkcijas, lai NTSP sekretārs būtu vairāk kā vidutājs starp pusēm, lai pārstāvētu NTSP pieņemtos lēmumus. Šobrīd tiek strādāts pie šādām papildfunkcijām:

1) Sadarbības nodrošināšana starp dalībpušu pārstāvjiem;

2) dalībpušu viedokļu saskaņošanas veicināšana padomes kompetencē esošajos jautājumos;

3) padomes un tās apakšpadomju lēmumu pārstāvēšana valsts institūcijās, Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas, Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs;

4) sabiedrības informēšanas nodrošināšana par padomes un tās apakšpadomju darbu un to pieņemtajiem lēmumiem, nodrošinot pastāvīgu informācijas plūsmu un trīspusējo konsultāciju atpazīstamību;

5) padomes un tās apakšpadomju lēmumu izpildes veicināšana;

6) trīspusējo konsultāciju attīstības veicināšana un darba devēju organizāciju un arodbiedrību līdzdalību nacionālo, nozaru un reģionālo politiku izstrādāšanā un īstenošanā;

7) pasākumu organizēšana saistībā ar apakšpadomju darbu.

Šobrīd pie šiem priekšlikumiem tiek strādāts un uz nākamo NTSP sēdi tie varētu būt sagatavoti izskatīšanai.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1) Pieņemt zināšanai LDDK sniegto informāciju par NTSP nolikuma un reglamenta grozījumiem.

2) Uz nākamo NTSP sēdi sagatavot NTSP nolikuma grozījumus apstiprināšanai.

3. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka.

Ar pagājušā gada 14.septembra NTSP sēdes lēmumu tika izveidota darba grupa, kurā bija pārstāvji no VM, LM, LDDK un LBAS, kas izstrādātu priekšlikumus par darba laika robežu palielināšanu attiecībā uz veselības aprūpē nodarbinātajiem. Par iespēju noteikt likumdošanā, ka darba ņēmējam un darba devējam vienojoties, ir pieļaujama ārstniecības personas darba stundu palielināšana līdz 60 stundām nedēļā. (kurā likumā to vajadzētu iestrādāt)

LDDK priekšlikums -  nolūkā nodrošināt 24 stundu darba organizācijas veidu diennaktī un ņemot vērā, ka šāda darba organizācijas rakstura dēļ nav iespējams ārstniecības, farmācijas un ārstniecības un aprūpes atbalsta personām (turpmāk – ārstniecības personām) ievērot noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu un ka darba tirgū šobrīd trūkst ārstniecības personu, izmantojot Eiropas Padomes 2003.gada 4. novembra direktīvā 2003/88/EK noteiktās tiesības (opt – out) pieļaut izņēmuma situāciju un organizēt darbu summētā darba laika veidā, nepārsniedzot 56 (65?) stundas nedēļā, ievērojot Darba likumā noteikto atpūtas laiku, izlīdzinot faktiski nostrādātās stundas četru mēnešu laikā, bet līdztekus nolīgtajam ar darbinieka rakstisku piekrišanu, kura ir spēkā vienu gadu, pārejas periodā līdz 2008. gada 1. janvārim pieļaut papildu darbu līdz 224 stundām četru nedēļu periodā. Laiks, kurš nav izlīdzināts noteiktajā periodā ir uzskatāms par virsstundu darbu.

Arodbiedrības izvērtējot LDDK priekšlikumus šajā jautājumā par normālā nedēļas darba laika palielināšanu veselības aprūpē, šo priekšlikumu neatbalsta, jo tas ir pretrunā DL un Eiropas parlamenta un Padomes un Padomes direktīvai 2003/88 EK (2003.04.11.):

1. Tiek pasliktinātas ārstniecības personu darba tiesiskās attiecības, kas ir pretrunā ar DL 6.pantam un valdības pamatnostādnēm par darbinieku piesaisti veselības aprūpei.

2. Vienlaicīgi tiek apdraudēta iedzīvotājiem sniedzamo ārstniecības pakalpojumu kvalitāte, kas ir pretrunā ar valsts politiskajiem dokumentiem par kvalitātes nodrošināšanu.

3. Tādā veidā tiek organizēta darba devēja kā komercsabiedrību komersantu peļņas palielināšana no valsts budžeta uz darbinieku un pacientu rēķina.

4. Tiek mēģināts izmainīt Darba likumu vienas nozares – veselības aprūpes – darba devēju interesēs.

Ņemot vērā minēto, LVSADA ir pret šiem priekšlikumiem un uzskata, ka darba devēju argumentāciju par šo priekšlikumu nepieciešamību ir nepamatota:

Var risināt ar nozares noslēgto ģenerālvienošanos starp sociālajiem partneriem.

Labklājības ministrijas viedoklis - Darba likumā to nav iespējams iestrādāt.

Veselības ministrijas viedoklis – Ārstniecības likums to neregulē, līdz ar to nevar iestrādāt, savukārt par jauno Veselības aprūpes likumu nav zināms.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Vīksna, E.Egle, L.Ruškule, A.Muhlinkins, R.Podniece.

LVSADA uzskata, ka šie priekšlikumi ir pilnīgi absurdi un nepieņemami un ir noņemami no apspriešanas darba grupā.

LDDK aicina Veselības ministriju piedāvāt risinājumu, saistībā ar darba spēka trūkumu.

Veselības ministrija aicina turpināt diskutēt un meklēt kopēju risinājumu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās starp sociālajiem partneriem un jautājums ir ļoti svarīgs, NTSP darba grupai turpināt darbu pie šī jautājuma un strādāt ar jautājumiem, kas radušies darba procesā.

4. Jautājums

Ziņo – NTSP sekretāre – S.Broka

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

L.Ruškule, D.Staķe.

Darbs ir aizsācies jau 2004.gada septembrī, kad tika izveidota NTSP darba grupa, kas izstrādāja priekšlikumus “Par pasākumu plānu par pārejošas darba nespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī”, tālāk darbs bija jāturpina Veselības ministrijas izveidotai darba grupai, kura to uzsāka ar 2005.gada 20.septembri. Darbs pie šī pasākumu plāna ir beidzies jau 2005.gada nogalē, bet nenotiek nekāda tālāka virzība. Priekšlikums būtu, ar darba grupas izstrādāto plānu iepazīties 12.aprīļa NTSP sēdē.

Labklājības ministrijai šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, jo ir ļoti cieši saistīts ar LM izstrādāto koncepciju : “Invaliditāte un to seku mazināšana”. LM uztrauc tas, ka Valsts sociālās apdrošināšanas budžetā ļoti daudz tiek tērēts slimības pabalstiem. Invalīdu organizācijas viedoklis ir tāds, ka šos līdzekļus racionālāk būtu ieguldīt rehabilitācijas jomā. LM aicina šo jautājumu skatīt pēc iespējas ātrāk.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Veselības ministrijai savlaicīgi iesniegt (līdz 31.martam) darba grupas izveidoto pasākumu plānu NTSP sekretariātā, lai to varētu izskatīt 12.aprīļa NTSP sēdē.

 5. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

 Uz doto brīdi strādā piecas NTSP apakšpadomes, no kurām divas ir jaundibinātās apakšpadomes t.i. Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome (RATSA) un Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA). Darba lietu trīspusējai sadarbības apakšpadomei (DLTSA) nav sekretāra, līdz ar to DLTSA pašlaik nedarbojas. Nav nodibināta Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome, kas tika nolemts 14.09.2005 NTSP sēdē.

Satiksmes ministrija uzskata, ka šāda apakšpadome nav nepieciešama, jo sadarbība notiekot tāpat ar sociālajiem partneriem. Diemžēl nav bijis veiksmīgs darbs jau iesākot šo darbību, kaut vai izstrādājot nolikumu un pieņemot lēmumus.

Arodbiedrību puse uzskata, ka sociālais dialogs šajā nozarē nenotiek un ir vajadzīga izpratne, ka tas nav formāli, bet tā ir normāla sociālā dialoga norise.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

V.Gavrilovs, U.Lakševics, A.Kalvītis, Z.Semjonova, A.Muhlinkins, D.Staķe.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1) Pieņemt zināšanai NTSP sekretāres sniegto informāciju par NTSP apakšpadomju darbību;

2) Satiksmes ministrijai līdz 15.martam izvirzīt septiņus pārstāvjus dalībai Transporta, sakaru un informātikas lietu apakšpadomē, kā arī iecelt sekretāri/u apakšpadomes darbības nodrošināšanai;

3) Labklājības ministrijai iecelt sekretāri/u Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes darbības nodrošināšanai.

6.jautājums.

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

A.Kalvītis.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu sēžu grafiku 2006.gadam:

1.marts;
12.aprīlis;
14.jūnijs;
9.augusts;
15.novembris;
13.decembris.

Sēdi slēdz plkst. 10.43

Sēdes vadītājs V.Gavrilovs

NTSP sekretāre S.Broka

 Vīzas:

A.Kalvītis
Ministru prezidents
Valdības puses vadītājs
2006.gada 1.martā

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs - P.Krīgers
Arodbiedrību puses vadītājs
2006.gada 1.martā

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu