Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome

Lai kvalitatīvi sagatavotu un koordinētu pasākumus, kas saistīti ar Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu, nolemts izveidot Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģisko padomi. Šāds solis arī paredzēts informatīvajā ziņojumā "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi". 

Ar Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas 2014.gada 24.marta rīkojumu Nr.95 un 1.aprīļa rīkojumu Nr.111 noteikts padomes sastāvs un funkcijas: 

Padomes priekšsēdētājs: Ministru prezidents

Padomes locekļi ar balsstiesībām:
Valsts kancelejas direktors;
ekonomikas ministrs;
finanšu ministrs;
izglītības un zinātnes ministrs;
veselības ministrs;
zemkopības ministrs;
Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis;
biedrības "Baltic Institute of Research, Technology and Innovation" (BIRTI) deleģēts pārstāvis;
Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts pārstāvis;
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģēts pārstāvis;
Latvijas Zinātnes padomes deleģēts pārstāvis;
Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģēts pārstāvis;
Rektoru padomes deleģēts pārstāvis;
Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēts pārstāvis;
Valsts zinātnisko institūtu asociācijas deleģēts pārstāvis.

2. Padomes personālsastāvu apstiprina ar atsevišķu Ministru prezidenta rīkojumu.

3. Padomei ir šādas funkcijas:
3.1. nodrošināt sadarbības platformu starp valsts pārvaldes institūcijām, zinātniekiem, uzņēmējiem un pētniecības aktivitāšu finansē-tājiem, lai sekmētu šā rīkojuma 4. punktā minēto uzdevumu izpildi un radītu nepieciešamos priekš¬nosacījumus Latvijas konkurētspējas stiprināšanai un attīstībai;
3.2. koordinēt institūciju un iesaistīto pušu sadarbību Viedās speciali-zācijas stratēģijas sagatavošanas, īstenošanas un uzraudzības jomā.

4. Padome veic šādus uzdevumus:
4.1. pirms lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienības fondu vadībā iesais¬tītajās institūcijās un Ministru kabinetā izvērtē un saskaņo jautājumus (izņemot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā īsteno darbības programmas papildinājumā norādītās Eiropas Savienības fonda aktivitātes), kas:
4.1.1. regulē augstākās izglītības, pētniecības, inovācijas un publiskā atbalsta (tai skaitā Eiropas Savienības finanšu instrumentu) jautājumus, kas saistīti ar Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu un mērķu sasniegšanu;
4.1.2. regulē privāto investīciju piesaisti augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas attīstībai;
4.1.3. paaugstina pētniecības un inovācijas kapacitāti, veicina pētniecības un industrijas integrāciju, kā arī sabiedrības izpratni par pētniecības nozīmi sabiedrisko vērtību radīšanā;
4.2. koordinē sadarbību ar pašvaldībām zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas pārneses infrastruktūras veidošanā un attīstīšanā.

5. Padomei ir tiesības:
5.1. sagatavot priekšlikumus un ierosinājumus attīstības plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanai;
5.2. uzraudzīt pieņemto lēmumu izpildi;
5.3. ja nepieciešams, pieaicināt uzdevumu veikšanai zinātniskos ekspertus un dažādu nozaru speciālistus;
5.4. ja nepieciešams, uzaicināt uz padomes sēdēm valsts pārvaldes, augstākās izglītības, zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvjus;
5.5. veidot specializētas komisijas šā rīkojuma 1. punktā minētā mērķa sasniegšanai.

6. Padomes veidoto komisiju sastāvu, vadītājus, uzdevumus un uzraudzības mehānismu nosaka padome.

7. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Valsts kanceleja. Padomes sekretariāts īsteno šajā rīkojumā minētos uzdevumus, tai skaitā:
7.1. nodrošina informācijas apriti starp padomes sekretariātu un padomes locekļiem par padomes sēžu sasaukšanu (ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes);
7.2. sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu un materiālus, kas iesniegti izskatīšanai padomes sēdē;
7.3. nodrošina informācijas apmaiņu starp padomi, organizācijām, institū¬cijām, amatpersonām un citām personām, kuras iesaistītas padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā;
7.4. nodrošina padomes pieņemto lēmumu izpildes kontroli, kā arī reizi pusgadā sniedz padomei pārskatu par lēmumu izpildes gaitu un neizpildītajiem uzdevumiem.

8. Padomes sēdēs notiek ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Padomes sēdes sasauc padomes vadītājs pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkura balsstiesīgā padomes locekļa priekšlikuma.

9. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no padomes locekļiem, kas piedalījušies balsošanā. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes sēdes vadītāja balss. Ja padomes sēdē nav kvoruma, sasauc atkārtotu sēdi ar to pašu darba kārtību.

10. Ja padomes loceklis objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties padomes sēdē, viņš ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms sēdes par to informē padomes sekretariātu. Šādā gadījumā padomes loceklis pilnvaro citu iestādes vai organizācijas pārstāvi piedalīties attiecīgajā sēdē ar padomdevēja tiesībām.