Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Noslēdzies sabiedriskās apspriešanas process par valsts pārvaldes strukturālajām reformām

15.maijā ar diskusiju noslēdzās sabiedriskās apspriešanas process par valsts pārvaldes strukturālajām reformām. Valsts kanceleja kopumā ir saņēmusi vairāk nekā 300 priekšlikumus par birokrātijas mazināšanu. Priekšlikumi par pasākumu plānu tiek apkopoti un līdz 1.jūnijam Valsts kanceleja iesniegs izskatīšanai valdībai papildināto un precizēto Pasākumu plānu valsts pārvaldes un civildienesta optimizācijai.

Tajā pašā laikā Funkciju audita komisija aicina sabiedrību turpināt sūtīt priekšlikumus birokrātijas mazināšanā uz e-pastu priekslikumi@mk.gov.lv. Saņemtie būtiskākie sabiedrības priekšlikumi tiek izmantoti funkciju auditu veikšanas procesā.

31.martā Ministru kabinets pieņēma lēmumu organizēt sabiedriskās apspriešanas procesu ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un citām sabiedrības grupām par valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanas pasākumu plānu, lai izdiskutētu pirmo plāna versiju un papildinātu to ar citiem nepieciešamajiem pasākumiem.

Pasākumu plāns ir izstrādāts atbilstoši „Latvijas ekonomiskās stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā" noteiktajam uzdevumam. Tā mērķis ir mazas, kompaktas, profesionālas un motivētas valsts pārvaldes izveidošana.

Pasākumu plāna projekts valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai

Informācija un analīze par valsts pārvaldes izdevumiem

Publiskās diskusijas par „Pasākumu plānu valsts pārvalde un civildienesta optimizācijai”

Diskusija Diskusijas norise un rezultāti

Diskusija ar valsts pārvaldes ekspertiem Valsts pārvaldes attīstības padomes ietvaros (03.04.2009.)

Sēdes protokols ir pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://www.mk.gov.lv/lv/vk/starpinstitucijas-sanaksmes-komisijas/Valsts-parvaldes-politikas-attistibas-padome/

Diskusija ar politologiem un citiem valsts pārvaldes ekspertiem (27.04.2009.)

Diskusijā piedalījās politologi, valsts pārvaldes eksperti un augstskolu mācībspēki. Diskusijas protokols.

Diskusija ar uzņēmējiem (28.04.2009.)

Diskusijā piedalījās Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāvji un citi uzņēmēji. Diskusijas protokols. Pielikums - prezentācija.

Diskusija ar NVO Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē (29.04.2009.)

Sēdes protokols ir pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/istenosanas-padome/padomes-sedes/

Diskusija ar pašvaldību pārstāvjiem (05.05.2009.)

Diskusija notika Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdes ietvaros. Diskusijas protokols.

Noslēguma publiskā diskusija par valsts pārvaldes optimizēšanu un nākotnes perspektīvām (15.05.2009.)

Noslēguma diskusijā piedalījās Saeimas, valdības, valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonas, kā arī eksperti no nozaru nevalstiskajām organizācijām, politologi, žurnālisti, uzņēmēji un citi.