Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Finanšu ministrija aicina piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” izstrādē

Finanšu ministrija

Sabiedrības pārstāvji aicināti līdzdarboties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” izstrādē, iesaistoties publiskajā apspriešanā, kas notiks 30 dienas no šī paziņojuma publicēšanas brīža Valsts kancelejas mājas lapā un, piedaloties sabiedriskajā apspriedes sanāksmē 2013.gada 29.augustā.

Darbības programmas projekta dokumentācija ir pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā, informācijas vietnē:
http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/

Komentārus/iebildumus no ieinteresētiem sabiedrības pārstāvjiem par darbības programmas projektu vēlams atsūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: pagaidu.uk@fm.gov.lv , vai rakstveidā (pasta zīmogs līdz 2013.gada 28.augustam), nosūtot tos uz šādu adresi: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919.

Iesniedzamajos dokumentos obligāti jānorāda komentāru/iebildumu sniedzēja kontaktinformācija (juridiskām personām nepieciešams norādīt: institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju; fiziskajām personām: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi).

Darbības programmas projekta sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2013.gada 29.augustā, plkst. 9:00, Finanšu ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta zālē, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919. Par dalību sabiedriskajā apspriedē lūgums informēt līdz 2013.gada 27.augustam, nosūtot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, pārstāvētās organizācijas nosaukums) uz e-pasta adresi svetlana.sergejeva@fm.gov.lv

Ministru kabinets apstiprina darbības programmu pēc ES fondu regulu apstiprināšanas, provizoriski līdz 2013. gada beigām.

Darbības programma ”Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) nosaka efektīvākos ES Kohēzijas politikas fondu finansējuma ieguldīšanas virzienus stratēģiski prioritārajās nozarēs, balstoties uz NAP 2020 identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmā norādīti prioritārie virzieni, tematiskie mērķi un investīciju prioritātes, kur identificējami konkrēti sasniedzamie mērķi, plānotais finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums. Katram prioritārajam virzienam tiek noteikti rādītāji (finanšu, iznākuma un rezultāta), uz kuriem balstoties tiks vērtēts darbības programmas īstenošanas progress virzībā uz mērķu sasniegšanu un kas tiks izmantoti kā pamats ES fondu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai un pārskatīšanai. Darbības programma tiek izstrādāta saskaņā ar ESF, ERAF un KF specifiskajiem nosacījumiem*.

* ES parlaments un padome. Regulas priekšlikums par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi ,,Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai’’ un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu 2011/0275 (COD), Regulas priekšlikums par Eiropas Sociālo fondu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu 2011/0268 (COD), Regulas priekšlikums par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu 2011/0274 (COD)