Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 29.jūnija sēdes darba kārtības projekts

Laiks: 2011.gada 29.jūnijs plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 11.05.2011 sēdes protokolu. (Protokola projekts  (.pdf))

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 29.06.2011 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Memoranda padomes pārstāvju izvēlēšana dalībai Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē; par nepieciešamību pagarināt termiņu Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē

Par nevalstisko organizāciju pārstāvja izvirzīšanas kārtību un kritērijiem dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām

 

E.Dreimane

Nominētie NVO pārstāvji

4.  

Informācija par jaunā EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu NVO fonda 2009-2014 darbības Latvijā sagatavošanas gaitu. Prezentācija (.ppt)

 

L.Vecā

SIF projektu nodaļas vadītāja.

5.  

Par ministriju un Valsts kancelejas veikto ES SF aktivitāšu pārvērtēšanas rezultātiem, lai noteiktu ES fondu apguves prioritātes. 

Prezentācija "Valsts kancelejas pārziņā esošo ESF līdzfinansēto aktivitāšu pārvērtēšanas rezultāti" (.ppt)

 

S.Gulbe,

Valsts kanceleja

6.  

Par plānoto Memoranda padomes pārstāvja ziņojumu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 7.jūlija sēdē saistībā ar nepieciešamību izvērtēt valdības un NVO konsultāciju mehānismu un izstrādāt jaunu sadarbības līdzdalības modeli

Darba grupas vēstule

 

E.Dreimane, R.Pīpiķe

Memoranda padomes deleģētie pārstāvji

7.  

Zemkopības ministrijas sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana

Prezentācija: "Zemkopības ministrijas un Nevalstisko organizāciju sadarbība" (.pptx)

Ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanas kritēriji

 

G.Jansone

Zemkopības ministrija 

8.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība). 

E.Dreimane

 

Par 3.punktu

Ministru kabineta noteikumi nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=190612; skat. dokumentu) nosaka, ka Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis” (punkti 63.2 un 149.15).

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome izstrādājusi un pieņēmusi izvirzīšanas kārtību un kritērijus nevalstisko organizāciju dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

Atbilstoši Memoranda padomes 11.maija lēmumam, nevalstiskās organizācijas tika uzaicinātas piedalīties atklātā konkursā un līdz 17.jūnijam iesniegt nepieciešamos dokumentus atbilstoši iepriekš minētai kārtībai.

Dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs nominēta Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskā alianse), Ministru kabineta komitejas sēdēs – Āris Ādlers (Latvijas Lauku forums). Memorandu parakstījušās organizācijas aicinātas paust savu viedokli par to, vai atbalstāt nominēto pārstāvju apstiprināšanu dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs kā Memoranda padomes pilnvarotiem pārstāvjiem.


 

Par 6.punktu

Skat. darba grupas vēstuli Par jaunā līdzdalības izveides modeļa tālāku virzību.

 

Par 7.punktu

Uzaicinām nevalstiskās organizācijas iesaistīties Zemkopības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšanā!

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome (turpmāk – Memoranda padome) uzsāk ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem, par kuriem Memoranda padome iepriekš vienojusies, apspriežot šos kritērijus gan ar nevalstiskām organizācijām, gan valsts pārvaldes darbiniekiem.

Sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana plānota kā dialogs starp ministriju un nevalstiskajām organizācijām. Sākumā ministrija sniegs informāciju par līdzdalības praksi. Pēc tam savu viedokli būs iespēja paust ministrijas sadarbības partneriem – nevalstiskajām organizācijām. Izvērtēšanas mērķis ir sniegt ieteikumus un meklēt risinājumus sabiedrības līdzdalības uzlabošanai gan konkrētā ministrijā, gan valsts pārvaldē kopumā.

Memoranda padomes sēdes ir atklātas, tāpēc aicinām piedalīties visas nevalstiskās organizācijas, kurām ir savs viedoklis par to, kādas ir sabiedrības līdzdalības iespējas un process Zemkopības ministrijā saistībā ar norādītajiem kritērijiem. Lūdzu, informējiet par šo uzaicinājumu arī citas nevalstiskās organizācijas, kas varētu būt ieinteresētas piedalīties Memoranda padomes sēdē!

 

Gunta Freimane

Valsts kancelejas

Komunikācijas departamenta konsultante

Tālr.: 67082929, 28341699.

Fakss: 67284450.

E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv