Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts kancelejas publiskie gada pārskati

Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un par faktiski sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar valdības deklarācijā noteiktajiem uzdevumiem un iestādes plāniem, Valsts kanceleja katru gadu līdz 1.jūlijam gatavo publisko pārskatu, kuru nosūta Saeimai, Ministru kabinetam, Valsts kontrolei, Finanšu ministrijai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kā arī ievieto Interneta mājas lapā.

Pārskatā jāiekļauj šāda informācija:

1. Valsts kancelejas direktora ziņojums:

  • Valsts kancelejas juridiskais statuss un struktūra;
  • VK galvenie uzdevumi un prioritātes;
  • Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas;

2. Valsts kancelejas darbības rezultāti un to izvērtējums:

  • programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums;
  • pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
  • iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte, plānotie uzlabojumi un pasākumi, kas veikti iekšējā audita ieteikumu īstenošanai;
  • sabiedrības aptaujas rezultāti;

3. Finansējums un tā izlietojums;
4. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana;
5. Prognozes un plāni nākamajam gadam.