Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Īss problēmas apraksts saistībā ar normām Padomes 1985.gada 20.decembra Regulā (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem un MK noteikumu projektā „Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku” digitālā tahogrāfa karšu kontekstā:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Regulas Nr. 3821/85 ar grozījumiem prasībām dalībvalstij jānodrošina digitālo tahogrāfu karšu izsniegšana, Autopārvadājumu likumā ietverts deleģējums Autotransporta direkcijai nodrošināt karšu izsniegšanu MK noteiktajā kārtībā. Sagatavotajā MK noteikumu projektā "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku" šāda kārtība noteikta Karšu izsniegšanai, iekļaujot sistēmā visas četru veidu kartes. Projekta 1.punktā ietverta atsauce, ka Kartes tiek izdotas atbilstoši Regulas Nr. 3821/85 ar grozījumiem nosacījumiem, tādējādi nodrošinot prasības izpildi, kas minēta, piemēram, Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā Lietā Nr.34/73 Fratelli Variola Spa v. Amministrazione delle finaze dello Stato, ka valsts nedrīks izdot normatīvos tiesību aktus, neatklājot, ka noteiktās normas ir Eiropas Savienības tiesību normas un tādējādi ierobežot Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikciju. Pēc mūsu domām tas, ka MK noteikumu projektā ietverti iesniegumu Karšu saņemšanai iesniegšanas un Karšu izsniegšanas termiņi, kas nav pretrunā ar Regulā minētajiem termiņiem vadītāja kartei, nerada šķēršļus regulas tiešajam efektam un neapdraud vienlaicīgu un vienādu to piemērošanu Eiropas Savienībā. Turklāt, Regulas Nr. 3821/85 19.pantā noteikts, ka dalībvalstij jāpieņem tādi nacionālie tiesību akti, kas nepieciešami Regulas izpildei, un visu karšu iekļaušana vienotā sistēmā ir viena no šādām nepieciešamībām, jo vienā dokumentā iespējams uzzināt, kā jārīkojas, lai saņemtu digitālā tahogrāfa attiecīgo karti.

Būtu labi, ja varētu gūt skaidrību par kritērijiem, kā izvērtēt, kas ir nepieciešams Regulas izpildei, piemēram, vai sistēmas juridiskā skaidrība un sistēmas pamatnosacījumu uzskaite ir uzskatāmi par šādas nepieciešamības elementiem.

Iepriekš pateicoties.

Ar cieņu,
Indra Gromule
Autotransporta direkcijas
Starptautisko autopārvadājumu
koordinācijas daļas vadītāja
tel: 7686458
Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patreiz spēkā esošā likumdošana nosaka, ka, veicot kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru maksimāli pieļaujamā pilnā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas, vai arī veicot pasažieru pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru konstrukcija un aprīkojums ir piemērots vairāk kā deviņu personu pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju, nepieciešams ievērot Padomes 1985. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu prasības un uzskaitīt transportlīdzekļa vadītāja braukšanas un atpūtas laiku, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci – tahogrāfu. Ņemot vērā, tehnisko progresu un nepieciešamību precīzāk uzskaitīt braukšanas un atpūtas laiku, jaunie transportlīdzekļi tiks aprīkoti ar digitālo tahogrāfu. Lai šīs ierīces varētu izmantot, katrai Eiropas Savienības dalībvalstij ir jānodrošina digitālā tahogrāfa karšu izdošana un kontrole.

Lai konkretizētu prasības attiecībā uz digitālā tahogrāfa ieviešanu, Eiropas Parlaments un Padome 1998.gada 24. septembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2135/98 ar ko groza Padomes 1985.gada 20.decembra Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā. Noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz deleģējumu Autopārvadājumu likuma 5.1 panta pirmās daļas 6.punktā, lai izpildītu Padomes 1985.gada 20.decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem prasības.

2. Tiesību akta projekta būtība

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, anulē vai aptur uz laiku transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces - tahogrāfa kartes, atbilstoši Padomes 1985.gada 20.decembra Regulai (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Digitālā tahogrāfa ieviešana nodrošinās precīzāku braukšanas un atpūtas laika uzskaiti, līdz ar to uzlabojot konkurences vidi autopārvadājumu jomā. Paredzams, ka izmaksas, kas saistītas ar digitālā tahogrāfa ekspluatāciju nepārsniegs analogā tahogrāfa ekspluatācijas izmaksas piecu gadu periodā.

3.Sociālo seku izvērtējums

Tiks uzlabota drošība uz ceļiem, sakārtoti konkurences nosacījumi un uzlabota drošības un veselības aizsardzība transportlīdzekļa apkalpes locekļiem.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Autotransporta direkcija darbības ar kartēm veiks esošā budžeta ietvaros un papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

Autotransporta direkcija darbības ar kartēm veiks esošā budžeta ietvaros un papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

Autotransporta direkcija darbības ar kartēm veiks esošā budžeta ietvaros un papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

Autotransporta direkcija darbības ar kartēm veiks esošā budžeta ietvaros un papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

Autotransporta direkcija darbības ar kartēm veiks esošā budžeta ietvaros un papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Pieņemot Ministru kabineta noteikumus tiks izpildītas Padomes 1985.gada 20.decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Eiropas Padomes 1985. gada 20. decembra Regula Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā ar grozījumiem.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

1. punkts

19. panta 1. punkts

atbilst

Nosaka nepieciešamību dalībvalstīm pieņemt nacionālos tiesību aktus digitālā tahogrāfa sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanai

4.1 punkts

14. panta 4. punkts

atbilst

Regulā noteikta kārtība tikai vadītāja kartei, bet dalībvalstīm jānodrošina četru karšu veidu izsniegšana, tāpēc nosacījumi ietverti noteikumu projektā un attiecināti uz visiem karšu veidiem, ņemot vērā ES Komisijas vadlīnijas par digitālā tahogrāfa karšu izsniegšanu.

4.2 punkts

14. panta 4. punkts; 1B pielikuma 1. nodaļas apakšpunkts ff

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 4.1.punktam

4.3 punkts

1B pielikuma 1. nodaļas apakšpunkts hh

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 4.1.punktam

5. punkts

1B pielikuma 1. nodaļas apakšpunkti t, l, gg un o

atbilst

7. punkts

14. panta 3.a) un 4.a) apakšpunkts

atbilst

Ietverta atsauce uz minētajiem Regulas apakšpunktiem

8. punkts

14. panta 5. punkts

atbilst

Uzņēmuma karte ir instruments, kas palīdz nodrošināt dalībvalstīm izvirzītās prasības izpildi, ka datiem jābūt pieejamiem vismaz par 365 dienām pēc to reģistrācijas

9. punkts

12. pants; 1B pielikuma 1. nodaļas apakšpunkts gg

atbilst

10. punkts

1B pielikuma 1. nodaļas apakšpunkts o

atbilst

20. punkts

15. panta b apakšpunkts

atbilst

23. punkts

14. panta 3. c)apakšpunkts

atbilst

Regulā noteikts termiņš iesnieguma iesniegšanai tikai vadītāja kartei, bet dalībvalstīm jānodrošina četru karšu veidu izsniegšana, tāpēc attiecīgais termiņš ietverts noteikumu projektā un attiecināts uz visiem karšu veidiem

24. punkts

14. panta 4. a) apakšpunkts

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 23.punktam

28. punkts

14. panta 5. punkts

atbilst

Dalībvalstīm jānodrošina, ka datiem jābūt pieejamiem vismaz par 365 dienām pēc to reģistrācijas

29. punkts

12. panta 1. punkts

atbilst

Dalībvalstīm jānodrošina darbnīcas karšu nelikumīgas izmantošanas pasākumi

30. punkts

16. panta 3. punkts

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 23.punktam

31. punkts

15. panta 1. punkts; 16. panta 3. punkts

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 23.punktam

33. punkts

12. panta 1. punkts

atbilst

Dalībvalstīm jānodrošina darbnīcas karšu nelikumīgas izmantošanas pasākumi

34. punkts

14. panta 5. punkts

atbilst

Dalībvalstīm jānodrošina, ka datiem jābūt pieejamiem vismaz par 365 dienām pēc to reģistrācijas

35. punkts

14. panta 4. c) apakšpunkts

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 4.1.punktam

38. punkts

14. panta 4. c) apakšpunkts

atbilst

Skat. komentāru noteikumu projekta 4.1.punktam

41. punkts

19. panta 1. punkts

atbilst

43. punkts

19. panta 2. punkts

atbilst

Dalībvalstis viena otrai sniedz palīdzību, ko nodrošina TACHONET tīkls

-------

-------

-------

-------

5. Cita informācija

Nav


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas notika ar Biedrību „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”” un Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Tika rīkoti vairāki informatīvie semināri pārvadātājiem, kā arī darbnīcām, kuras veic tahogrāfu pārbaudīšanu, uzstādīšanu, remontu vai nomaiņu, kalibrēšanu, datu lejupielādēšanu.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Saskaņā ar grozījumiem Autopārvadājumu likuma 5.1 panta pirmās daļas 6.punktā, šī funkcija tiek deleģēta Valsts SIA „Autotransporta direkcija”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā. Attiecībā uz indivīdu pieņemto lēmumu iespējams vispirms pārsūdzēt Satiksmes ministrijā.

4. Cita informācija

Nav

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Valsts sekretārs Juridiskā departamenta direktore Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs

26.08.2005.14.00; 1465
I.Gromule
7686458,
indra@atd.lv

2005.gada ._______ Noteikumi Nr.

Rīgā (prot.Nr. .§)

Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku

Izdoti saskaņā ar
Autopārvadājumu likuma
5.1 panta pirmās daļas 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – direkcija) izsniedz, anulē vai aptur uz laiku transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (turpmāk – digitālā tahogrāfa) karti (turpmāk –Karte) atbilstoši Padomes 1985.gada 20.decembra Regulai (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem (turpmāk – Regula Nr. 3821/85).

2. Direkcija pieņem lēmumu par Kartes:

2.1. pirmreizējo izsniegšanu;

2.2. atjaunošanu;

2.3. nomaiņu;

2.4. apturēšanu uz laiku vai anulēšanu;

2.5. izsniegšanas atteikumu.

3. Direkcijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Šo noteikumu izpratnē Kartes:

4.1. pirmreizējā izsniegšana uz termiņu atbilstoši noteikumu 5.punktā minētajam Kartes veidam ir izsniegšana, ja Karte tiek izdota pirmo reizi vai beidzies izsniegtās Kartes derīguma termiņš, vai Karte izdota citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

4.2. atjaunošana uz jaunu termiņu atbilstoši Kartes veidam ir izsniegšana:

4.2.1. jo tuvojas beigām Kartes derīguma termiņš, iesniedzot iesniegumu vismaz 15 dienas pirms šī termiņa beigām;

4.2.2. ja mainījušies Kartes īpašnieka personas vai reģistrācijas dati;

4.3. nomaiņa līdz iepriekšējās Kartes derīguma termiņa beigām ir Kartes izsniegšana, ja iepriekš izsniegtā Karte ir nozagta vai nozaudēta, vai bojāta, vai nefunkcionē.

5. Direkcija izsniedz šādas Kartes:

5.1. vadītāja karti (1.pielikums), kas identificē autovadītāju un ir paredzēta attiecīgā autovadītāja darba un atpūtas periodu datu saglabāšanai, vadot transportlīdzekli, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu;

5.2. uzņēmuma karti (2.pielikums), kas paredzēta digitālā tahogrāfā reģistrēto datu, kas saistīti ar transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja darbību, parādīšanai, lejupielādēšanai, izdrukāšanai vai nobloķēšanai, lai cits transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ar tiem nevarētu iepazīties;

5.3. darbnīcas karti (3.pielikums), kas paredzēta digitālā tahogrāfa pārbaudīšanai, uzstādīšanai, remontam, nomainīšanai, kalibrēšanai vai digitālā tahogrāfa datu lejupielādēšanai, identificējot darbnīcas kartes īpašnieku, kuram šādas darbības atļauts veikt;

5.4. kontroles karti (4.pielikums), kas paredzēta, lai kontroles nolūkā nolasītu, izdrukātu vai lejupielādētu digitālā tahogrāfā vai vadītāja kartē uzkrātos datus.

6. Karte ir kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem un mikroshēmu informācijas uzglabāšanai atbilstoši Regulas Nr. 3821/85 prasībām.

7. Vadītāja karti izsniedz tikai tām personām, kurām ir derīga vadītāja apliecība, izņemot vadītāja apliecību, kas ļauj vadīt tikai A1 vai A kategorijas transportlīdzekļus, atbilstoši Regulas Nr. 3821/85 14.panta 3. a) un 4. a) apakšpunkta prasībām.

8. Uzņēmuma karti izsniedz Latvijā reģistrētam transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam, kura rīcībā ir vismaz viens transportlīdzeklis, kas autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei aprīkots ar digitālo tahogrāfu. Katram transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam, veicot autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaiti ar digitālo tahogrāfu, jābūt vismaz vienai derīgai uzņēmuma kartei. Vienam Kartes īpašniekam var piederēt ne vairāk kā 62 derīgas uzņēmuma kartes. Uzņēmuma karti izsniedz uz pieciem gadiem.

9. Darbnīcas karti izsniedz personai, kas strādā inspicēšanas institūcijā (turpmāk-darbnīca), kura akreditēta valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 standarta ”Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” prasībām. Darbnīcas karti izsniedz uz vienu gadu, un par tās izmantošanu atbild darbnīca.

10. Kontroles karti izsniedz kontroles institūcijām, kurām ir tiesības veikt autovadītāja braukšanas un atpūtas laika kontroli. Kontroles karti izsniedz uz diviem gadiem.

II. Kartes pieprasīšanas kārtība

11. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu vadītāja karti, transportlīdzekļa vadītājs iesniedz šādus dokumentus, kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvajiem aktiem:

11.1. iesniegumu, kurā norāda:

11.1.1. vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas kodu;

11.1.2. pastāvīgās dzīvesvietas adresi;

11.1.3. vadītāja apliecības numuru un derīguma termiņu;

11.1.4. informāciju par pieprasītājam iepriekš izdotām un derīgām Kartēm, ja tādas ir, un vēlamo pieprasītās vadītāja kartes darbības sākuma datumu;

11.2. personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, un, ja persona nav Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, dokumentu, kas apliecina atbilstību Regulas Nr. 3821/85 14.panta 3.(a) apakšpunktā minētajam;

11.3. derīgas vadītāja apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

11.4. vienu fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

11.5. nomaiņai paredzēto vadītāja karti, gadījumā, kad vadītāja karte bojāta vai nefunkcionē;

11.6. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka vadītāja karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums nozagtas vadītāja kartes nomaiņai;

11.7. dokumentu, kas apliecina pieprasītāja personas datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums atjaunot vadītāja karti personas datu izmaiņu dēļ;

11.8. dokumentu, kas apliecina samaksu par vadītāja kartes pirmreizējo izsniegšanu, atjaunošanu vai nomaiņu.

12. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu uzņēmuma karti, transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs iesniedz šādus dokumentus, kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvajiem aktiem:

12.1. iesniegumu, kurā norāda:

12.1.1. iesniedzēja nosaukumu un tā juridisko adresi;

12.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numuru un datumu, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;

12.1.3. amatpersonas, kura būs atbildīga par Kartes izmantošanas noteikumu ievērošanu, vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu;

12.1.4. informāciju par iesniedzēja rīcībā esošo transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar digitālo tahogrāfu, skaitu un iesniedzējam iepriekš izdotām un derīgām Kartēm, ja tādas ir, un vēlamo pieprasītās uzņēmuma kartes darbības sākuma datumu;

12.2. nomaināmo uzņēmuma karti, gadījumā, kad uzņēmuma karte bojāta vai nefunkcionē;

12.3. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uzņēmuma karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums nozagtas uzņēmuma kartes nomaiņai;

12.4. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums atjaunot uzņēmuma karti, iesniedzēja datu maiņas gadījumā;

12.5. dokumentu, kas apliecina samaksu par uzņēmuma kartes pirmreizējo izsniegšanu, atjaunošanu vai nomaiņu.

13. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu darbnīcas karti, darbnīcas vadītājs iesniedz šādus dokumentus, kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvajiem aktiem:

13.1. iesniegumu, kurā norāda:

13.1.1. iesniedzēja nosaukumu un tā juridisko adresi;

13.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numuru un datumu, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;

13.1.3. darbinieka, kuram tiek pieprasīta Karte, vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu;

13.1.4. informāciju par iesniedzējam vai darbiniekam iepriekš izdotām un derīgām Kartēm, ja tādas ir, un vēlamo pieprasītās darbnīcas kartes darbības sākuma datumu;

13.2. darbinieka, kuram tiek pieprasīta Karte, personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju;

13.3. dokumenta, kas saskaņā ar 9.punktu apliecina, ka darbnīca akreditēta veikt darbības ar digitālo tahogrāfu, kopiju, uzrādot oriģinālu;

13.4. dokumenta, kas apliecina attiecīgā darbinieka kvalifikāciju veikt darbības ar digitālo tahogrāfu, kopiju, uzrādot oriģinālu;

13.5. vienu darbinieka fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

13.6. nomaināmo darbnīcas karti, gadījumā, kad darbnīcas karte bojāta vai nefunkcionē;

13.7. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka darbnīcas karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums nozagtas darbnīcas kartes nomaiņai;

13.8. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja vai darbinieka datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums atjaunot darbnīcas karti, jo mainījušies darbnīcas vai darbinieka dati;

13.9. dokumentu, kas apliecina samaksu par darbnīcas kartes pirmreizējo izsniegšanu, atjaunošanu vai nomaiņu.

14. Lai sagatavotu dokumentus lēmuma pieņemšanai par uzņēmuma vai darbnīcas kartes pirmreizējo izsniegšanu, atjaunošanu vai nomaiņu, direkcija administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst Uzņēmumu reģistra izsniegtās komersanta reģistrācijas apliecības norakstu, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības norakstu, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā.

15. Uzņēmuma vai darbnīcas kartes iesniedzējam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt direkcijā šo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu.

16. Lai saņemtu, atjaunotu vai nomainītu kontroles karti, kontroles institūcijas vadītājs iesniedz direkcijai iesniegumu, kurā norāda nepieciešamo karšu skaitu, pievienojot:

16.1. nomaināmo kontroles karti, gadījumā, kad kontroles karte bojāta vai nefunkcionē;

16.2. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka kontroles karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums nozagtas kontroles kartes nomaiņai;

16.3. dokumentu, kas apliecina samaksu par kontroles kartes pirmreizējo izsniegšanu, atjaunošanu vai nomaiņu.

17. Iesniegumu vadītāja, uzņēmuma vai kontroles kartes atjaunošanai iesniedz ne ātrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā 15 dienas pirms minēto Karšu veidu derīguma termiņa beigām.

18. Iesniegumu darbnīcas kartes atjaunošanai iesniedz ne ātrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgās darbnīcas kartes derīguma termiņa beigām.

19. Iesniegumu atjaunot Karti, mainoties personas vai iesniedzēja reģistrācijas datiem, iesniedz 30 dienu laikā no šo datu izmaiņas dienas.

20. Iesniegumu nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas Kartes nomaiņai iesniedz septiņu dienu laikā no nozaudēšanas, nozagšanas vai nefunkcionēšanas dienas.

III. Iesnieguma izskatīšana un Kartes izsniegšana

21. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus direkcija pieņem, ja iesniegumā ir norādīta visa nepieciešamā informācija, tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie ir sagatavoti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvo aktu prasībām.

22. Ja, izskatot iesniegumu, tiek konstatēts, ka sniegtā informācija atšķiras no oficiālajos reģistros vai datu bāzēs esošās informācijas, ieskaitot no Eiropas informatīvās sistēmas „TACHONET” (turpmāk – TACHONET), kas ir informācijas apmaiņas tīkls par izsniegtajām vadītāja kartēm Eiropas Savienības dalībvalstīs, saņemto informāciju, Karti neizsniedz, un iesniegtie dokumenti tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam, paskaidrojot atteikuma iemeslu.

23. Lai pieņemtu lēmumu par Kartes izsniegšanu, direkcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.

24. Direkcija Kartes izsniedz:

24.1. 15 darbadienu laikā pēc tam, kad direkcijā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un informācija, ja saņemts iesniegums par Kartes pirmreizējo izsniegšanu vai atjaunošanu;

24.2. piecu darbadienu laikā pēc tam, kad direkcijā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un informācija, ja saņemts iesniegums par nozaudētas, nozagtas, bojātas vai nefunkcionējošas Kartes nomaiņu.

25. Ja iesnieguma par Kartes nomaiņu saņemšanas dienā līdz nomaināmās Kartes derīguma termiņa beigām atlikuši mazāk kā trīs mēneši, Karte tiek izdota uz jaunu termiņu atbilstoši Kartes veidam.

26. Saņemot Karti, kā arī darbnīcas kartes gadījumā personas identifikācijas numuru (turpmāk – PIN kods), tās īpašnieks uzrāda personas identitāti apliecinošu dokumentu un ar savu parakstu apliecina, ka ir saņēmis Karti vai aploksni ar PIN kodu.

27. Pēc Kartes īpašnieka iepriekšēja pieprasījuma Karti tās īpašniekam nosūta pa pastu kā reģistrētu pasta sūtījumu.

IV. Kartes izmantošanas noteikumi

28. Kartes īpašnieks nodrošina, ka:

28.1. Karte tiek izmantota tikai Regulā Nr.3821/85 paredzētajiem mērķiem;

28.2. Karte netiek nodota izmantošanai trešajai personai;

28.3. netiek izmantota Karte, kurai beidzies derīguma termiņš, vai tā ir bojāta vai nefunkcionē;

28.4. Karte tiek sargāta no augstas temperatūras vai spēcīga elektromagnētiskā lauka iedarbības, kā arī no fiziskiem bojājumiem;

28.5. darbnīcas kartes PIN kods nav pieejams trešajai personai.

29. Ja darbnīcas kartes īpašnieks aizmirsis darbnīcas kartes PIN kodu vai tas kļuvis zināms trešajai personām, tās īpašnieks nekavējoties iesniedz iesniegumu par darbnīcas kartes nomaiņu.

30. Ja derīga Karte nozagta, Kartes īpašnieks par to nekavējoties paziņo direkcijai un tās valsts, kurā Karte nozagta, tiesībaizsardzības iestādei, un šīs iestādes izziņu kopā ar iesniegumu iesniedz direkcijai septiņu dienu laikā no zādzības izdarīšanas dienas.

31. Ja derīga Karte tiek sabojāta, nefunkcionē vai tiek nozaudēta, tās īpašnieks par to nekavējoties paziņo direkcijai un septiņu dienu laikā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz iesniegumu, pievienojot tam rakstisku ziņojumu par iespējamo Kartes bojājuma iemeslu vai nozaudēšanas apstākļiem.

32. Ja darbnīcas kartes lietotājs pārtrauc darba attiecības ar attiecīgo darbnīcu vai vairs neatbilst prasībām, pamatojoties uz kurām darbnīcas karte izdota, darbnīca nekavējoties šo karti nodod direkcijai.

33. Darbnīca, pārtraucot savu darbību, visas saņemtās darbnīcas kartes nekavējoties nodod direkcijai.

34. Transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka informācija no digitāliem tahogrāfiem, kas atrodas tā rīcībā esošajos transportlīdzekļos, tiek lejupielādēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

V. Kartes apturēšana uz laiku vai anulēšana

35. Direkcija ir tiesīga pieņemt šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto lēmumu, pamatojoties uz tiesībaizsardzības un citu valsts un ārvalstu kompetento institūciju sniegto informāciju un dokumentiem par pārkāpumiem, kas saistīti ar Kartes izmantošanu, kā arī šo noteikumu 38.punktā minētajos gadījumos.

36. Jautājumu par Kartes apturēšanu uz laiku vai anulēšanu direkcija izskata, uzaicinot Kartes īpašnieku, kuru septiņas dienas iepriekš informē par pārkāpuma būtību. Kartes īpašnieka neierašanās uz sēdi nevar būt par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

37. Izsniegtās Kartes derīguma termiņu var apturēt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja Kartes īpašnieks ir pārkāpis Kartes izmantošanas noteikumus.

38. Direkcija ir tiesīga anulēt Karti, ja:

38.1. Kartes īpašnieks sniedzis nepatiesas ziņas Kartes saņemšanai;

38.2. saņemts rakstisks darbnīcas paziņojums, ka tās darbinieks, Kartes īpašnieks, vairs neatbilst noteikumiem, pamatojoties uz kuriem šī Karte izsniegta;

38.3. Kartes īpašnieks atkārtoti pārkāpis Kartes izmantošanas noteikumus.

39. Kartes īpašnieks nodod Karti direkcijai 15 dienu laikā pēc direkcijas lēmuma saņemšanas par Kartes apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

40. Ja Kartes derīgumu aptur uz laiku, termiņu skaita no dienas, kad Karte nodota direkcijai.

VI. Karšu uzskaite un informācijas glabāšana

41. Direkcija veido izsniegto Karšu uzskaites datu bāzi (turpmāk – datu bāze).

42. Datu bāzes galvenais mērķis ir, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citu normatīvo aktu par fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi prasības, nodrošināt Eiropas Savienības, Latvijas un ārvalstu kompetentās institūcijas ar informāciju par izsniegtajām Kartēm.

43. Direkcija nodrošina:

43.1.drošu pieprasītāju iesniegtās informācijas, dokumentu, neizsniegto Karšu un darbnīcas kartes PIN kodu glabāšanu;

43.2. nepārtrauktu informācijas par izsniegtajām vadītāja kartēm apmaiņu TACHONET tīklā un šī tīkla darbību atbilstoši Regulas Nr. 3821/85 nosacījumiem.

44. Visas nederīgās Kartes direkcija iznīcina, par to sastādot attiecīgu aktu.

45. Karte uzskatāma par nederīgu, ja:

45.1. beidzies Kartes derīguma termiņš;

45.2. Karte atjaunota vai nomainīta;

45.3. Karte apturēta uz laiku vai anulēta.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

07.09.2005. 16.00; 2101
I.Gromule
7686458,
indra@atd.lv

Satiksmes ministrs Valsts sekretārs Juridiskā departamenta direktore Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

A.Šlesers

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs