Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 24.februāris

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā, 2006.gada 16 .februārīVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2005.gada 24.februārī plkst.11.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr. p.k. Jautājums Ziņo


1.


Par nepieciešamību izteikt jaunā redakcijā Ministru kabineta noteikumus, kuri izdoti, pamatojoties uz likuma pilnvarojumu ministram, nevis Ministru kabinetam

Tieslietu ministrijas sagatavots materiāls


Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos


2.


Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu

Valsts zemes dienesta prezentācija


Anita Sideļska,
Valsts zemes dienesta pārstāve

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce