Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2010.gada 15.janvāris

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas
direktora vietniece tiesību aktu lietās


Elita Dreimane
Rīgā, 2010.gada 11.janvārī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2010.gada 15.janvārī plkst.10.00
Valsts kancelejas bibliotēkā, 459.telpā

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

1.1.

 1.2.

Par juridiskā tehnikas jautājumiem:

un/vai lietojums normatīvo aktu tekstā;

 par norādi uz likuma un tā grozījumu publikācijām periodiskajā izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" vai norādi uz noteikumu un to grozījumu publikācijām laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 
Valsts kancelejas materiāls

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
Elita Dreimane

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš

2.

Par likumā ietvertā pilnvarojuma Ministru kabinetam izdot ārēju normatīvo aktu – grozīšanu vai izteikšanu jaunā redakcijā un no tā izrietošās darbības (kad jau izdotie Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku un kad ir pieļaujami Ministru kabineta noteikumos grozījumi).

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
Elita Dreimane

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš

3.

Par normatīvā akta projekta anotācijā ietveramo informāciju.

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
Elita Dreimane

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
juriskonsulte Eva Upīte