Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt


 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.1

2005.gada 11.februārī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātās personas

Kristīne Jarinovska,

Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta direktore

Liena Zemīte,

Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības iekšējā tirgus koordinācijas nodaļas vadītāja

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Zane Matīsa

No Ekonomikas ministrijas

-

Inga Heldorfa

 

-

Raimonda Ansone

No Finanšu ministrijas

-

Ieva Tērauda

 

-

Ingūna Butkeviča

 

-

Līga Kļaviņa

No Iekšlietu ministrijas

-

Linda Kārkliņa

 

-

Sanita Pužule

 

-

Eduards Garkuša

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Helēna Kaņepe

No Kultūras ministrijas

-

Juris Šumeiko

No Labklājības ministrijas

-

Aija Vanaga

No Satiksmes ministrijas

-

Aivita Ļubļina

No Tieslietu ministrijas

-

Sandra Vīgante

 

-

Antra Gricenko

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

 

-

Dmitrijs Trofimovs

No Vides ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

 

-

Diāna Malzubre

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Zane Vanaga

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Grīnberga

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Draveniece

No Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas

-

Līga Daugaviete

 

-

Daina Kuzmina

No Valsts kancelejas

-

Daina Vaivare

 

-

Eva Upīte

 

-

Ģirts Blumers

 

-

Andris Lācis


1.§

 

Uzziņas projekta izstrāde un saskaņošana, kā arī uzziņas apstrīdēšana

(K.Jarinovska, I.Butvekiča, L.Daugaviete, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta direktores K.Jarinovskas sniegto informāciju par Administratīvā procesa likumā paredzētās uzziņas sagatavošanu un saskaņošanu, arī attiecīgo normatīvo regulējumu un praksi saistībā ar uzziņas sniegšanu privātpersonai.

2. Saņemot privātpersonas uzziņas pieprasījumu un sagatavojot uzziņas projektu, ievērot:

2.1. ka jāizvērtē, vai attiecīgais pieprasījums tiešām ir uzziņa par privātpersonas tiesībām konkrētā tiesiskajā situācijā. Uzziņa ir nošķirama no vispārīgas informācijas pieprasījuma, iesnieguma, lai saņemtu atbildi pēc būtības, pateicības un līdzīga rakstura vēstulēm, administratīvā akta;

2.2. ka jāizvērtē, vai uzziņas sniegšana ir attiecīgās iestādes vai amatpersonas kompetencē;

2.3. uzziņa obligāti sniedzama rakstveidā;

2.4. ka, lai sniegtu pareizu uzziņu ir nepieciešama pilnīga informācija par faktiem;

2.5. uzziņas projekta sagatavošanas un saskaņošanas un uzziņas sniegšanas termiņus. Uzziņas sniegšanai ir piemērojami tie paši termiņi, kas administratīvā akta izdošanai;

2.7. uzziņas projekts visos gadījumos saskaņojams ar augstāku iestādi.

3. Ņemt vērā, ka iestādes sniegtā uzziņa ir saistoša iestādei, ja tā pēc tam attiecībā uz privātpersonu izdod administratīvo aktu jautājumā, par kuru tai sniegta uzziņa. Augstākas iestādes sniegta uzziņa ir saistoša arī padotībā esošajai iestādei un otrādi.

4. Ņemt vērā, ka uzziņu var apstrīdēt augstākā iestādē. Sniedzot uzziņu norāda, kur to var apstrīdēt.

 

 

2.§

 

Problēmas, kas saistītas ar standartizāciju normatīvajos aktos

 


(E.Upīte, K.Jarinovska, A.Vītols, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes E.Upītes sniegto informāciju par standartizācijas problēmām tiesību sistēmā.


2. Izstrādājot normatīvo aktu projektus, ievērot, ka par obligāti piemērojamo standartu norādāma pilnīga informācija, kas ietver arī attiecīgā standarta izdošanas gadu, nosaukumu, daļas nosaukumu (ja tāda ir). Piemēram:

2.1. Latvijas nacionālais standarts:


LVS 190-2:1999 "Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili";


2.2. nacionālā standarta statusā adaptēts standarts:


LVS EN 196-2:1994 "Cementa pārbaudes metodes – 2.daļa: Cementa ķīmiskā analīze".

 

3. Ievērot, ka, ja normatīvā akta projektā paredzētais standarts nav tulkots valsts valodā, Ministru kabinetā izskatāmajam tiesību akta projektam pievienojams Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kurā paredzēts uzdevums noteiktā laikā nodrošināt standarta tulkojumu valsts valodā, kā arī paredzot attiecīgo tiesību akta projekta punktu (pantu) spēkā stāšanās laiku, kas saskaņots ar protokollēmumā noteiktā tulkojuma izpildi. Par veikto standarta tulkojumu informēt Valsts kanceleju.

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta paraugs:

 

"1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. … ministrijai līdz 2006.gada 1.janvārim nodrošināt standarta LVS EN 1047-2:2001 "Drošas uzglabāšanas telpas – Klasifikācija un ugunsdrošības testa metodes – 2.daļa: Datu uzglabāšanas telpas un konteineri" tulkojumu valsts valodā un informēt Valsts kanceleju par veikto standarta tulkojumu."

 

Ja normatīvajā aktā paredzētās normas nevar darboties, ja nav pilnībā nodrošināta standarta pieejamība, šāds normatīvais akts nevar stāties spēkā, kamēr nav nodrošināta standarta pieejamība valsts valodā.

4. Pieņemt zināšanai, ka ir nepieciešama izpēte par Zemkopības ministrijas ierosināto jautājumu par tiem standartiem, uz kuriem atsaucas Eiropas Savienības regulā.

 

 

3.§

 

Tehniskie noteikumi

 


(S.Līce)

 

Jautājumu izskatīt nākamajā juridisko dienestu sanāksmē š.g. 18.februārī.

 

 


4.§

 

Dažādi jautājumi

 

(S.Līce)

 

1. Nākamo sanāksmi sasaukt š.g. 18.februārī par tehniskajiem noteikumiem.

2. Sanāksmes dalībniekiem sniegt priekšlikumus par nākamajās sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem Valsts kancelejā (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta

vadītāja vietniece S.Līce


Aizsardzības ministrija

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides ministrija

Zemkopības ministrija

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu