Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.11

 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.11

2004.gada 26.novembrī

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātā persona

Kristīne Jarinovska,

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktore

Piedalās:

 

 

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Narine Abagjana

No Ekonomikas ministrijas

-

Džineta Innusa

No Finanšu ministrijas

-

Līga Vucēne

 

-

Ināra Šmite

 

-

Inga Brutāne

No Ģenerālprokuratūras

-

Žanna Stare

No Iekšlietu ministrijas

-

Mārtiņš Rāzna

 

-

Eduards Garkuša

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Guntra Kušķe

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Draveniece

No Satiksmes ministrijas

-

Aivita Ļubļina

No Tieslietu ministrijas

-

Ilze Šampiņa

 

-

Inga Briģe

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

 

-

Daina Mūrmane-Umbraško

No Vides ministrijas

-

Edgars Puriņš

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

No Valsts kancelejas

-

Ģirts Blumers

 

-

Auce Auškāpa

 

-

Lauris Latišs

 

-

Inese Gailīte

 

-

Ilze Apse

 

-

Lolita Zepa

 

-

Dzintars Galvenieks

 

-

Daina Vaivare

 

-

Eva Upīte

 

-

Andris Lācis


1.§

 

Ministru kabineta noteikumi, par kuriem Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā izdarīta atzīme, ka tie ir zaudējuši spēku saskaņā ar likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 10.pantu

(K.Jarinovska, A.Ļubļina, E.Puriņš, I.Apse, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par Normatīvo aktu informatīvās sistēmas datu bāzes aktualizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.279 "Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju".

2. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju, ka, ja nepieciešams ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vai citas institūcijas iekšēju normatīvu aktu ievietot Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā, šādu pieprasījumu adresēt vismaz Tieslietu ministrijas departamenta direktoram.

3. Saskaņā ar likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 10.pantu Ministru kabineta noteikumi jāizdod no jauna, ja likuma norma, uz kuras pamata noteikumi izdoti, ir izteikta jaunā redakcijā.

Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrijai attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem par ostu robežu noteikšanu ir atšķirīgs viedoklis.

Vienoties, ka ostu robežas, kuras noteiktas ar spēku zaudējušajiem Ministru noteikumiem, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai.

4. Ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sekretariātam un citām institūcijām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību izteikt jaunā redakcijā likuma normas, kas satur pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kā arī sekot attiecīgā likumprojektu izskatīšanas gaitai Saeimā, lai pēc iespējas novērstu minēto normu izteikšanu jaunā redakcijā.

5. Ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sekretariātam un citām institūcijām informēt Tieslietu ministriju par konstatētajām neprecizitātēm Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā, kā arī sniegt priekšlikumus par Normatīvo aktu informatīvās sistēmas saturu (elektroniskā pasta adrese: Kristine.Jarinovska@tm.gov.lv).


 

2.§

 

Ministriju un to padotības iestāžu izdoto tiesību aktu publicēšana oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

 


 

(K.Jarinovska, I.Šmite, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par ministriju un to padotības iestāžu izdoto tiesību aktu publicēšanas kārtību oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nepieciešamību izstrādāt Oficiālās publikācijas likuma projektu.

2. Atzīmēt, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm iekšējie normatīvie akti ir jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju.

3. Ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta un citu institūciju pārstāvji ir aicināti pieteikties dalībai darba grupā Oficiālās publikācijas likuma projekta izstrādei (elektroniskā pasta adrese: Kristine.Jarinovska@tm.gov.lv).

4. Atzīmēt, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma pārejas noteikumu 6.punktu līdz 2005.gada 1.janvārim Saeimā iesniedzami likumprojekti, kuros paredz grozījumus, izslēdzot no likumiem normas, kurās valsts pārvaldes iestādei ir paredzētas tiesības izdot ārējus normatīvus aktus.

Ja pēc minētā pārejas posma beigām likumos ir saglabājušies pilnvarojumi ministram vai valsts pārvaldes iestādei izdot ārēju normatīvu aktu, šāds normatīvs akts izdodams kā Ministru kabineta noteikumi, ja tas attiecas arī uz pašvaldībām un/vai privātpersonām, vai Ministru kabineta instrukcija, ja tas atteicas tikai uz valsts pārvaldes iestādēm.

 

 

3.§

 

Ministru kabineta noteikumu projekti, kas ir tehniskie noteikumi, un to saskaņošana ar Eiropas Komisiju

 


 

(E.Upīte, Dž.Innusa, K.Jarinovska, A.Ļubļina, A.Vembre, E.Garkuša, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes E.Upītes sniegto informāciju par biežāk sastopamajiem jautājumiem un problēmām saistībā ar tehniskajiem noteikumiem un to saskaņošanu ar Eiropas Komisiju.


 

2. Izstrādājot, saskaņojot, iesniedzot tehniskos noteikumus Ministru kabinetā un nosūtot tos saskaņošanai uz Eiropas Komisiju, ņemt vērā:

2.1. ja tehniskie noteikumi izdoti pirms 2004.gada 1.maija, ar Eiropas Komisiju saskaņojami tikai grozījumi šajos tehniskajos noteikumos, ja tādi tiek izstrādāti;

2.2. ja tehniskie noteikumi tiek pārņemti no Eiropas Savienības direktīvas, tos nav jāsūta saskaņošanai uz Eiropas Komisiju, bet obligāti jānorāda atsauce uz pārņemto direktīvu;

2.3. ja Eiropas Komisijai ir bijuši iebildumi par tehniskajiem noteikumiem, kuri ir attiecīgi iestrādāti precizētajā projektā, šādus tehniskos noteikumus iesniedz atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē;

2.4. nosūtot tehniskos noteikumus saskaņošanai uz Eiropas Komisiju, obligāti ir jāpievieno pamatojums tehnisko noteikumu nepieciešamībai.

3. Ierosināt Ekonomikas ministrijai sagatavot izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tehnisko noteikumu saskaņošanas procedūru.

 

 

4.§

 

Dažādi jautājumi

 

(A.Ļubļina, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces tiesību aktu lietās E.Ektermanes sniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma par Latvijas nacionālo pozīciju apstiprināšanu projekta noformēšanu (2004.gada 25.novembra Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmums (prot. Nr.45 65.§)).

2. Sanāksmes dalībniekiem sniegt priekšlikumus par nākamajās sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem Valsts kancelejā (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

 

 

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta

vadītāja vietniece S.Līce

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Ģenerālprokuratūra

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Satiksmes ministrija

Veselības ministrija

Tieslietu ministrija

Zemkopības ministrija

Vides ministrija