Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.2


 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.2

2007.gada 23.februārī

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas:

Einārs Cilinskis,
Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Raimonds Kašs,
Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departamenta Pilotprojektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieks
Inta Geiba,
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Eiropas sociālā fonda nodaļas vadītāja

Piedalās:

 

 

No Ārlietu ministrijas

-

Irina Mangule

No Ekonomikas ministrijas

-

Elīna Ponkratenko

 

 

Marita Miķelsone

No Finanšu ministrijas

-

Līga Vucēne

 

-

Inta Geiba

 

-

Lilija Kurbanova

No Ģenerālprokuratūras

-

Guntis Kanaviņš

No Iekšlietu ministrijas

-

Dmitrijs Trofimovs

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Ivars Burmistrovs

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Violeta Zeppa-Priedīte

No Veselības ministrijas

-

Edgars Strautiņš

No Vides ministrijas

-

Uģis Lapiņš

 

 

Eiženija Pētersone

 

 

Aigars Kalvišs

No Zemkopības ministrijas

-

Sintija Grigaļūna

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

-

Eva Upīte

 

-

Sandris Aleksejevs

 

-

Kaspars Poga

 

-

Lauris Latišs

 

-

Andris Lācis

 

-

Solvita Gulbe

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

1.§

Par direktīvas 2005/32/EK pārņemšanas problēmām


(E.Cilinskis, R.Kašs, K.Poga, I.Mangule, E.Upīte, I.Burmistrovs, E.Ektermane)

 

1. Uzklausīt un pieņemt zināšanai Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieka Eināra Cilinska sniegto informāciju par direktīvas 2005/32/EK pārņemšanas problēmām atbilstoši Latvijas tiesību aktu sistēmai.
2. Vides ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Tieslietu ministrijai un Valsts kancelejai turpināt iesākto diskusiju un rast optimālu direktīvas pārņemšanas veidu.

 

2.§

Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu
2007.-2013.gadā


(I.Geiba, I.Burmistrovs, S.Gulbe, E.Pētrsone, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Eiropas Sociālā fonda nodaļas vadītājas Intas Geibas sniegto prezentāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu
2007.-2013.gadā, kā arī par likumdošanas atšķirībām starp 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas periodu.

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās Elita Ektermane

Valsts kancelejas juriskonsulte Eva Upīte

Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Ģenerālprokuratūra
Iekšlietu ministrija
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Veselības ministrija
Vides ministrija
Zemkopības ministrija