Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.5

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

 Nr.5

2005.gada 27.maijā

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātās personas:

Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos
Līga Peinberga,
Valsts kancelejas Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Piedalās:

No Aizsardzības ministrijas

-

Irēna Kalna

-

Elita Kļaviņa

-

Sandra Vistiņa

No Ārlietu ministrijas

-

Ināra Vojevodska

-

Eva Vijupe

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Ieva Ligere

-

Zane Matīsa

No Ekonomikas ministrijas

-

Juris Eglītis

-

Inta Lipovska

-

Inese Vanaga

No Finanšu ministrijas

-

Līga Kļaviņa

-

Marija Radeiko

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Gita Grosa-Sīka

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Grīnberga

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

Evita Slastjunova

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Gita Kisele

No Labklājības ministrijas

-

Zane Uzuliņa

-

Aija Vanaga

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Kristīne Jaunzeme

No Satiksmes ministrijas

-

Ingūna Strautmane

-

Īrisa Kalniņa

No Tieslietu ministrijas

-

Maruta Ābele

-

Agita Sproģe

-

Sandra Vīgante

-

Aleksejs Remesovs

No Valsts civildienesta pārvaldes

-

Inese Pastalniece

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

Marika Briede

No Vides ministrijas

-

Valdis Puriņš

No Zemkopības ministrijas

-

Anna Bunte

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

-

Iveta Judina

-

Dzintars Galvenieks

-

Valentīna Strazdiņa

-

Lolita Zepa

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 Par grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta sēžu protokollēmumos


(I.Nikuļceva, L.Peinberga, I.Gailīte, M.Ābele, Dz.Galvenieks, Z.Uzuliņa, A.Vanaga, S.Līce)


1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošanas jautājumos I.Nikuļcevas, Valsts kancelejas Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītājas L.Peinbergas un Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces S.Līces sniegto informāciju par nepieciešamību mainīt pastāvošo praksi attiecībā uz Ministru kabineta sēžu protokollēmumu grozīšanu.

2. Atbalstīt viedokli, ka Ministru kabineta sēdes protokols ir dokuments, kas fiksē Ministru kabineta sēdē notiekošo. Protokollēmuma veidā fiksē Ministru kabineta pieņemtos lēmumus. Ministru kabineta sēdes protokollēmums nav normatīvs akts un tāpēc nebūtu grozāms tāpat kā normatīvs akts.
 Ja nepieciešams mainīt ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumu uzdotu uzdevumu (piemēram, uzdevuma izpildes termiņu, atbildīgo institūciju vai amatpersonu, uzdevumu), Ministru kabinetā iesniedzams jauns Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts par attiecīgā uzdevuma izpildi (skatīt paraugus protokola pielikumā).


3. Atbalstīt priekšlikumu, ka izmaiņas Ministru kabineta sēžu protokollēmumu grozīšanas praksē ieviešamas vienlaicīgi ar brīdi, kad stāsies spēkā Valsts kancelejas izstrādātais tiesību akta projekts par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis". Minētajos grozījumos tiks paredzēts, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta sēdē bez izsludināšanas un izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē, kā arī saskaņojams tikai ar tām ministrijām un citām institūcijām, kuras attiecīgais jautājums tieši skar (Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinums nepieciešams, ja jautājums būs šo ministriju kompetencē).


Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece S.Līce

Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Labklājības ministrija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Valsts civildienesta pārvalde
Veselības ministrija
Vides ministrija
Zemkopības ministrija

Pielikums
Valsts iestāžu juridisko dienestu
2005.gada 27.maija
sanāksmes protokolam Nr.5

 Spēkā esošā redakcija:

 29.§

 Informatīvais ziņojums
"Par elektroniskā paraksta ieviešanas gaitu

TA-1289

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

 3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam uzsākt konsultācijas ar SIA "Lattelekom" un VAS "Latvijas Pasts" par droša elektroniskā paraksta ieviešanas iespējamiem risinājumiem Latvijā. Panākto vienošanos un piedāvātos risinājumus saskaņot ar Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.


Piedāvātā izmaiņu redakcija:

 ------.§

 Par Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.21 29.§) "Informatīvais ziņojums
"Par elektroniskā paraksta ieviešanas gaitu"" izpildi

TA-1289

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (2005.g. prot. Nr.21 29.§), noteikt, ka Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts panākto vienošanos un piedāvātos risinājumus saskaņo arī ar Satiksmes ministriju.


 

Spēkā esošā redakcija:

 3.§

 Informācija par ministriju uzdevumiem Visaptverošā monitoringa ziņojumā identificēto trūkumu novēršanai

TA-1200

___________________________________________________

(Ē.Jēkabsons, A.Kalvītis)

 3.11. ministriju uzdevumu saraksta sadaļā "Iekšlietas un tieslietas" minētais pasākums – plāns nelegālo imigrantu aizturēšanas centra "Olaine" rekonstrukcijai tiks iesniegts Ministru kabinetā līdz 2004.gada 1.aprīlim; tiek pildīti pasākumi saistībā ar datu apmaiņu par patvēruma meklētājiem un nelegālajiem imigrantiem; Korupcijas novēršanas stratēģijas projekts ir jau iesniegts Valsts kancelejā; darbības plāns narkotiku apkarošanai un novēršanai tiks iesniegts Ministru kabinetā līdz 2004.gada 1.aprīlim;

 

 Piedāvātā izmaiņu redakcija:

 ------.§

 Par Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.6 3.§) "Informācija par ministriju
uzdevumiem Visaptverošā monitoringa ziņojumā identificēto
trūkumu novēršanai" izpildi

TA-1200

___________________________________________________

(Ē.Jēkabsons, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (2004.g. prot. Nr.6 3.§), pagarināt 3.11.punktā minētā plāna nelegālo imigrantu aizturēšanas centra "Olaine" rekonstrukcijai iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā līdz 2006.gada 1.jūnijam un paredzēt, ka darbības plāna narkotiku apkarošanai un novēršanai vietā tiks izstrādāta Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas valsts programma 2006.–2008.gadam un tās iesniegšanas termiņš ir 2006.gada 1.jūnijs.

 

Spēkā esošā redakcija:

 32.§

 Par sociāli ekonomiskās programmas e-Latvija
pamatnostādņu aktualizāciju

TA-1294

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

 1. Lai veicinātu informācijas sabiedrības veidošanu un nodrošinātu informātikas nozares efektīvu koordināciju, Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā, Satiksmes ministrijai aktualizēt sociāli ekonomiskās programmas e?Latvija pamatnostādnes, ietverot tajā Eiropas Savienības programmas e?Europe rīcības plāna, Eiropas Savienības kandidātvalstu rīcības plāna e?Europe+, nacionālās programmas "Informātika" un citu ar informātikas nozari un informācijas sabiedrības veidošanu saistīto politikas plānošanas dokumentu vadlīnijas. Minētās pamatnostādnes līdz 2003.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.

2. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 1.punktā minētā uzdevuma izpildei izveidot darba grupu, pieaicinot informātikas nozares speciālistus no valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un privātā sektora.

 Piedāvātā izmaiņu redakcija:

 ----.§

 Par Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.22 32.§)
"Par sociāli ekonomiskās programmas e-Latvija
pamatnostādņu aktualizāciju" izpildi

TA-1294

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes par protokollēmumu (2003.g. prot. Nr.22 32.§), noteikt, ka par 1.punktā dotā uzdevuma izpildi ir atbildīgs Īpašu uzdevuma ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts un 1.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2005.gada 30.jūnijam.

 Spēkā esošā redakcija:

 39.§

 Par projektu “Festivāls “Pārsteidzošā Latvija”
Francijā 2005.gadā”

TA-1608

___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

4. Kultūras ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par Projekta uzraudzības padomes izveidošanu, kuras sastāvā iekļaut ārlietu ministru, ekonomikas ministru, kultūras ministru, izglītības un zinātnes ministru un zemkopības ministru.

 Piedāvātā izmaiņu redakcija:

 -----.§

 Par Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.52 39.§) “Par projekta “Festivāls “Pārsteidzošā Latvija” Francijā 2005.gadā” uzraudzības padomi”” izpildi

TA-1608

___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (2004.g. prot. Nr.52 39.§), noteikt, ka no 4.punktā minētās padomes sastāva svītrot izglītības un zinātnes ministru.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu