Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.6

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

 Nr.6

2005.gada 10.jūnijs

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātās personas:

Gunārs Kusiņš,
Saeimas Juridiskā biroja vadītājs
Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Piedalās:

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

No Ārlietu ministrijas

-

Inese Freimane

-

Bahtijors Hasans

-

Kaspars Mekons

-

Marija Eksta

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dace Ābele

No Ekonomikas ministrijas

-

Jeļena Rimjane

No Finanšu ministrijas

-

Līga Vucēne

No Ģenerālprokuratūras

-

Žanna Stare

No Iekšlietu ministrijas

-

Mārtiņš Rāzna

-

Dmitrijs Trofimovs

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Grīnberga

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Zane Vanaga

-

Inese Gaidele

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Aija Pāvele

No Labklājības ministrijas

-

Jorens Aizsils

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

-

Līga Daugaviete

-

Daina Kuzmina

No Satiksmes ministrijas

-

Aivita Ļubļina

No Tieslietu ministrijas

-

Egita Šķibele

-

Inga Briģe

-

Esmeralda Balode-Buraka

No Veselības ministrijas

-

Edgars Strautiņš

No Vides ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas problēmām(I.Nikuļceva, I.Briģe, E.Šķibele, A.Vītols, A.Stašāne, J.Aizils, G.Kusiņš, E.Balode-Buraka, A.Ļubļina, D.Grīnberga, S.Līce)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošanas jautājumos I.Nikuļcevas sniegto informāciju par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas ar atsauci nacionālajā normatīvajā aktā pieļaujamību un nepieciešamību un piedāvātajiem risinājuma variantiem.

2. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku vairākuma viedokli, aicināt Tieslietu ministriju papildināt tās izstrādātā informatīvā ziņojuma projektu ar vēl vienu risinājuma variantu, kas pieļauj atsauces uz Eiropas Savienības direktīvu tehniska rakstura normām (direktīvas punktu (pantu), pielikumu), vienlaicīgi paredzot stingrus kritērijus gadījumiem, kad šāda atsauce pieļaujama:

1) ja direktīva neparedz dalībvalstij izvēles iespējas;

2) atsaucei jābūt pareizai, aktuālai un precīzai, precīzi jānorāda publikācijas avots (nosaukums, sērija, numurs, datums, lappuses);

3) direktīvai jābūt publicētai pilnībā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī latviešu valodā;

4) ja direktīvas teksts satur skaidrus juridiski noteiktus formulējumus un beznosacījuma normas (piemēram, rasējumi, priekšmetu vai vielu saraksts);

5) direktīvas terminoloģijai jāatbilst Latvijas normatīvajos aktos lietotajai terminoloģijai;

6) atsauce var būt "dinamiska" – atsauce uz direktīvu, kura bieži tiek grozīta.

3. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku atšķirīgos viedokļus par atsauces uz direktīvu pieļaujamību, Tieslietu ministrijai un citām nozaru ministrijām noskaidrot Eiropas Savienības dalībvalstu praksi attiecībā uz iespēju un pieļaujamību pārņemt direktīvu tehniska rakstura normas ar atsauces metodi.

4. Ministrijām līdz š.g. 20.jūnijam iesniegt Tieslietu ministrijā (elektroniskā pasta adrese: Inese.Nikulceva@tm.gov.lv vai Egita.Skibele@tm.gov.lv) un Valsts kancelejā (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv vai Solveiga.Lice@mk.gov.lv) juridiski argumentētus priekšlikumus un citu valstu piemērus par atsauces uz direktīvu veidošanas iespējamību.

Turpināt izskatīt šo jautājumu nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē š.g. 1.jūlijā.

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Ģenerālprokuratūra
Iekšlietu ministrija
Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Labklājības ministrija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides ministrija
Zemkopības ministrija